SV förstärkte
volume_up
{imiesłów czasu przeszłego}

förstärkte
volume_up
reinforced {im. bier.}
Detta förstärkte min uppfattning om de faror den nuvarande krisen utgör för Europa.
This reinforced to me the dangers presented to Europe by the current crisis.
Många av mina kolleger förstärkte ytterligare den fokusering på Italien som jag själv hade gjort.
Many of my colleagues reinforced the attention that I had given to Italy myself even further.
Vi förstärkte de sociala bestämmelserna, särskilt i frågor som arbetsvillkor, arbetstider och semesterrättigheter.
We reinforced the social provisions, especially on matters such as working conditions, working hours and leave entitlements.

Synonimy (szwedzki) dla "förstärka":

förstärka

Przykłady użycia - "förstärkte" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishOch jag måste tillstå att rådsföreträdarens andra svar förstärkte den oro jag känner.
I must confess that the second reply of the Council delegate increased my concerns.
SwedishVärlden skulle vara säkrare om man förstärkte icke-spridningsfördragets effektivitet.
Strengthening the effectiveness of the NPT will make the world safer.
SwedishDet kalla kriget snarare förstärkte än försvagade dessa tendenser.
These trends were not dispelled but rather intensified by the Cold War.
SwedishUtskottet för sysselsättning och sociala frågor förstärkte processen för utökat samarbete ytterligare, och detta är viktigt.
The Committee on Employment and Social Affairs gave the process of greater cooperation added impetus, and that is important.
SwedishTvå av byråns utredare förstärkte den belgiska utredningsgruppen bara ett par timmar efter det att olyckan inträffade.
Two investigators from the agency joined the Belgian team in charge of the investigation just a few hours after the accident occurred.
SwedishTyskland förstärkte säkerheten hos den egna energiförsörjningen genom att underteckna ett avtal med Ryssland om byggandet av den nordliga gasledningen.
Germany enhanced the security of its own energy supply by signing an agreement with Russia for the construction of the northern gas pipeline.
SwedishVi lyckades få igenom alla våra krav och därmed bevara unionens institutionella balans samtidigt som vi förstärkte kontrollen över subsidiariteten.
We managed to secure all our demands and as such to preserve the institutional balance of the Union, while reinforcing the control of subsidiarity.
SwedishNär det gäller e-postreklam och kommunikationssekretess så förstärkte och förtydligade den telekomreform som antogs för ett år sedan EU:s integritetsregler.
As regards advertising emails and the confidentiality of communications, the telecoms reform adopted a year ago strengthened and clarified the EU privacy rules.
SwedishKonsekvenserna för den grekiska turismen var emellertid direkta och betydande med ett flertal avbokade resor vilket förstärkte den kris som berodde på de kända händelserna i september.
And yet, this had an instant and severe impact on Greek tourism, with numerous bookings cancelled, exacerbating the crisis sparked by the events of 11 September.
SwedishUnder utskottets och parlamentets arbete samrådde vi också med kommissionen om nödvändiga krav och rättigheter för användare med funktionshinder, som även dessa förstärkte förslaget.
During the work in committee and Parliament we also consulted with the Commission about essential requirements and the rights of disabled users, which, again, strengthened the proposal.
SwedishI oktober godkände rådet en utvidgning av av den gemensamma ståndpunkten och förstärkte den genom att vidga ett förbud mot visering och genom att ställa in statsbesök på hög nivå i Burma.
Last October the Council adopted an extension to the common position and strengthened it through the widening of a visa ban and by suspending high-level government visits to Burma.