SV förstöra
volume_up
[förstörde|har förstört] {czasownik}

1. ogólne

Jag ska bara förstöra den här hyllan.
Let's just break this shelf.
Jag vill inte förstöra denna positiva stämning.
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, I do not want to break up this joyful atmosphere.
Kommissionen har ingen som helst avsikt att lösa upp eller förstöra arbetsmarknaden i något land.
It is by no means the Commission’s intention to break up or bring about the destruction of the labour market in any country.
Enligt dem skulle det förstöra de överenskomna sociala och miljömässiga standarderna.
They argue that it would damage the agreed social and environmental standards.
För närvarande kan man fortfarande förstöra naturen och miljön praktiskt taget utan att det kostar något.
At the moment, you can still damage nature and the environment practically free of charge.
En fil som innehåller programvirus kan skada eller förstöra innehållet i din dator.
A file that contains malicious programming instructions could damage or otherwise compromise the contents of your computer.
Borde vi då förstöra alla liknande konstruktioner i EU, bara för att vara på den säkra sidan?
Should we demolish all similar structures in the EU, just in case?
Den lätta vägen är att alltid säga " nej ", att rasera och förstöra.
The easy way is always to say 'No ', to demolish and destroy.
Den lätta vägen är att alltid säga " nej" , att rasera och förstöra.
The easy way is always to say 'No' , to demolish and destroy.
Förstöra: förstöra kolgruvorna, stålverken, textilindustrin och, framför allt, jordbruket.
Destroy: destroy the coalmines, the steelworks, the textile industry and, above all, agriculture.
Detta skulle vara fullkomligt oacceptabelt och förstöra parlamentets trovärdighet.
That would be totally unacceptable and would destroy the credibility of this Parliament.
Det är absurt att tobaksbolag försöker förstöra denna lagstiftning.
It is preposterous that tobacco companies are trying to destroy this legislation.
förstöra (też: saboterar, skövlar, sabbar, ruinerar)
Det är både hycklande och vilseledande, och det skulle förstöra hela vår gemensamma framtid.
This is spurious and misleading, and it will ruin our whole common future.
Därför är det synd att förstöra en sådan resurs genom förbränning.
Therefore, it is a shame to ruin such a resource by burning.
De vann... och de kommer förstöra rock and roll`n... och kväva allt vi älskar den för.
They won... and they will ruin rock and roll... and strangle everything we love about it.
Jag vill inte förstöra stämningen, men låt oss vara realistiska.
I do not want to spoil the party here, colleagues, but let us be realistic.
Men att avsluta gemenskapens finansiering är detsamma som att förstöra allt som har gjorts.
But to put an end to Community funding is to spoil what has been achieved.
Man förväntas njuta av det och låt inte politikerna förstöra den njutningen.
You are supposed to enjoy it and politicians should not spoil this enjoyment.
förstöra (też: klanta till)
volume_up
to bugger up {czas.} [Bryt.]
förstöra
förstöra (też: gå våldsamt fram mot)
volume_up
to bust up {czas.} [Amer.]
Detta räcker för att förstöra anseendet för dessa kvalitetsdrycker, som har konsumerats i århundraden utan risk.
It is enough to ruin the reputation of high-quality beverages which have been consumed for centuries without any risk of harmful effects.
Den har emellertid alltför ofta bara varit ett sätt att förstöra landområden.
In fact, tourism, which has until now been funded indirectly and in various ways by the European Union, has all too often remained merely a way of consuming land.
förstöra (też: ödelägga)
förstöra (też: sluka, förtära)
förstöra (też: äta sig in i)
De kan även skada växtligheten, minska skördarna, hämma skogarnas tillväxt och, i likhet med surt regn, angripa och förstöra byggnader och konstverk.
It can also damage vegetation, reduce crop yields and stunt the growth of forests and, like acid rain, it can eat into and destroy the fabric of buildings and works of art.
förstöra
förstöra
förstöra (też: strida, gräla, skaka, darra)
förstöra (też: fördärva, skämma)
förstöra (też: sabba, trassla till, röra till, kladda)
förstöra (też: fördärva, stjälpa)
förstöra (też: förvrida, göra förvirrad)
förstöra (też: försvaga, krympa, vanvårda, slösa)
Men fördragets text riskerar att förstöra alla ansträngningar.
And now the text of the treaty risks wasting all these efforts.
Vi har inte råd att förstöra eller förspilla ungdomars liv, de är EU:s framtid.
We cannot afford ruining or wasting the lives of the youngsters, who are the future of Europe.
Vi får inte förstöra detta genom att införa en ekonomisk blockad mot sådana unga människor som vill komma in i våra länder för att studera.
We must not waste this by imposing an economic blockade on such young people who want to enter our country to study.
förstöra
förstöra
volume_up
to blow it {czas.} [slg.]
En enda dålig nyhet kan förstöra förtroendet för e-handeln i åratal.
One bad news story may blow confidence in e-trade for years.
förstöra
volume_up
to bollix up {czas.} [Amer.] [pot.]
För det kan väl inte vara så att lagarna är till för att stoppa, förstöra och utpressa varandra?
Surely laws are not there for us to block, disrupt or blackmail one another?
Kommissionen anser att försvagandet av oppositionen genom det politiserade utnyttjandet av rättsväsendet hotar att förstöra den demokratiska process som fortfarande pågår i Kambodja.
The Commission believes that the weakening of the opposition through the politicised use of the judiciary threatens to disrupt the still-developing democratic process in Cambodia.
Den verkliga faran är att vapen stationeras ut i rymden och används för att förstöra våra kommunikationssatelliter.
The real danger is that weapons are stationed in space and used to destroy our communications satellites, because then our entire social system could be disrupted by relatively minor means.
förstöra (też: klanta till, sabba)
volume_up
to fuck up {czas.} [wulg.]

2. potoczny

förstöra (też: röra till)
förstöra (też: ödelägga, bryta ned)
volume_up
to shatter {czas.} [Bryt.] [pot.]
förstöra
Förstöra systemet eller ödelägga planeten. ~~~ Det är ett tufft val.
Trash the system or crash the planet -- it's a tough choice; it isn't much of a choice.
Man krockar ju inte en faktisk bil -- det lönar sig inte att förstöra en hel bil för testets skull.
Here, they don't actually crash the entire car, you know -- it's not worth ruining a whole car to do it.

Przykłady użycia - "förstöra" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishVi har inte rätt att förstöra länder bara för att vi inte tycker om diktatorer.
We have no grounds for destroying countries just because we do not like dictators.
SwedishNettoeffekten blir förmodligen att vi betalar för att förstöra våra vattenresurser.
The net effect, it seems, is that we pay directly for the spoiling of our water.
SwedishÄr det verkligen ett steg framåt i EU:s utveckling att förstöra denna industri?
Will the destruction of this industry really be a step in the development of Europe?
SwedishNaturligtvis bidrar denna bränsleturism också till att ytterligare förstöra miljön.
Naturally, this fuel tourism also contributes to further destroying the environment.
SwedishAtt göra oss alla lika är - paradoxalt nog - också att förstöra jämlikheten.
Making us equal - paradoxically - is actually a way of destroying equality.
SwedishMånga upplever att de kan nå personlig vinning av att förstöra skogar.
A lot of people feel that they can derive personal gain from destroying forests.
SwedishVem är det som helt enkelt vill förstöra det Europa som så framgångsrikt har skapats?
Who is actually destroying the Europe that has been successfully achieved?
SwedishDet är ju ändå otänkbart, herr talman, att förstöra euron på det här sättet.
It is nonetheless inconceivable, Mr President, that we throw away the euro in this way.
SwedishDet gäller recept som riskerar att ytterligare förstöra sysselsättningen i Europa.
These are recipes that risk destroying employment in Europe even more.
SwedishNaturligtvis bidrar denna bränsleturism också till att ytterligare förstöra miljön.
I have myself worked in the transport industry, driving heavy lorries.
SwedishVi har inte råd att förstöra eller förspilla ungdomars liv, de är EU:s framtid.
We cannot afford ruining or wasting the lives of the youngsters, who are the future of Europe.
SwedishVi får inte förstöra dem - även de måste kunna använda dem utan svårighet.
We have not destroyed it; they, too, can use it without any difficulty.
SwedishAtt förstöra miljön har sedan antiken varit en etablerad metod att föra krig.
Destroying the environment has been an established method of waging war since ancient times.
SwedishVi bör inte heller i framtiden förstöra detta värdefulla foder.
The future should find us still not destroying this valuable feed.
SwedishDet är klart att man inte kan sälja nya vapen utan att förstöra de gamla.
Obviously, you cannot sell new weapons without destroying the old ones.
SwedishDe förkastade den europeiska superstaten, vars syfte är att förstöra Europas nationer.
They rejected the European Super-State, which is aimed at destroying the nations of Europe.
SwedishAtt vaccinera ter sig onekligen som ett attraktivt alternativ till att avliva och förstöra djur.
It certainly appears as an attractive alternative to killing and destroying animals.
SwedishTill och med en liten jordbävning i den cumbriska regionen skulle kunna förstöra lagringstankarna.
Even a small earthquake in the Cumbrian region could breach the storage tanks.
SwedishGenom att skylta alltför mycket med sin hardpower, löper man risk att förstöra sin softpower.
To show too much of one's 'hard power' is to run the risk of ruining one's 'soft power'.
SwedishVi är stolta över vad vi har åstadkommit och vi vill inte förstöra det som ett resultat av det här.
We are proud of our record and we do not want to dent it as a result of this.