SV förena
volume_up
[förenade|har förenat] {czasownik}

1. ogólne

Jag skulle vilja förena mig med mina kolleger och gratulera föredraganden till hans arbete.
I would like to join my colleagues in congratulating the rapporteur on his work.
Alla antifascister och demokrater bör förena sina krafter för att visa sin indignation.
All anti-fascists and democrats should join forces to express their indignation.
Jag vill förena mig med de andra i att gratulera Frankrike till dess seger i VM.
I wish to join with others in this House in congratulating France on their victory in the World Cup.
Människor måste återigen kunna förena sin syn på sin egen och sina familjers framtid med EU.
The people must be able to associate their personal vision for the future for themselves and their families with Europe once again.
Nationella politiska partier som vill förena sig europeiskt bör själva betala för detta - det vill säga dess medlemmar.
National political parties that wish to associate at European level should pay for that themselves - that is to say, their members should.
I denna debatt behöver vi förena ansvarsfriheten för 1998 med ramavtalet som vi kommer att rösta om i morgon.
We need, in this debate, to associate the 1998 discharge with that of the framework agreement which we will be voting on tomorrow.
Mellan dem kan den europeiska bron finnas - en bro som skulle kunna förena alla i ett nytt partnerskap för fred och välstånd.
In between, there can be the European bridge - a bridge that could connect all in a new partnership for peace and prosperity.
Lettland och vår region blir bron mot öster precis som Medelhavsstaterna kommer att förena båda stränderna av det havet.
Latvia and our region will be the bridge to the East, just as the Mediterranean states will join both shores of that sea.
Det är det sista förfarandet enligt den nuvarande budgetplanen och budgeten spelar därför en speciell roll när det gäller att förena tidigare prioriteringar och framtida mål.
As the last procedure under the current Financial Perspective, it has a special role in bridging past priorities and future objectives.
Den nuvarande kommissionens främsta ansvar är därför att förena sig med medborgarna.
The first responsibility of the present Commission is, therefore, to connect with citizens.
Hur kan vi förena rättvisa med effektivitet?
How can we connect justice with efficiency?
Det talas om att förena medborgarna och om offentlig debatt.
It talks about connecting the citizens and about public-sphere debating.
De kommer att behöva förena sina system för kvalifikationer med den europeiska ramen för kvalifikationer.
They will need to link their qualification systems to the EQF.
2.Hur tänker kommissionen förena beviljandet av statligt stöd med EU:s sammanhållningspolitik?
2.How does the Commission intend to link the granting of state aids to the EU's cohesion policy?
Vi måste dock förena intern och extern politik.
However, we must link internal and external policy.
förena (też: slå samman, sala)
Det är viktigt att förena politiska och ekonomiska insatser för att få ett snabbt slut på detta globala gissel.
It is essential to pool political and financial efforts in order to put a swift end to this worldwide scourge.
Man får inte goda resultat när 27 nationalstater agerar ensidigt, utan bara genom att förena krafterna.
You will not achieve good results with 27 national states acting unilaterally, but only by pooling forces.
Jag anser att tiden är mogen att förena våra ansträngningar och inleda en bestämd och konsekvent attack mot övervikt och fetma.
I believe that the time has come for us to pool our efforts and launch a determined and sustained attack on overweight and obesity.
Det innebär att resurserna kan fördubblas och det bidrar även till att förena forskningsmålen.
This can double the available resources and also helps to unify research targets.
Nu krävs ett nytt synsätt för att förena regionen.
It now needs a new approach that would unify the region.
Även idrotten har stor förmåga att förena och kommunicera över språkgränserna.
Sport, too, has a great power to unify and can communicate across linguistic boundaries.
För få insatser görs fortfarande för att förena sådana verksamheter – mer måste göras.
Too little effort is still being made to accommodate such businesses – more must be done.
Detta visar att det går att förena dessa båda - nämligen å ena sidan ambitiösa utgiftsprogram och utvidgningen och å andra sidan budgetdisciplinen.
This shows that both ambitious spending programmes and enlargement on the one hand and budgetary discipline on the other can be accommodated.
Även jag vill inleda med att gratulera Buitenweg, både till själva betänkandet och till det sätt på vilket hon har strävat efter att förena och integrera olika synpunkter.
Mr President, I too want to start by congratulating Mrs Buitenweg both on the report itself and on the way in which she has sought to accommodate and integrate different viewpoints.
förena (też: samla, hopa sig, hopa samman)
Det övergripande syftet med förslaget är alltså att förena flexibilitet och säkerhet.
The global aim of this proposal is thus to ally flexibility with security.
Vi önskar att dessa skall förena sig med oss för att uppnå två saker: konstitution och konvent.
We want them to become our allies in obtaining two things: a constitution and a convention.
Det handlar om att förena unionen genom 2000-talets investeringar i infrastruktur och regionala satsningar.
They are about binding the Union together through 21st-century infrastructure and regional investment.
Du satte ”bindande” i motsatsställning till ”differentierade” men jag anser att det går att förena dem.
You contrasted 'binding' and 'differentiated', whereas I believe that it is possible to unite the two.
Detta är ett sätt att förena konditionalitet med våra olika påtryckningsmedel inom ramen för en juridiskt bindande överenskommelse.
It is a way of combining conditionality with our various means of exerting pressure within the framework of a legally binding agreement.
Detta är en möjlighet att förena tradition och det moderna återupptäckandet av uråldriga kunskaper.
This is an opportunity to blend tradition and the modern rediscovery of ancient skills.
Målet är att optimera mekanismernas funktion, förena bidrag och lån genom att engagera kommissionen, EIB och andra multilaterala och bilaterala institutioner.
The objective is to optimise the functioning of mechanisms, blending grants and loans involving the Commission, the EIB and other multilateral and bilateral institutions.
förena (też: samla, centralisera)
volume_up
to centralise {czas.} [Bryt.]
Hur förena centraliseringen av det här målet med en decentralisering av löneförhandlingarna?
How do we reconcile the centralized nature of this objective and the decentralization of wage negotiations?
I framtiden kommer det att bli mycket viktigt att förena dessa två för att behålla konkurrensen och bevara miljön.
In the future, conjoining the two will be very important in maintaining competition and conserving the environment.
Avslutningsvis har EU föreslagit några kreativa och praktiskt inriktade lösningar för att hjälpa par att förena yrkeslivet med familjelivet.
To conclude, Europe has proposed some creative and pragmatic solutions to help couples to reconcile professional and family life.
Jag tänker på det brittiska konservativa partiet och andra som inte längre vill sitta i den här gruppen, men det kan vara så att fler vill förena sig med dem.
I am thinking of the British Conservative Party, and others, who no longer want to sit in this group, but it may be that a couple more will join them.
förena (też: binda samman)
Vi kunde förena oss för att skydda hela Europeiska unionens intressen.
We are told not to mix up commercial and non-commercial services.
Således skulle han i sig förena skyldigheter av mycket skilda slag, vilket skulle leda till en väldig blandning av stilar.
He would therefore combine very different responsibilities, leading to a formidable mix of styles.

2. przenośny

förena (też: gifta sig, gifta, äkta, viga)
Can we please marry these two concepts?
Att endast tillkännage att vi måste förena säkerhet och solidaritet slår mig inte som en positiv lagstiftningsprincip för 2007.
Simply acknowledging that we need to marry security and solidarity does not strike me as a positive legislative principle for 2007.
Det är mycket svårt, kanske omöjligt, att förena dessa två, så vårt arbete måste alltid bygga på tre grundsatser om hur saker måste fungera.
It is very difficult, perhaps impossible, to marry these two together, so we must always work on the basis of three tenets of how things should operate.

3. "koppla samman, förbinda"

Vi kunde förena oss för att skydda hela Europeiska unionens intressen.
We were able to unite ourselves in the interest of the entire European Union.
Den europeiska konstitutionen bör förena människorna och nationerna i Europeiska unionen.
The European Constitution should unite the peoples and nations of the European Union.
Bushregimen är därför ännu farligare och nationerna måste förena sig mot den?
Hence, the Bush regime is even more dangerous and nations need to unite against it...

Przykłady użycia - "förena" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishSkäl T, exempelvis, där man säger att man kan förena fundamentalism och feminism.
Recital T, for example, states that fundamentalism and feminism can be reconciled.
SwedishAtt förena yrkes- och familjelivet är en av socialpolitikens viktigaste uppgifter.
Reconciling work and family life is one of the main concerns of social policy.
SwedishVi önskar förena ekonomisk effektivitet med livskvalitet och social trygghet.
We wish to combine economic efficiency, quality of life and social protection.
SwedishVår prioritering är att kunna förena industriell utveckling med ökad säkerhet.
Our priority is to be able to combine industrial development with increased safety.
SwedishEn organisation som Bovag i Nederländerna skulle kunna förena sig med det synsättet.
An organization such as BOVAG in the Netherlands would concur with such a view.
SwedishDetta är svårt att förena med behovet av ett effektivt förvaltningssystem.
This is difficult to reconcile with the needs of an effective management system.
SwedishMen hur skall man förena god jordbrukssed med jordbrukarnas överlevnad på landet?
But how can you find a good farming practice that enables country-dwellers to survive?
SwedishTill exempel gjordes det en undersökning 2005 om att förena yrkes- och privatlivet.
There was a study on reconciling professional and private life in 2005, for example.
SwedishRegeringskonferensen skall förena utvidgning och fördjupning.
Mr President, the aim of the IGC is to reconcile enlargement with deepening.
SwedishVi måste garantera att EU-medborgarna kan förena yrkes- och familjelivet.
We must ensure that the professional and family lives of Europeans are reconciled.
SwedishDen kommer att försöka förena ambition och realism samt solidaritet och realism.
It will try its best to reconcile ambition and solidarity with realism.
SwedishDessa åtgärder gör det möjligt att förena familjeliv och förvärvsarbete.
These measures make it possible to reconcile family life with a professional career.
SwedishFramför allt strävar han efter att förena alla producenters intressen, nord och syd.
Above all he endeavours to reconcile the interests of all the producers, North and South.
SwedishI det hänseendet kan vi använda logistiken för att förena ekonomi och miljömål.
In that respect we can use logistics to reconcile the economic and environmental objectives.
SwedishI dag kan vi således förena vetenskaplig forskning och etiska principer.
We can therefore now reconcile scientific research with ethical principles.
SwedishAtt förena arbete med familjeliv är en stor utmaning på en föränderlig arbetsmarknad.
The harmonisation of work with family life is a major challenge in a changing job market.
SwedishNu vill vi förena innehållet som hittills uppnåtts i förhandlingarna.
Now we want to consolidate the substance of the negotiations achieved so far.
SwedishJag håller med alla andra som säger att vi bör förena våra insatser vid återuppbyggandet.
I agree with all the others who say that we should combine our efforts in rebuilding.
SwedishVi måste alltså finna ett sätt att förena frihandel med mänsklig trygghet.
So we have to find a way of reconciling free trade with human security.
SwedishKvinnor har också svårare att förena arbetslivet med familjelivet.
Women also have greater difficulty in reconciling working life and family life.