"förläggare" - angielskie tłumaczenie

SV

"förläggare" po angielsku

SV förläggare
volume_up
{rodzaj wspólny (utrum)}

förläggare (też: förlag, utgivare, bokförläggare)
volume_up
publisher {rzecz.}
Som en gammal förläggare inom hobby-magasin måste jag säga att jag tycker det här är märkligt underbart.
And I have to tell you, as a former publisher of hobbyist magazines, I find this strangely beautiful.
Författare och förläggare vill ha ekonomisk ersättning för sitt arbete.
Authors and publishers want to receive a financial reward for their work.
Men vad innebär det för författare, kreativa människor, konstnärer och förläggare?
However, what does it mean for authors, creative people, artists and publishers?

Przykłady użycia - "förläggare" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishMen vad innebär det för författare, kreativa människor, konstnärer och förläggare?
However, what does it mean for authors, creative people, artists and publishers?
SwedishJag har faktiskt skickat den till en kompis som är förläggare, så vi får se.
Actually, I just sent it to a friend who's in publishing, so we'll see.
SwedishFörfattare och förläggare vill ha ekonomisk ersättning för sitt arbete.
Authors and publishers want to receive a financial reward for their work.
SwedishRättsaktens mycket repressiva karaktär kommer framför allt att påverka oberoende journalister och förläggare.
The highly repressive nature of this act will above all impact on independent journalists and publishers.
SwedishVi ska arbeta för solidaritet och lika behandling mellan upphovsmän och förläggare som är anslutna till kollektiva organisationer.
We will argue for solidarity and equal treatment between authors and publishers affiliated to collecting societies.
SwedishAlla rättighetshavare, vare sig de är upphovsmän eller kompositörer, förläggare, skivproducenter eller artister, måste behandlas lika.
All right-holders, be they authors or composers, publishers, disc producers or performers need to be treated equally.
SwedishProjektet Google böcker i Förenta staterna kommer att få en stor skjuts framåt utan att några europeiska förläggare längre deltar i det.
The Google Books Project in the United States will receive a major thrust forward, with no European publishers any longer a part of it.
SwedishFörläggare och lärare fruktar att direktiv av det här slaget hotar det kunskapsbaserade samhället, insynen och tillgången på information.
Publishers and teachers fear that this type of directive threatens the knowledge-based society, transparency and the circulation of information.
SwedishNär det gäller förlikningsavtalet för Google böcker har kommissionen deltagit aktivt i överläggningar med europeiska förläggare och med Google.
When it comes to the Google Books settlement, the Commission has been actively engaged in consultations with European publishers and with Google.
SwedishFör det andra kommer förläggare från EU:s medlemsstater - bortsett från Storbritannien - inte längre att delta i en viktig omvandling av bokmarknaden.
Second, publishers from EU Member States - apart from the United Kingdom - will now no longer participate in a major transformation of the book market.
SwedishFörläggare står i konstant skuld till den senare, vilket innebär att staten vinner ännu större kontroll över både pressen och mediemarknaden som helhet.
Publishers are constantly in debt to the latter, which means that the state gains even greater control over both the press and the media market as a whole.
SwedishUpphovsrättsskyddade böcker ingår endast i projektet genom Googles partnerprogram som riktar sig till förläggare som är villiga att ingå avtal med Google.
In-copyright books are only included in the Project by way of the Google Partner Programme addressed to publishers willing to conclude agreements with Google.
SwedishNi kanske redan känner till att förläggare och författare i Förenta staterna har väckt talan vid domstol mot Google för skanning och publicering av verk på Internet.
You may already be aware that publishers and authors in the US have initiated legal proceedings against Google with regard to the scanning and publication of works on the web.
SwedishTjänsten omfattar i huvudsak engelskspråkiga titlar, och alla europeiska förläggare eller upphovsmän som önskar delta i programmet blir tvungna att själva komma överens med Google.
The service covers mainly English-language titles, and any European publishers or authors wishing to join the programme will have to deal with Google themselves.
Swedishb) Att kritiska journalister och förläggare enligt uppgift ska ha anhållits delvis utan orsak i samband med utredningarna av det kriminella Ergenekon-nätverket.
b) The arrest of critical journalists and publishers, some of which were allegedly unjustified, as part of the investigation of the illegal Ergenekon Network 2, 5
SwedishAtt kritiska journalister och förläggare enligt uppgift ska ha anhållits delvis utan orsak i samband med utredningarna av det kriminella Ergenekon-nätverket.
b) The arrest of critical journalists and publishers, some of which were allegedly unjustified, as part of the investigation of the illegal Ergenekon Network 2, 5
SwedishDärför bör Europeiska kommissionen och enskilda förläggare se till att personer med funktionshinder får tillgång till särskilda digitaliserade versioner av verk, såsom ljudupptagningar.
To this end, the European Commission and individual publishers should ensure that disabled people are provided with special digital versions of works, such as audio readings.