"efter" - angielskie tłumaczenie

SV

"efter" po angielsku

volume_up
efter {przym.}
volume_up
efter {przysł.}
volume_up
efter {przyim.}

SV efter
volume_up
{przymiotnik}

Synonimy (szwedzki) dla "efter":

efter
Swedish

Przykłady użycia - "efter" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishVärlden har förändrats efter attentaten den 11 september 2001.
   Mr President, since the outrages of 11 September 2001, the world has changed.
SwedishVid vårt sökande efter de riktiga lösningarna är det många som varit till hjälp.
In our search to find the right solutions, many people have given us their help.
SwedishEU strävar efter att bli den mest dynamiska och innovativa ekonomin inom fem år.
The EU aspires to be the most dynamic and innovative economy in five years’ time.
SwedishVem längtar efter ett Europa som är delat i två motsatta läger?
   Mr President, who longs for a Europe that is divided into two opposing camps?
SwedishVi har presenterat en lista på förslag som vi strävar efter att ta upp nästa år.
We have presented a list of proposals which we hope to tackle in the coming year.
SwedishRådet säger att man strävar efter att bekämpa skatteflykt och cigarettsmuggling.
The Council says that the aim is to combat tax evasion and cigarette smuggling.
SwedishDet är inte ert specialområde, så tro inte att jag är ute efter er, är ni snäll.
It is not your area of expertise, so please do not think that I am getting at you.
SwedishEuropeiska unionen som helhet strävar också efter att investera i sin ekonomi.
The European Union as a whole is also seeking to invest in the European economy.
SwedishJärnvägen har varit bortglömd i denna strävan efter att utveckla infrastrukturen.
In the race to develop infrastructures, rail has been the great forgotten area.
SwedishDåliga vanor rör sig naturligtvis snabbt, och goda metoder kommer saktare efter.
Bad habits of course move fast and good practice moves more slowly afterwards.
SwedishTill herr Jarzembowski vill jag säga att rådet inte strävar efter en kompromiss.
I want to say to Mr Jarzembowski that the Council is not seeking a compromise.
SwedishÄnda sedan EU grundades har unionen letat efter sätt att förstöra dessa resurser.
Ever since it was founded, the EU has been contriving to destroy those resources.
SwedishVi måste i mycket större utsträckning än i dag rätta oss efter naturens gränser.
We have to adapt to the limitations of nature to a much greater degree than today.
SwedishEn undermeny öppnas där du kan välja vilken kolumn som listan ska sorteras efter.
Calls a submenu in which you select the column by which the list is to be sorted.
SwedishEn hel del arbete har redan uträttats efter att kommissionens meddelande antogs.
A lot of work has already been undertaken since the adoption of our Communication.
SwedishJag anser att det är fullständigt meningslöst att försöka leta efter skyldiga.
And it seems to me completely pointless for us to try to find somebody to blame.
SwedishAlla välmenande människor strävar efter fred och förlikning mellan alla nationer.
All people of good will strive for peace and conciliation between all nations.
SwedishDärför bör vi sträva efter att minska utsläppen av växthusgaser till ett minimum.
To this end, we should strive to reduce greenhouse gas emissions to a minimum.
SwedishDe måste aktivt sträva efter marknadsinflytande, och i detta behöver de vårt stöd.
They need to actively seek market power and, in this, producers need our support.
SwedishEr kommission tog över ett Europa som sökte efter vägen mot ekonomiska reformer.
Your Commission inherited a Europe searching for the road to economic reform.