"förutse" - angielskie tłumaczenie

SV

"förutse" po angielsku

SV förutse
volume_up
[förutsåg|har förutsett] {czasownik}

Det är svårt att förutse hur effektiv frukt- och grönsaksproduktionen blir.
It is hard to anticipate the effectiveness of fruit and vegetable production.
Det finns olika orsaker till detta som är svåra att förutse och kontrollera.
There are different causes for this and it is difficult to anticipate and control them.
Jag kan i detta skede inte förutse arbetsgruppens slutsatser.
I cannot at this stage anticipate the conclusions of the task force.
Utan reformer är det inte svårt att förutse att EMU kommer att bryta samman.
Without reforms, it is not difficult to foresee the breakdown of monetary union.
Det är inte svårt att förutse kompromissen på toppmötet i Rom i december nästa år.
It is not difficult to foresee the compromise at the Rome Summit in December of next year.
Att utesluta, förhindra eller förutse allt som kan hända inom flyget är omöjligt.
To exclude, prevent or foresee everything which can happen in aviation is impossible.
förutse (też: föreställa sig)
Efter mötet den 5 oktober måste vi följaktligen kunna förutse vad som kan göras i varje medlemsstat.
Consequently, following the meeting on 5 October, we must be in a position to envisage what can be done in each of the Member States.
Skulle det vara möjligt att förutse registrering av dessa fonder på EU-nivå, precis som vi för närvarande överväger att göra med kreditvärderingsinstitut?
Would it be possible to envisage at Community level registering these funds, just as we are currently considering doing for rating agencies?
Det förväntas bli vissa konkreta resultat så att vi faktiskt kan förutse en tidsplan för att lösa det mänskliga dramat och konfliken.
It is expected that there will be some tangible development so that we can actually envisage a time-scale for resolution of the human drama and conflict.
Vem hade för 60 år sedan kunnat förutse var vi skulle befinna oss i dag?
Who could have forecast 60 years ago where we all are now?
Det är just nu möjligt att säkert förutse utvecklingen av dessa situationer.
We can now, therefore, certainly forecast changes in these situations and these new situations must be reflected in the budget.
Men jag tror att vi kan förutse negativa effekter för de mindre företagen och för producenterna i AVS-länderna.
However, I believe that we can forecast negative effects on the smaller commercial operators and on producers in the ACP countries.

Synonimy (szwedzki) dla "förutse":

förutse

Przykłady użycia - "förutse" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishMan behöver inte ha någon profetisk förmåga för att förutse något liknande i år.
We have no need of a crystal ball to predict a similar situation this year.
SwedishHur ser det ut, så långt man kan förutse det redan nu, för den kommande stödperioden?
How does the situation look for the next support period, as far as you can tell?
SwedishMed detta i sikte går det även att förutse ett bättre användande av strukturfonderna.
With this in view, provision is also made for better use of the Structural Funds.
Swedish(PT) I dag står vi inför en naturkatastrof vars följder inte går att förutse.
(PT) Today, we are facing a natural disaster with unpredictable consequences.
SwedishVi kunde inte förutse det när tidpunkten för mötet med er delegation fastställdes.
That could not be foreseen when the time was fixed for the meeting of your delegation.
SwedishDen konflikt som nu är i full gång i Kosovo hade man redan för två år sedan kunnat förutse.
The conflict presently raging in Kosovo could have been predicted two years ago.
SwedishDet är svårt, för att inte säga omöjligt, att förutse hur barn använder en viss leksak.
It is difficult, if not impossible, to predict how children will use a particular toy.
SwedishDärför kan vi klart säga att det har gjorts misstag i fråga om att förutse framtiden.
For this reason we can state clearly that mistakes were made in anticipating the future.
SwedishVår politik är att förutse eftersom det alltid är billigare att förebygga än att bota.
Our policy is foresight, because prevention is always cheaper than cure.
SwedishDet handlar inte om att anpassa sig till utveckling, men att förutse den, att uppfinna den.
It is a matter not of adapting to progress but of anticipating it, of inventing it.
SwedishKoldioxiden finns fortfarande kvar och ingen kan förutse vad som händer med den under marken.
The CO2 is still there and nobody can predict what will happen to it underground.
SwedishDessa problem kommer att få dramatiska följder som är lätta att förutse.
These problems will have dramatic consequences, which are easy to predict.
SwedishDessutom skulle förslaget utlösa en räcka reformer som är helt omöjlig att förutse.
Moreover, this proposal is liable to set off a chain reaction of totally unforeseen reforms.
SwedishDet skulle ha varit svårt att förutse den situation vi nu befinner oss i.
It would have been difficult to imagine the situation we are in today.
SwedishDärför kan man förutse att många kommer att känna sig otrygga och flyttar därifrån.
It is therefore to be expected that many people will feel unsafe there and will want to leave.
SwedishEuropa behöver bli bättre på att förutse morgondagens behov av kompetens.
Europe needs to be better at anticipating the skill needs of tomorrow.
SwedishDe nya teknikerna är långt ifrån färdigutvecklade och deras återverkningar går inte att förutse.
The new technologies are far from mature, and the repercussions are unforeseeable.
SwedishI detta svar ingår att hantera förändringar, förutse förändringar och social dialog.
Included in that response is change management, the anticipation of change and social dialogue.
SwedishFör det andra gäller det att förutse och snabbt reagera på omfattande hot mot folkhälsan.
Second, anticipating and reacting quickly to major threats to health.
SwedishMen jag tror att man inte alltid skall förutse det värsta. Samarbete är idag oerhört viktigt.
But we should not always expect the worst and cooperation is extremely necessary today.