"förorda" - angielskie tłumaczenie

SV

"förorda" po angielsku

SV förorda
volume_up
{czasownik}

1. ogólne

förorda (też: råda, rådge, avisera, underrätta)
Jag vill tacka föredraganden för hans betänkande och kommer att förorda att min grupp röstar för betänkandet efter ändringarna i utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling.
I should like to thank the rapporteur for his report, and I shall advise my group to vote in favour of the report as amended in the Agricultural Committee.
förorda (też: främja, gynna, hjälpa, föredra)
volume_up
to favour {czas.} [Bryt.]
Personligen skulle jag förorda en betoning på utvecklingspolitiken.
Personally, I would be in favour of placing the main emphasis on development policy.
Jag lutar snarare åt att förorda en politisk dialog.
I tend, rather, to be in favour of political dialogue.
För det andra vill jag förorda omfattande investeringar i utvecklingen av ny, ren energi.
Secondly, I would argue in favour of a large-scale investment in the development of new, clean energy.
förorda (też: döma, inviga, föreskriva)
Jag kan därför förorda, som Marcus Ferber föreslog, att beviljandet av ansvarsfrihet senareläggas.
I am able to recommend that the granting of discharge be postponed, as proposed by Mr Ferber.
Jag kan därför förorda, som Marcus Ferber föreslog, att beviljandet av ansvarsfrihet senareläggas.
I am able to recommend that the granting of discharge be postponed, as proposed by Mr Ferber.
Men vill jag förorda att vi börja med den internationella passagerartrafiken.
What, now, I want, however, to recommend is that we begin with passenger traffic.

2. "ange (sina) skäl"

förorda (też: tala för)
volume_up
to argue {czas.} (present one's reasons)
När det gäller resurser kommer jag att förorda flexibilitet.
In terms of resources, I am going to argue for flexibility.
För det andra vill jag förorda omfattande investeringar i utvecklingen av ny, ren energi.
Secondly, I would argue in favour of a large-scale investment in the development of new, clean energy.
Vi skulle vilja förorda att när vi röstar om lagstiftning bör det inte finns någon möjlighet att det begås misstag.
We would argue that when we are voting on legislation there should not be any possibility of mistakes being made.

Synonimy (szwedzki) dla "förorda":

förorda

Przykłady użycia - "förorda" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishDet handlar inte om att förorda ökade obligatoriska avgifter i hela Europa.
It is not a matter of advocating an increase in compulsory contributions throughout Europe.
SwedishHans andra löfte var att han skulle förorda en efterföljande folkomröstning.
His second pledge was that he would support a subsequent referendum.
SwedishDet är dags att förorda nationalstatens företräde framför Bryssels kvävande kontroll.
It is time to embrace the primacy of the nation states over the stifling control of Brussels.
SwedishDet är absolut inte fråga om att förorda en allmän sänkning av lönerna.
In any case, it is not a matter of advocating a general drop in pay.
SwedishJag vill här förorda den ståndpunkt som parlamentet antog vid första behandlingen.
   – Mr President, I advocate here the position adopted by Parliament at first reading.
SwedishDetaljerade regler eller tvångsbeslut genom kvalificerad majoritet är därför inte att förorda.
Neither rules nor an enforced decision by a qualified majority are therefore to be recommended.
SwedishMen vill jag förorda att vi börja med den internationella passagerartrafiken.
In the second railway package, we are opening up the market to freight transport nationally and internationally.
SwedishJag kan bara stöda och förorda föredragandens värdefulla arbete.
I can therefore only support and commend to the House this valuable piece of work by the rapporteur.
SwedishDet handlar om tiden efter Lomé, och jag tror att vi borde förorda en tioårig övergångsperiod.
It refers to the post-Lomé period, and I think that here we should support a ten-year transition period.
SwedishÄn värre är att president Nicolas Sarkozy undertryckte den demokratiska anda som han påstår sig förorda.
Worse still, President Sarkozy rode roughshod over the spirit of democracy he claims to advocate.
SwedishVad värre är, man konstaterar denna katastrofala situation endast i syfte att förorda ökad frihet för marknaderna.
Even worse, it is only acknowledging the tragedy in order to advocate greater market freedom.
SwedishDe bilaterala frizonerna är inte det som vi skall förorda.
Bilateral free zones are not what we must support.
SwedishKommissionen kommer åtminstone aldrig att förorda nya EU-standarder för hotell, härbärgen eller långfärdsbussar.
For the Commission’s part, at least, there will be no European standards for hotels, inns or coaches.
SwedishDärför kommer vi inte att upphöra med att förorda att vi med våra möjligheter sörjer för en pacificering av läget i Algeriet.
So we will not cease supporting efforts to seek a settlement of the situation in Algeria.
SwedishJag skulle givetvis förorda att dess behörighet utvidgades till att även omfatta en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik.
I would, of course, advocate its extension to a common foreign and security policy as well.
SwedishJag och föredraganden skulle vilja förorda en bättre klausul för att öka dess politiska och rättsliga verkan.
I, and the rapporteur, would advocate a better clause, in order to increase its political and legal impact.
SwedishEuropaparlamentet bör förorda en indragning av detta stöd och uttrycka sin avsky för sådana metoder.
The European Parliament should advocate cutting off this flow of funds, and should express its disgust at such practices.
SwedishJag är stolt över att kunna använda min tjänsteställning för att förorda Storbritanniens ovillkorliga utträde ur EU.
I am proud to use my position of office to campaign for Britain's unconditional withdrawal from the European Union.
SwedishOrsakerna till att förorda ett utvidgat förbud mot produkter som släppts ut på markanden för konsumtion är begriplig.
The reasons for favouring an extension of the ban to products placed on the market for consumer use are understandable.
SwedishVad tjänar det till att förorda mänskliga rättigheter och demokrati när villkoren för att uppnå dessa mål inte uppfylls.
What is the point of us recommending human rights and democracy if the conditions to achieve these objectives are not fulfilled.