"fast beslutna att" - angielskie tłumaczenie

SV

"fast beslutna att" po angielsku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "fast beslutna att" w kontekście.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "fast beslutna att"

fast przymiotnik
fast przysłówek
fast spójnik
att spójnik
att partykuła
English
ätt rzeczownik
fäst czasownik
English
fästa czasownik

Przykłady użycia - "fast beslutna att" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishVi är absolut fast beslutna att få se två saker i den integrerade havspolitiken.
We are absolutely determined to see two things in integrated maritime policy (IMP).
SwedishEU kommer att bekräfta för indierna att vi är fast beslutna att bekämpa terrorismen.
The EU will confirm to the Indians our commitment to the fight against terrorism.
SwedishInom EMPA och tillsammans med talman Borrell, är vi fast beslutna att komma vidare.
In the EMPA and together with President Borrell, we are determined to move forward.
SwedishMitt sista påpekande är att vi är fast beslutna att samarbeta med Europaparlamentet.
My last remark is that we are determined to work with the European Parliament.
SwedishVi är fast beslutna att fortsätta vårt arbete och göra så stora framsteg som möjligt.
We are determined to get on with the job and make as much progress as possible.
SwedishVi är fast beslutna att säkerställa att vi framför allt uppnår fullständig säkerhet.
It is our determination to ensure that we achieve above all else total safety.
SwedishLåt oss därför, herr ordförande, vara fast beslutna att utnyttja dessa möjligheter.
Mr President, let us therefore have a firm desire to put this potential to good use.
SwedishVi är fast beslutna att inleda ett ännu närmare samarbete med Förenta nationerna.
We are committed to working ever more closely with the United Nations.
SwedishVi väljs direkt av våra medborgare och är fast beslutna att driva igenom våra rättigheter.
We are directly elected by the citizens and we are determined to enforce our rights.
SwedishNär det gäller den europeiska semestern är vi fast beslutna att slutföra den i tid.
As regards the European semester, we are committed to successfully concluding this on time.
SwedishJag är övertygad om att alla parter kommer att vara fast beslutna att nå en överenskommelse.
I am convinced that all the parties will be determined to reach an agreement.
SwedishDet är nu upp till oss att visa att vi är lika fast beslutna att agera.
It is now up to us to show that we are equally determined to take action.
SwedishVi är fast beslutna att nå våra mål för att kontrollera tuberkulosen.
We are determined to achieve our targets in order to control the tuberculosis disease.
SwedishFör det första är vi från kommissionens sida fast beslutna att se till att EEAS blir en framgång.
First of all, we, as the Commission, are committed to making the EEAS a success.
SwedishDetta är vad UK Independence Party är så fast beslutna att kämpa mot.
This is what the UK Independence Party is so determined to fight against.
SwedishI ALDE-gruppen är vi fast beslutna att nå en överenskommelse för Doha.
In the ALDE Group, we are determined to achieve a conclusion to Doha.
SwedishDärför är vi fast beslutna att även fortsättningsvis offentliggöra dessa resultattavlor.
Therefore we are determined to continue issuing those scoreboards.
SwedishOch de har gjort det mycket klart att de är fast beslutna att bibehålla det kompetensområdet.
They have shown all too clearly that it is a competence that they are determined to retain.
SwedishDetta är en ambitiös men realistisk tidtabell, och alla sidor är fast beslutna att gå framåt.
This is an ambitious but achievable timetable and all sides are committed to moving forward.
SwedishDet är därför som regeringarna är fast beslutna att lagstifta utan att något parlament är inblandat.
My group is also – as Mr Alvaro said a moment ago – deeply worried about the procedure.

Pozostałe hasła

Swedish
  • fast beslutna att

Więcej w słowniku polsko-rosyjskim.