"fasta regler" - angielskie tłumaczenie

SV

"fasta regler" po angielsku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "fasta regler" w kontekście.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "fasta regler"

fasta rzeczownik
English
fasta czasownik
English
regler rzeczownik
English
fästa czasownik

Przykłady użycia - "fasta regler" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishHär gäller det att skapa fasta regler och konkreta europeiska minimistandarder.
What is needed here are precise rules and practical European minimum standards.
SwedishDet är också vår plikt att anta fasta regler för den övriga grisuppfödningen.
We also have a duty to have definite rules adopted governing other pigs.
SwedishDetta direktiv kan hjälpa oss att besegra dem genom att ge forskningen och industrin fasta regler.
This directive can help us to conquer them, giving certainties in terms of regulations to research and industry.
SwedishVi behöver fasta regler, inte protektionistiska åtgärder.
We require management, not protectionist measures.
SwedishVad vi behöver är en energiskatt och vad vi också naturligtvis behöver är fasta regler för infasning av förnybar energi.
We need an energy tax, and of course we also need specific regulations for phasing in of energy from renewable sources.
SwedishJag tror att stabila och fasta regler skapar konsumentförtroende, liksom en märkning som ger god information till konsumenten.
I believe that stable and firm rules create consumer confidence, as does labelling which provides sound information to the consumer.
SwedishVi behöver fasta regler.
SwedishFasta och klara regler på området fordras också för att undvika att asylrätten blandas samman med invandringsproblematiken.
Clear, well-defined rules governing the matter are also necessary in order to avoid the right to asylum being confused with the problem of immigration.
SwedishDetta är något som redan förekommer, men som för närvarande utvecklas utan fasta regler och följaktligen utan insyn eller rättssäkerhet.
This practice already exists, but is currently developing without any regulatory framework and therefore without transparency or legal certainty.
SwedishDen europeiska solidariteten behöver fasta och klara regler som måste fastställas före en kris, inte i all hast när krisen redan är ett faktum.
European solidarity required clear, set rules which must be determined before the crisis arises and not in a mad rush once it is already underway.
SwedishMen samma skäl som gör att jag är positiv till huvuddragen i direktivet gör att jag anser det nödvändigt med fasta regler och absoluta gränser.
But for the very same reason that I am favour of the basic fabric of the directive, I also believe that guidelines and categorical limits have to be established.
SwedishDetta lättsinne måste kraftfullt fördömas och för att undvika att det upprepas måste fasta regler införas för resten av unionens medlemsstater.
These irresponsible attitudes must be strongly condemned and, to avoid these incidents reoccurring, appropriate regulations must be established for all the States of the Union.
SwedishNationella regler om fasta bokpriser kan grunda sig på nationella regelverk eller på överenskommelser mellan företag, i detta fall mellan förlagen och bokhandeln.
National systems of fixed book prices may be based on national regulations or an agreement between companies, and in the case in point, between publishers and booksellers.
SwedishJust därför är vi positivt inställda till ändringsförslagen 78 och 79, som redan innehåller ett minimum av fasta regler om avlyssning och videokonferenser.
It is precisely for this reason that we are in favour of adopting Amendments Nos 78 and 79, which already prefigure a minimum of set rules on interceptions and on video conferences.
SwedishÖverväger kommissionen att anta en lagstiftning som är rättsligt bindande för medlemsstaterna, med fasta regler för hur barn transporteras, oavsett om det gäller kollektiva transporter eller inte?
 Does the Commission intend to adopt legislation that will be binding on the Member States laying down norms for transporting children, whether or not in the context of collective transport?

Pozostałe hasła

Swedish
  • fasta regler

Więcej w słowniku polsko-rosyjskim.