"förståelig" - angielskie tłumaczenie

SV

"förståelig" po angielsku

SV förståelig
volume_up
{przymiotnik}

förståelig (też: begriplig, fattbar)
Vi använder en kommunikationsstil som är förståelig för befolkningen.
We are using a style of communication that is comprehensible to the population.
Unilateralism som har ett skäl är mer eller mindre förståelig.
Unilateralism with a reason is just about comprehensible.
Rapporten är förståelig, koncis och saklig.
The report is comprehensible, concise and to the point.
förståelig (też: klar, begriplig, uppenbar)
Vi håller med föredraganden i hennes krav på ett öppnare och enklare system, förståeligt för alla europeiska medborgare.
We agree with the rapporteur's request for a more transparent and simpler system, which is intelligible to all the citizens of Europe.
Syftet med denna omarbetning är att göra den befintliga lagstiftningen mer förståelig och skärpa kraven för säkerhet och effektivitet i dessa typer av företag.
This recasting is intended to make the existing legislation more intelligible and demanding in terms of safety and efficiency in this type of business.
Vi vill därför gärna att det sker en omarbetning av texterna som möjliggör en mer rationell och förståelig tillgång till målen för och medlen till byggandet av EU.
We should therefore like to see the texts reworked in such a way as to permit more rational and intelligible access to the objectives in developing the EU and to the resources for doing so.

Synonimy (szwedzki) dla "förståelig":

förståelig

Przykłady użycia - "förståelig" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishGlädjestämningen över EMU är fullt förståelig, men samtidigt mycket farlig.
The jubilant mood about EMU is very understandable, but also very dangerous.
SwedishOron vad gäller miljöförstöring och befolkningens hälsa är förståelig.
The concerns about environmental pollution and public health are understandable.
SwedishDet är nödvändigt för att över huvud taget göra europapolitiken förståelig och genomförbar.
That is the only way to make European policy at all meaningful and transposable.
SwedishDärför kan jag tyvärr inte besvara denna fråga, men den är mycket förståelig.
That is why, unfortunately, I cannot answer this question, but it is very understandable.
SwedishDet vi kan göra är att se till att det alltid finns fullständig och förståelig information.
What we can do is make the information 100% available in a very understandable way.
SwedishVore det fråga om någonting annat än humanitär hjälp skulle reserven vara förståelig.
If it were a matter of anything other than humanitarian aid, this would be understandable.
SwedishDen låga betydelsen som ges parlamentets betänkanden om penningpolitiken är förståelig.
The scant importance accorded to Parliament's reports on monetary policy is understandable.
SwedishFörståelig är föredragandens uppmaning att samordna ett antal saker på europeisk nivå.
The rapporteur's request to coordinate a number of matters at European level is understandable.
SwedishDen fråga som ledamoten tog upp uttrycker en legitim och förståelig oro.
The point that the honourable Member raised expresses a legitimate and understandable concern.
SwedishFörståelig är föredragandens uppmaning att samordna ett antal saker på europeisk nivå.
The rapporteur' s request to coordinate a number of matters at European level is understandable.
Swedish(PT) Den låga betydelsen som ges parlamentets betänkanden om penningpolitiken är förståelig.
The scant importance accorded to Parliament's reports on monetary policy is understandable.
SwedishJag välkomnar betänkandet, som bör leda till en ärligare och mer förståelig livsmedelsmärkning.
I welcome this report, which should lead to more honest and understandable food labelling.
SwedishNi har alltså en mycket viktig roll att spela för att kontinuerligt göra socialpolitiken mer förståelig.
You therefore have a valuable role to play in making social policy more transparent.
SwedishNu är ni här och er glädje är förståelig, men var på er vakt!
Now you are here, and your joy is understandable, but be vigilant!
SwedishMot bakgrund av detta är den strategi som föreslås av Danuta Hübner visserligen fullständigt förståelig.
Seen in this light, of course, the strategy proposed by Mrs Hübner is perfectly understandable.
SwedishMot bakgrund av detta är den strategi som föreslås av Danuta Hübner visserligen fullständigt förståelig.
Seen in this light, of course, the strategy proposed by Mrs Hübner is perfectly understandable.
SwedishTanken på att balansera den amerikanska dominansen inom film- och kultursektorn är förståelig och vällovlig.
The idea of offsetting American dominance in film and the arts is understandable and lawful.
SwedishRosado Fernandes har redan bett om ursäkt för sin reaktion, vilken ur flera synpunkter var förståelig.
Mr Rosado Fernandes has already apologized for his reaction, which is understandable in many ways.
SwedishDet är förvisso en förståelig synpunkt, som jag delar.
That is certainly an understandable point of view, which I share.
SwedishHans reaktion är delvis förståelig, men helt felaktig.
His response is in part understandable but quite wrong.