"bevisa" - angielskie tłumaczenie

SV

"bevisa" po angielsku

SV bevisa
volume_up
[bevisade|har bevisat] {czasownik}

Det har bevisats tidigare, och vi kommer att fortsätta att bevisa det i framtiden.
That has been proven in the past and we will continue to prove it in the future.
Särskilt svårt är det dock för oss att bevisa att det sker på arbetsplatserna.
It is particularly hard for us to prove that discrimination takes place at work.
Det skulle bevisa deras konkreta beslutsamhet att gå vidare i frågan.
This would prove their concrete determination to make progress on this issue.
Idag är det myndigheterna som måste bevisa att en kemikalie inte är säker.
At present, it is the authorities who have to demonstrate that a chemical is unsafe.
Alla EU-institutioner måste fortsätta bevisa sitt mervärde.
All European institutions must continue to demonstrate their added value.
Vi befinner oss nu i denna period av eftertanke, och vi försöker att bevisa att EU fungerar.
We are now in this period of reflection, trying to demonstrate that Europe works.
Vi gör vad vi kan, och det kan jag bevisa.
We do what we can, and I can produce evidence of that.
Det är inte fråga om att skjuta upp minsta beslut, och jag kan bevisa det.
There is no question of postponing the slightest decision, and I can supply evidence of that.
Svaranden måste däremot bevisa att ingen diskriminering har förekommit och detta måste kunna dokumenteras.
The respondent, however, has to prove that he did not discriminate and must be able to provide documentary evidence.
Det vore väldigt bra om kommissionen och rådet kunde bevisa att så inte är fallet.
It would be excellent if the Commission and the Council could show that this is not the case.
Bevisa för oss med öppna och inte hemliga dokument hur effektiva dessa åtgärder är!
Show us how effective these measures are using open documents, not secret ones.
Det är också ett sätt för oss att bevisa för framställarna att vi håller våra löften.
It is also a way in which we can show the petitioners that we do indeed honour our commitments.
Det ankommer på utställaren att kunna bevisa sådan anknytning.
The exhibitor must be able to substantiate such a connection if so required.
Du påstår något som du inte kan bevisa, inte sant?
You are making an assumption that you cannot substantiate are you not?
Utskottet har utgått ifrån en övertygelse på förhand om att USA och CIA är skyldiga och har bara, med liten framgång, försökt bevisa denna förutfattade mening.
The committee started from an a priori belief that the USA and the CIA are guilty, and merely sought with little success to substantiate its prejudices.
bevisa (też: visa)
Verify you have the kid.
Ni har sagt att det inte är nödvändigt att be kalkonen planera julfesten, och det är detta vi håller på att bevisa.
You have told us that it is not necessary to ask the turkey to prepare for Christmas, and that is what we are in the process of verifying.
Jag skulle vilja fråga kommissionären - förutsatt att han kan bevisa det - om han har makt att åtala människorna i fråga för denna deklarerade och erkända diskriminering.
I would like to ask the Commissioner - assuming that he can verify that - if he has the power to prosecute the people in question for this declared and confessed discrimination.

Synonimy (szwedzki) dla "bevisa":

bevisa
Swedish

Przykłady użycia - "bevisa" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishStatistiken över antalet döda i trafiken tycks bevisa att de inte gör det.
They are at the heart of the European social model and we should protect them.
SwedishNu måste svaranden på ett trovärdigt sätt bevisa att diskriminering inte förekommer.
The defendant will now have to provide convincing proof that there is no discrimination.
SwedishVi kan bevisa om produkterna har behandlats, illegalt eller legalt.
We can determine whether products have been treated, be it legally or illegally.
SwedishAtt konstatera att karteller finns och att bevisa att de finns är emellertid två skilda saker.
Now cartels existing and proving that they exist are two different matters.
SwedishNär du registrerar bilen måste du bevisa att du är försäkrad.
When you register, you will have to present proof that you have insurance cover.
SwedishMan måste bevisa att utlämnandet skulle undergräva institutionens beslutsförfarande.
It has to be proven that such disclosure would undermine the institution's ability to function.
Swedish3.Hur kan man bevisa att ett initiativ stöds av en miljon medborgare?
3.In which form can the backing of an initiative by a million EU citizens be established?
Swedisha)Hur kan man bevisa att ett initiativ stöds av en miljon medborgare?
(a)In which form can the backing of an initiative by a million EU citizens be established?
SwedishInget kan tydligare bevisa det akuta behovet av ett samordnat konsulärt skydd för EU-medborgare.
Nothing shows more the urgent need for coordinated EU consular protection.
SwedishVi måste göra allt vi kan för att bevisa att detta inte stämmer.
We must do all that we can to make that byword not merely false, but seen to be false.
SwedishVem skulle före galna ko-krisen ha kunnat bevisa att prioner var överförbart till människan?
Who could have proved, before the mad cow crisis, that the prion was transmissible to man?
SwedishJosé Manuel Barroso måste bevisa sin förmåga att upprätthålla dem.
These standards, set by the Prodi Commission, are what it is all about.
SwedishTyvärr tvingas nu Turkiet på grund av sitt uppförande att bevisa det.
Unfortunately, its behaviour now obliges it to offer proof of that.
SwedishJag vill att ni skickar en skrivelse till kommissionsledamoten om att han ska bevisa dessa uttalanden.
I would like you to write a letter to the Commissioner to justify those statements.
SwedishOm säljaren inte kan bevisa det måste han skicka en ny vara eller ge dig pengarna tillbaka.
The seven-day period starts from the moment you receive the goods.
SwedishVi låtsas tro att man kan bevisa något som inte finns.
We are pretending to believe that the non-existence of something can be proved.
SwedishSedan 1992 har man inte kunnat bevisa ett enda fall där fåglarna har fångats på ett godtagbart sätt.
Since 1992 not a single one has been proved to be sustainably harvested.
SwedishJag var tvungen att bevisa för mina chefer på FBl och deras chefer att du inte skulle fly.
Had to convince my bosses at the FBl and the Attorney General of the United states you wouldn't run.
SwedishDet finns också instrument, och här finns de för att bevisa detta, de olika förslagen som har formulerats.
And there are instruments - yes, there are - to carry out the various proposals made.
SwedishYtterligare en fråga som är mycket viktig i detta sammanhang är möjligheten att bevisa bestrålningen.
Another extremely important issue is the detectability of irradiation.