"förstärkande" - angielskie tłumaczenie

SV

"förstärkande" po angielsku

SV förstärkande
volume_up
{nijaki}

Przykłady użycia - "förstärkande" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishVi vet också att det skulle kunna få en avsevärd förstärkande effekt.
We also know that it could have a considerable multiplier effect.
SwedishDessa två frågor är oskiljaktiga och ömsesidigt förstärkande.
These two tracks are indivisible and mutually reinforcing.
SwedishEtt förstärkande och inte ett försvagande av Europaparlamentets rättigheter måste utgöra en del av den framgången.
Strengthening, not weakening the European Parliament's rights must be part of that success.
SwedishEn brist i betänkandet är att man nästan helt förbigår förstärkande åtgärder avseende sysselsättningen.
A shortcoming of the report is its almost complete failure to touch on the issue of boosting employment.
SwedishLänken mellan den regionala dimensionen och sjunde ramprogrammet är viktig på så sätt att de bör vara ömsesidigt förstärkande.
The link between the regional dimension and FP7 is important in the sense that they should be mutually reinforcing.
SwedishLösningen på problemet måste också vara en viktig del av den globala strategi som består av ömsesidigt förstärkande åtgärder.
The response must therefore constitute an integral part of the global strategy, which is made up of mutually supportive policies.
SwedishI samma betänkande ser vi dock en utveckling och ett förstärkande av åsikter om utvidgningen uttryckt som absorptionsförmåga.
However, in the very same report we see the development and strengthening of views on enlargement in terms of absorption capacity.
SwedishLänken mellan den regionala dimensionen och sjunde ramprogrammet är viktig på så sätt att de bör vara ömsesidigt förstärkande.
There will be a strong focus on ideas, with actions concerning frontier research in the context of the European Research Council.
SwedishAvtalet tillhandahåller också en bra ram för att stödja de ömsesidigt förstärkande effekterna av handelssamarbete och utvecklingsbistånd.
The agreement also offers a good framework to underpin the mutually reinforcing effects of trade cooperation and development aid.
SwedishÄrendet är aktuellt även därför att kandidatländerna får riktlinjer för förstärkande av sin territoriella klassificering.
The issue is also a timely one, as the applicant countries are receiving guidelines for verifying territorial classification in their own countries.
Swedishkommer att tillämpas för dessa tvister när det gäller ömsesidigt förstärkande av civilrättsliga beslut.
I welcome the fact that the Brussels 1 Regulation will apply to these disputes on the mutual enforcement of civil law decisions.
Swedishkommer att tillämpas för dessa tvister när det gäller ömsesidigt förstärkande av civilrättsliga beslut.
I welcome the fact that the Brussels 1 Regulation will apply to these disputes on the mutual enforcement of civil law decisions.
SwedishYtterligare marknadsreformer, med direktstödens frikopplande från produktionen och ett förstärkande av landsbygdsutvecklingen, är högst välkomna.
Further market reform, with the decoupling of direct payments from production and the reinforcement of rural development, is most welcome.
SwedishFör det tredje: förstärkande av informationskanaler mellan de centrala enheterna och de operativa enheterna, särskilt på områdena för kontroll och intern revision.
I see the Europass as vital, provided that it is not only an opportunity for formal qualification but also for informal competence.
SwedishJämfört med människornas entusiasm vid den tidpunkten framstår dagens förstärkande av de inre gränserna som ett fullständigt förnekande av Schengenidealet.
Compared to people's enthusiasm at that time, today's strengthening of internal borders looks like a complete negation of the Schengen ideal.
SwedishFör EU är icke-spridningsfördraget baserat på tre ömsesidigt förstärkande pelare: icke-spridning, nedrustning och fredlig användning av kärnenergi.
For the European Union, the NPT is based on three mutually reinforcing pillars: non-proliferation, disarmament and the peaceful use of nuclear energy.
SwedishFaktum är att, förutom bristen på förstärkande av Lissabonmålen med ett miljömål, finns det fortfarande många frågor som återstår att lösa.
The fact is that, besides failing to reinforce the Lisbon objectives with an environmental objective, there are also still many issues which remain to be resolved.
SwedishFörslagen i Agenda 2000 liksom det aktuella betänkandet eftersträvar ett förstärkande av komplementariteten mellan regionalpolitik och konkurrenspolitik.
Madam President, the Agenda 2000 proposals as also this report seek to strengthen the complementarity between competition and regional policy.
SwedishFör det tredje: förstärkande av informationskanaler mellan de centrala enheterna och de operativa enheterna, särskilt på områdena för kontroll och intern revision.
Thirdly, strengthening information circuits between the central services and operational services, especially in the areas of control and internal audit.
SwedishEnbart genom ett sådant ömsesidigt förstärkande av kontakter kommer säkerheten för palestinier och israeler och området som helhet att kunna garanteras.
I would certainly agree with the honourable Member that there are times of frustration and disappointment as we seek a way forward in the Middle East peace process.