"förstörande" - angielskie tłumaczenie

SV

"förstörande" po angielsku

SV förstörande
volume_up
{przymiotnik}

förstörande (też: destruktiv, nedbrytande)
Vi får inte ta från fattigare länder på ett destruktivt och förstörande sätt.
We must not take from poorer countries in destructive and disabling ways.
Rykten kan vara förstörande och kan till och med hjälpa till att sprida ett utbrott.
Rumours can be destructive and can even help spread an outbreak.
Denna förstörande kraft tar sig många uttryck.
This destructive power takes many different forms.

Przykłady użycia - "förstörande" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishDen går inte att åstadkomma genom förstörande sparande på investeringarna.
It cannot be earned by strangling investment in the name of saving.
SwedishVi tvingade fram det, men på ett sådant sätt att det inte verkade förstörande.
We have managed to make some progress but not that much.
SwedishTerrorism är ett försök att uppnå egna mål med hjälp av urskillningslöst våld och ett förstörande av våra gemensamma värderingar.
Terrorism is an attempt to attain one's ends through blind violence and to destroy our common values.
SwedishI praktiken innebär detta minröjning med finsk utrustning, stöd till offer samt förstörande av minförråd.
In practice, this means removing mines with Finnish equipment, providing assistance for victims, and the destruction of mine stores.
SwedishB5-0194/2001 av Dupuis m.fl. för TDI-gruppen, om läget i Afghanistan samt förstörande av kulturarvet
B5-0194/2001 by Mr Dupuis and others, on behalf of the TDI Group, on the situation in Afghanistan and the destruction of the cultural heritage;
SwedishB5-0194 / 2001 av Dupuis m.fl. för TDI-gruppen, om läget i Afghanistan samt förstörande av kulturarvet
B5-0194/ 2001 by Mr Dupuis and others, on behalf of the TDI Group, on the situation in Afghanistan and the destruction of the cultural heritage;
SwedishB5-0219/2001 av Muscardini m.fl. för UEN-gruppen om läget i Afghanistan samt förstörande av kulturarvet
B5-0219/2001 by Mrs Muscardini and others, on behalf of the UEN Group, on the situation in Afghanistan and the destruction of the cultural heritage;
SwedishB5-0219 / 2001 av Muscardini m.fl. för UEN-gruppen om läget i Afghanistan samt förstörande av kulturarvet
B5-0219/ 2001 by Mrs Muscardini and others, on behalf of the UEN Group, on the situation in Afghanistan and the destruction of the cultural heritage;
SwedishB5-0184/2001 av van den Berg m.fl. för PSE-gruppen om läget i Afghanistan samt förstörande av kulturarvet
B5-0184/2001 by Mr van den Berg and others, on behalf of the PSE Group, on the situation in Afghanistan and the destruction of the cultural heritage;
SwedishB5-0184 / 2001 av van den Berg m.fl. för PSE-gruppen om läget i Afghanistan samt förstörande av kulturarvet
B5-0184/ 2001 by Mr van den Berg and others, on behalf of the PSE Group, on the situation in Afghanistan and the destruction of the cultural heritage;
SwedishB5-0213/2001 av Fraisse m.fl. för GUE/NGL-gruppen om läget i Afghanistan samt förstörande av kulturarvet
B5-0213/2001 by Mrs Fraisse and others, on behalf of the GUE/NGL Group, on the situation in Afghanistan, including the destruction of the cultural heritage;
SwedishB5-0213 / 2001 av Fraisse m.fl. för GUE / NGL-gruppen om läget i Afghanistan samt förstörande av kulturarvet
B5-0213/ 2001 by Mrs Fraisse and others, on behalf of the GUE/ NGL Group, on the situation in Afghanistan, including the destruction of the cultural heritage;
SwedishExempelvis medger vi att återbetalningsmekanismerna bör ses över, eventuellt med en minskning av delarna till förstörande av fisk.
For example, we accept that the set-aside system must be reviewed, if necessary by reducing the proportion allocated to the destruction of fish.
SwedishDe är fiskeredskap som måste försvinna för gott från dessa vatten och därför tar man upp deras avskaffande och förstörande.
These are methods which must be brought to an end once and for all in these waters which means that we must plan for their withdrawal and restructuring the industry.
SwedishB5-0203/2001 av Vander Taelen m.fl. för Verts/ALE om läget i Afghanistan samt förstörande av världskulturarvet
B5-0203/2001 by Mr Vander Taelen and others, on behalf of the Verts/ALE Group, on the situation in Afghanistan, including the destruction of the world cultural and artistic heritage;
SwedishB5-0203 / 2001 av Vander Taelen m.fl. för Verts / ALE om läget i Afghanistan samt förstörande av världskulturarvet
B5-0203/ 2001 by Mr Vander Taelen and others, on behalf of the Verts/ ALE Group, on the situation in Afghanistan, including the destruction of the world cultural and artistic heritage;
SwedishVad dem anbelangar, är ett fullständigt förstörande av området välkommet, beroende på att det är det enklaste sättet att bli av med problemet med urinvånarna.
As far as they are concerned, the full destruction of the area is welcome because it is the easiest way of getting rid of the indigenous problem.
SwedishI motsats till ett relativt förstörande industriellt fiske förespråkar vi för vår del ett småskaligt fiske som ger större möjligheter att bevara sysselsättningen.
Instead of quite devastating industrial fishing practices, we, the Greens, are calling for coastal fishing that is more capable of safeguarding jobs.
SwedishDet fanns ett överväldigande stöd för etisk forskning, men alla former av mänsklig kloning, förstörande av mänskliga embryon inom forskning eller ingrepp avseende fosterutveckling förkastades.
There was overwhelming support for ethical research but rejection of any form of human cloning, destruction of human embryos in research, or germ line intervention.
SwedishVår uppfattning är att tillfälliga satsningar, speciella regler för vissa branscher eller selektiv näringspolitik är ineffektivt, dyrbart och långsiktigt förstörande för entreprenörskap.
In our view, additional investments, special rules for certain sectors and a selective economic policy are ineffective and costly and will, in the long term, destroy entrepreneurial activity.