"bevis" - angielskie tłumaczenie

SV

"bevis" po angielsku

SV bevis
volume_up
{nijaki}

1. ogólne

bevis (też: märke, belägg, stöd, spår)
volume_up
evidence {rzecz.}
Om det bygger på bevis anser jag att vi skulle ha fått detta bevis.
Or, if it was based on evidence, I think we should have been given that evidence.
Och det finns inga bevis för att den tillgängliga tekniken inte används.
And there is no evidence to say that the available technologies are not used.
Vi har bevis för detta; jag har personliga bevis för detta.
We have evidence of that; I personally have had evidence at first hand.
volume_up
proof {rzecz.}
Ett bevis på detta är att konsumtionen och hushållens förtroende upprätthållits.
Proof of this lies in the positive outlook for consumption and household confidence.
Deras frigivning är ett bevis för betydelsen av internationell solidaritet.
Their release is proof of the importance of international solidarity.
Bland rekommendationerna erinrar jag om det ömsesidiga erkännandet av bevis.
The recommendations also refer to reciprocal recognition of proof.
bevis (też: akt, handling, urkund, dokument)
volume_up
document {rzecz.}
Detta dokument är ett bevis för en önskan om att skapa ett omfördelningssystem som tillgodoser samhället i sin helhet.
This document is proof of the desire to create a system of redistribution that caters for society as a whole.
De dokument som nu kommit i ljuset ger oss alla bevis som behövs.
The documents that have come to light are nothing less than a smoking gun.
Fråga också vilka handlingar du behöver visa upp som bevis.
You should also ask what documents will be requested as evidence.
volume_up
earnest {rzecz.}
Jag vill innerligt vädja om att dessa bevis ska överlämnas till den polska åklagarmyndigheten, eftersom en utredning av frågan är på väg att genomföras i Polen.
I would like to make an earnest appeal for this evidence to be given to the Polish prosecution service, because an investigation into this matter is under way in Poland.
bevis
volume_up
evidens {rzecz.}
bevis (też: märke, typ, uttryck, fläck)
volume_up
mark {rzecz.}
EU måste upp till bevis, och det gäller även parlamentet.
Europe must step up to the mark, and so must the European Parliament.
Mötet i Barcelona kommer att bli ett bevis på vårt engagemang i Medelhavsområdet.
The meeting in Barcelona will mark our commitment to the Mediterranean.
ETI-märkningen, som de medverkande kommer att kunna använda, kommer därför även att bli ett bevis utåt på gruppens kvalitet.
The EIT mark, which participants will be able to use, will therefore also be an external mark of the group's quality.
volume_up
pledge {rzecz.}
Det skulle ur vår synvinkel vara ett bevis på samtliga partners goda vilja.
We would see that as a pledge of the good faith of all the partners involved.
Omröstningen om dessa två betänkanden ger de europeiska medborgarna ett bevis på Europeiska unionens vilja att skydda miljön och samtidigt minska vårt energiberoende.
The vote on these two reports constitutes a pledge to the citizens of Europe of the will of the European Union to protect the environment while reducing our dependence on energy.
De futtiga summor som utlovas, den bristande tydligheten avseende fördelningen och den individualistiska logiken bakom det främjade instrumentet är ett bevis på detta.
The paltry sums pledged, the lack of clarity concerning their allocation and the individualistic logic behind the vehicle promoted testify to this.
Ett antal internationella vetenskapsmän har slutligen bevisat för Collective Combine, att den ursprungliga Coca Colasmaken togs fram på 50- talet av laboratorier i DDR.
A testimonial of international scientists now finally confirmed to the Collective Combine, that the original Coca Cola flavour was developed in the 50s in laboratories of the GDR.
Rysslands uttalanden om privilegierade intressen i dess grannskap är ett bevis på detta.
Russia's talk of privileged interests in its neighbourhood is testimony to this.
Den är ett bevis på att det finns en tro på kulturens och den aktuella agendans betydelse.
This is a testimony to the belief in the importance of culture and the current agenda.
Detta är ett tydligt bevis på folkets beslutsamhet när det gäller att få självbestämmande.
This is clear testimony to how determined the people are to achieve self-determination.
bevis (też: symbol, tecken, pollett, gärd)
volume_up
token {rzecz.}
Jag tar detta som ett starkt bevis på parlamentets breda godkännande av kommissionens förslag rörande de industrialiserade länderna.
I take this is as a strong token of Parliament's broad endorsement of the Commission's proposal regarding the industrialised countries.
Jag tar detta som ett starkt bevis på parlamentets breda godkännande av kommissionens förslag rörande de industrialiserade länderna.
I take this is as a strong token of Parliament' s broad endorsement of the Commission' s proposal regarding the industrialised countries.
Granskning av bevis för ledamöter invalda i juni 1999
Verification of the credentials of Members elected in June 1999
Många saker har kallats myter innan de bevisats empiriskt.
Lots of things are called myths prior to empirical verification.

2. "bemyndigande, skriftligt intyg"

volume_up
certificate {rzecz.} (a written certification)
Kommissionen stöder syftet att se till att handelsflödet kontrolleras, men införandet av ett sådant bevis skulle bli en onödig börda för handeln.
The Commission agrees with the aim to ensure that trade flow should be controlled but the introduction of such a certificate would represent an unnecessary burden for trade.
För att få intyget måste du skicka in bevis på att du har bott i landet i fem år, till exempel ett giltigt registreringsbevis som utfärdades när du kom till landet.
To get one, you must submit proof you have been living in the country for 5 years – for example a valid registration certificate issued when you arrived.
Hon bifogade deras vigselbevis till sin visumansökan, men de spanska myndigheterna ville även ha bevis på hotellinkvartering i Spanien och sjukförsäkring för att utfärda ett visum.
She included their marriage certificate in the application, but the Spanish authorities also asked for proof of hotel accommodation in Spain and sickness insurance before they would issue the visa.

3. Biznes

bevis (też: bevisning, bevismedel)
volume_up
evidence {rzecz.}
Om det bygger på bevis anser jag att vi skulle ha fått detta bevis.
Or, if it was based on evidence, I think we should have been given that evidence.
Och det finns inga bevis för att den tillgängliga tekniken inte används.
And there is no evidence to say that the available technologies are not used.
Vi har bevis för detta; jag har personliga bevis för detta.
We have evidence of that; I personally have had evidence at first hand.
bevis (też: bevisning, bevismedel)
volume_up
proof {rzecz.}
Ett bevis på detta är att konsumtionen och hushållens förtroende upprätthållits.
Proof of this lies in the positive outlook for consumption and household confidence.
Deras frigivning är ett bevis för betydelsen av internationell solidaritet.
Their release is proof of the importance of international solidarity.
Bland rekommendationerna erinrar jag om det ömsesidiga erkännandet av bevis.
The recommendations also refer to reciprocal recognition of proof.

Synonimy (szwedzki) dla "bevis":

bevis

Przykłady użycia - "bevis" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishVi fick ett nytt bevis för denna risk efter den tragedi som inträffade i London.
We were given a new illustration of this danger following the tragedy in London.
SwedishDeras antal är i sig ett tydligt bevis för det stora intresset för denna fråga.
The sheer number of them clearly demonstrates the level of interest in this issue.
SwedishFrihandelsavtalen med Peru och Colombia är mycket dåliga bevis på motsatsen.
The free trade agreements with Peru and Colombia are a very poor counterexample.
SwedishDenna insats är ett bevis på effektiviteten och betydelsen av arbetarnas kamp.
This achievement demonstrates the power and importance of the workers' fight.
SwedishVi har bevis på att texterna mycket ofta inte stämmer överens i detta parlament.
It is a common occurrence in this Parliament for texts not to correspond.
SwedishDet kommer att stå sig genom tiderna, som ett bevis på detta ordförandeskaps arbete.
It will stand the test of time as a testament to the work of this presidency.
SwedishEtt bevis för att Europeiska unionens sätt att fungera ibland lämnar övrigt att önska.
This proves that the way the European Union works leaves something to be desired.
SwedishProtokollet är ett bevis för att vi har uppnått ett mål som vi länge har strävat efter.
That is because this Protocol represents the achievement of a long-held ambition.
SwedishEn fred som fortfarande är en bristvara, något som kidnappningen är ett bevis på.
It is still a precarious peace, which is demonstrated by this kidnapping.
Swedish... ni ser, ni erbjuder ett perfekt bevis för att det jag just sagt är sant.
(Mixed reactions) ... you see, you are proving the truth of what I am trying to say.
SwedishDet finns i dag vetenskapliga bevis för att rabiesvaccination av tam iller fungerar.
There are now scientific proofs that vaccinating ferrets against rabies is effective.
SwedishDet finns inga bevis för att detta verkligen kommer att gynna konsumenterna.
There is nothing to show that there will be any real benefit to consumers.
SwedishDet finns gott om bevis för att katastrofer till havs har ökat de senaste åren.
It has been amply demonstrated in recent years that disasters at sea are on the increase.
SwedishJag ser detta som ett bevis på hur öppet vårt utskott har gripit sig an denna fråga.
I consider this a sign of the openness with which our Committee approached this issue.
SwedishFör mig var detta ett viktigt bevis på hur mogen denna institution har blivit.
For me this was an important signal of the maturity of this institution.
SwedishEtt bevis på denna kontinuitet är att vi nu diskuterar den andra handlingsplanen.
Its continuity is demonstrated by the fact that we are discussing the Second Action Plan.
SwedishEtt exempel kan enligt min mening tjäna som bevis för det omfattande hyckleriet.
In my opinion, an example suffices to demonstrate the extent of the hypocrisy that exists.
SwedishJag vill bara säga att jag personligen väntar med min bedömning tills jag har bevis.
All I will say is that I will wait until I see the merchandise before I pass judgement.
SwedishJag ser detta just som ett bevis och som en chans för vårt gemensamma Europa.
I see this as a chance for the Europe in which we share to prove itself.
SwedishJag såg inga slavar, även om detta inte är ett bevis för att det inte finns några.
I did not see any slaves, though that is not to say they are not there.