"förhandla" - angielskie tłumaczenie

SV

"förhandla" po angielsku

SV förhandla
volume_up
[förhandlade|har förhandlat] {czasownik}

Men om regeringen inte vill förhandla med rebellerna, vem skall då förhandla med rebellerna?
But if the government refuses to negotiate with the rebels, who will negotiate with them?
De kan förhandla - vi kan förhandla - med varandra, men vi kan inte förhandla med vetenskapen.
They can negotiate - we can negotiate - with each other, but we cannot negotiate with science.
Vi kan förhandla inom alla områden, men vi kan inte förhandla med naturen.
We can negotiate in every area, but we cannot negotiate with nature.
Det är absolut nödvändigt att vi i europeisk lag fastslår rätten till facklig anslutning och rätten att förhandla kollektivt.
It is absolutely essential that we enshrine in European law the right to join trade unions and the right to bargain collectively.
Den blir också svag därför att vi inte kommer att kunna förhandla med konsumentländerna.
It will also be externally weak, because it will be incapable of having any bargaining power with consumer countries.
Turkiet har andra medel att förhandla med.
There are other bargaining tools for Turkey to use.
förhandla (też: konferera)
Jag hoppas att man aldrig kommer att förhandla med de terrorister som har återvänt till våra gator och att man kommer att lära av historien och rätta till de tidigare problemen.
I trust that the terrorists who have returned to our streets will never be treated with and that the lessons of the past will be learnt and rectified.

Synonimy (szwedzki) dla "förhandla":

förhandla

Przykłady użycia - "förhandla" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishEnligt min åsikt är den bästa möjliga kompromissen att förhandla om ett mandat.
In my view, adopting the negotiating mandate is the best possible compromise.
SwedishMen när det gäller punkten Tongue-texten så finns det inget att förhandla om.
But as to the point in the text by Ms Tongue, there is no room for discussion.
SwedishAtt förhandla är principiellt alltid rätt för att söka en konfliktlösning.
In principle, negotiation is always the right way to seek to resolve a conflict.
SwedishDet finns en gängse EU-metod som går ut på att förhandla med en stat åt gången.
There is a consistent EU approach of negotiating with one state at a time.
SwedishSedan får vi utifrån det se hur vi kan fortsätta förhandla med Förenta staterna.
From then on we will have to see how we can carry on negotiating with the United States.
SwedishVi vill inte förhindra kommissionen från att kunna förhandla i förtrolighet.
We do not want to prevent the Commission from being able to deliberate in confidence.
SwedishDet är därför vi har ägnat de senaste 15 månaderna åt att förhandla med Förenta staterna.
That is why we have spent the last 15 months negotiating with the United States.
SwedishDet gör ingen skillnad för kommissionen för att den skall kunna förhandla vidare.
It makes no difference whatsoever for the Commission to be able to continue negotiations.
SwedishVi måste göra vårt budskap hört: Europeiska unionen är där för att förhandla.
Commissioner Fischler worked hard on the reformation of the common agricultural policy.
SwedishSträvan efter att förhandla fram ett avtal har präglat regionen i årtionden.
The quest for a negotiated agreement has dominated the region for decades.
SwedishI denna anda uppmanar jag kommissionen att fortsätta att förhandla med Schweiz.
In this spirit, I call upon the Commission to continue its negotiations with Switzerland.
SwedishJag tror att vi bör ta det logiska steget att snabbt förhandla om ett frihandelsavtal.
I think we should take the logical step of negotiating free trade agreements quickly.
SwedishOm man från europeisk sida kommer tomhänt, då har man inte heller något att förhandla om.
If we in Europe do not hold any cards, then we will be in no position to play.
SwedishVi har exakt samma uppfattningar som ni har om att förhandla i rådet.
We have exactly the same ideas as those you have to discuss within the Council.
SwedishJag har blivit utsedd att förhandla för Europaparlamentet under dessa förhandlingar.
I have been nominated to act as a negotiator at these talks for the European Parliament.
SwedishAtt förhandla om förändringarna kräver därför en betydande politisk vilja.
So, negotiating the transformation demands a major act of political will.
SwedishDet är ingen mening med att förhandla endast med Ryssland om energifrågan.
There is no point in negotiating only with Russia on the issue of energy.
SwedishEn snabb återgång till denna väg, att hålla kontakten och förhandla, är mycket viktig.
A speedy return to this path of maintaining contact and negotiations is very important.
SwedishOch vi kommer att fortsätta förhandla och kämpa, så han kan räkna med oss.
And we will continue these negotiations and continue this fight, so he can count on us.
SwedishVi måste ha vår redo och tillsammans förhandla fram en överenskommelse som gynnar alla.
We must arrive with ours and together reach a deal that delivers for all.