"försitta" - angielskie tłumaczenie

SV

"försitta" po angielsku

SV

försitta {czasownik}

volume_up
Varför försitta tid när det gäller att göra någonting som kommer medborgarna till godo?
Why waste time when it is a question of doing something that will benefit people?
Vi kan inte försitta den möjlighet som vi har fått för att säkerställa att unionens budget faktiskt gör en skillnad genom att främja våra ambitioner och genomföra målen i fördraget.
We cannot waste the opportunity that we are being given to ensure that the Union's budget really makes a difference by promoting our ambitions and implementing the objectives of the treaty.
Här anser jag att det vore synd att försitta den möjlighet som det nya instrumentet innebär genom att inte tillämpa den korrekta rättsliga grunden i den nya artikel 194 i Lissabonfördraget.
In this context, I think it would be a pity to waste the opportunity this new instrument offers, by not applying the correct legal basis provided by the new Article 194 of the Lisbon Treaty.
försitta (też: tappa, missa, förlora, försumma)

Synonimy (szwedzki) dla "försitta":

försitta

Przykłady użycia - "försitta" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishDet enda sättet för oss att kunna förändra någonting är att inte försitta chansen till en nystart.
The only way for us to change anything is not to pass up the chance of a new start.
SwedishJag ber er att inte försitta denna chans. Nästa möte är inte förrän 2007.
Commissioner, I urge you to not allow the opportunity to slip away, because the next meeting is not until 2007.
SwedishVi får inte försitta denna möjlighet till nytändning för utvecklingen av vetenskap och teknik i EU.
We must not pass up this opportunity to give the development of science and technology in the EU fresh impetus.
SwedishLåt oss inte försitta denna chans.
We must not let this opportunity pass us by.
SwedishDen möjligheten skall vi inte försitta.
SwedishSamtidigt kan vi ändå inte försitta möjligheten att använda viss teknik om vi vill kunna förbli effektiva i terrorismbekämpningen.
Having said that, we cannot forgo making use of certain technology if we are to remain effective in combating terrorism.
SwedishVi får inte försitta detta tillfälle.
SwedishTidsaspekten är dock synnerligen viktig om vi inte ska försitta det gyllene tillfälle som vi i dag har att främja mobila satellittjänster.
However, timing is of the essence if we do not want to miss the current window of opportunity for mobile satellite systems.
SwedishLåt oss inte försitta den.
SwedishJag uppmanar er, herr talman, att inte försitta något tillfälle att kräva att medlemsstaterna i framtiden tar denna fråga på åtskilligt större allvar.
I urge you, Mr President, to take every opportunity to insist that Member States attach far greater urgency to this matter in the future.
SwedishDock vill jag inte heller försitta tillfället att peka på det goda samarbetet med utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi.
It would be remiss of me, however, if I omitted to mention the constructive cooperation with the Committee on Industry, External Trade, Research and Energy.
SwedishMarknadsrovdjuren kommer aldrig att försitta en enda chans att attackera sårbara punkter, trots de smärtsamma åtstramningsåtgärder som har vidtagits av samtliga medlemsstater.
The market predators will never endlessly attack any vulnerable opening, despite the painful austerity measures taken by all Member States.
SwedishMen låt mig säga i all uppriktighet: om det bara blir en halvmesyr när vi gör detta och om vi än en gång litar till militär kraft, så kommer vi att försitta våra chanser.
However, I say this to you most sincerely: if we only go half way to doing this and once again rely on military force, we will squander our chances.
SwedishVi bör därför inte försitta chansen att kraftfullt stödja Ryssland i denna modernisering - dels genom att investera i en modernisering av ekonomin och dels av samhället.
We should therefore not miss the opportunity to support Russia vigorously in this modernisation - not just by investing in the modernisation of the economy, but also in its society.
SwedishVi får därför inte försitta den sista chansen att kräva att de sju viktigaste arbetsnormerna som ratificerats i ILO-avtalet införlivas såsom prövningsbara socialklausuler.
This is why we should not miss the last chance to demand that the seven most important core employment standards, which were ratified in the IAO agreement, be made checkable social clauses.