"för" - angielskie tłumaczenie


Czy chodziło Ci o fara,for,see
SV

"för" po angielsku

volume_up
för {r.wsp.}
EN
volume_up
för- {przym.}
volume_up
för {przysł.}
EN
volume_up
för {przyim.}
volume_up
för {spójn.}
EN

SV för
volume_up
{rodzaj wspólny (utrum)}

1. Żegluga: "på båt"

för
volume_up
bow {rzecz.} (of a ship)
Det syriska folket kommer inte att vika sig för stridsvagnar.
The Syrian people will not bow to tanks.
Då böjer jag mig som individ för denna majoritet.
I will be in a minority of one, and bow to the majority.
Varför böjer vi oss för påtryckningarna från industrilobbyn?
Why do we bow to the pressure of the lobby industry?

Synonimy (szwedzki) dla "för":

för
föra

Przykłady użycia - "för" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishI och med detta blir dock inte heller de årliga gränsvärdena för PM10 strängare.
This also means, however, that there is no tightening of the annual PM10 limits.
SwedishI betänkandet behandlas dessa punkter och jag röstade för dess rekommendationer.
The report attends to these points and I voted in favour of its recommendations.
SwedishI betänkandet behandlas dessa punkter och jag röstade för dess rekommendationer.
The report deals with these issues and I voted in favour of its recommendations.
SwedishVi kan inte inta en handlingsstrategi för Vitryssland och en annan för Ryssland.
We cannot adopt one course of action for Belarus and a different one for Russia.
SwedishMeddelandet utgör också en vägledning för nya stödmetoder, däribland budgetstöd.
The communication is also a guide to new aid modalities, notably budget support.
SwedishDet är bra att företrädare för industrin deltar i att utarbeta detta betänkande.
The involvement of industry representatives in preparing this report is welcome.
SwedishMina kolleger har utnämnt mig till ständig föredragande för humanitära åtgärder.
My colleagues have nominated me as permanent rapporteur for humanitarian action.
SwedishHar rådet slutligen för avsikt att agera på ett enat, lyhört och enhetligt sätt?
Does the Council finally intend to act in a unified, perceptive and uniform way?
SwedishVi fick ett nytt bevis för denna risk efter den tragedi som inträffade i London.
We were given a new illustration of this danger following the tragedy in London.
SwedishFrån fall till fall utfaller skillnaden för övrigt inte alltid i samma riktning.
Moreover, it does not always work the same way and depends on the circumstances.
SwedishFör att åstadkomma förändringar och effektiva åtgärder krävs noggranna analyser.
If change and effective action are to be achieved, specific analyses are needed.
SwedishJag tror att det till och med är av vikt för, på längre sikt, EU: s legitimitet.
I think in fact that it is important in the long run for the Union's legitimacy.
SwedishDet räcker därför inte med ett partiellt reklamförbud för att skydda folkhälsan.
A partial ban on advertising is not, therefore, enough to protect public health.
SwedishDärför röstade jag, med ännu mer entusiasm, för detta betänkande om Afghanistan.
This is why I voted, even more enthusiastically, for this report on Afghanistan.
SwedishFör det andra anser vi också att det är viktigt att ratificera Kyotoprotokollet.
Secondly, we also feel that it is essential that the Kyoto Protocol be ratified.
SwedishI det ljuset framstår demokrati som väldigt, väldigt bra för ekonomisk tillväxt.
By that comparison, democracy looks very, very good in terms of economic growth.
SwedishDaphne I hade en budget på 20 miljoner euro, men detta visade sig vara för lite.
DAPHNE I had a budget of EUR 20 million, but that turned out to be insufficient.
SwedishUtbildningsnivån har i själva verket en mycket stor betydelse för sjösäkerheten.
The level of training does in fact have a significant impact on maritime safety.
SwedishVi måste bekämpa dessa orsaker innan de uppstår för att kunna rädda våra skogar.
We must fight the causes at their root if we are to be able to save the forests.
SwedishNi, herr rådsordförande, kommer att ha vårt pålitliga stöd för att nå dessa mål.
You, Mr President-in-Office, will have our staunch support to reach these goals.