"fasta anställningar" - angielskie tłumaczenie

SV

"fasta anställningar" po angielsku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "fasta anställningar" w kontekście.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "fasta anställningar"

fasta rzeczownik
English
fasta czasownik
English
anställning rzeczownik
fästa czasownik

Przykłady użycia - "fasta anställningar" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishDetta kräver i sin tur fasta anställningar och arbetstider och respekt för mödrars och fäders sociala roll.
This in turn requires stable employment and working hours, and respect for the social role of mothers and fathers.
SwedishI dag finns det inga fasta anställningar utanför de statliga strukturerna - alla arbetstagare har ettårskontrakt.
Today there is no permanent employment outside government structures - everybody works on one-year contracts only.
SwedishVi uppmanar det spanska ordförandeskapet att se över sitt program för att värna om fasta anställningar för EU-medborgarna.
We call on the Spanish Presidency to revise its programme so as to safeguard permanent jobs for its citizens.
SwedishFöretag bör förhindras från att omvandla fasta anställningar till atypiskt arbete, vilket leder till bristande anställningstrygghet.
Companies should be prevented from changing permanent jobs to atypical work, which leads to a lack of job security.
SwedishMan understryker även behovet av att tillhandahålla fasta anställningar, god utbildning och rättvist socialt skydd för barnomsorgspersonal.
It also highlights the need to provide stable employment, quality training and fair social protection to staff working in childcare.
SwedishHård konkurrens om priserna innebär att fler och fler fasta anställningar ersätts av kontrakt med låg kvalitet om tillfällig anställning eller med bemanningsföretag.
Tough competition on prices means that more and more permanent jobs are being replaced by poor-quality temporary and agency contracts.
SwedishDen allt populärare flexicuritypolitiken är ett nytt sätt av avreglera anställningsförhållanden som resulterar i färre fasta anställningar och mer av osäkra anställningsförhållanden.
The increasingly popular flexicurity policy is a new way of deregulating employment relations resulting in less stable employment and greater insecurity job.

Pozostałe hasła

Swedish
  • fasta anställningar

Więcej tłumaczeń w słowniku angielsko-polskim.