SV betydelse
volume_up
{rodzaj wspólny (utrum)}

1. ogólne

betydelse (też: angelägenhet, hänsyn, avseende, vikt)
Fjäderfäproduktionens betydelse för livsmedelssektorn får inte underskattas.
The importance of poultry as part of the food sector must not be underestimated.
Inte heller detta är ju helt utan betydelse, utan tvärtom av stor betydelse.
This is not without importance, on the contrary it is very important.
Den gynnsamma ekonomiska konjunkturen kanske döljer ämnets betydelse för oss.
Perhaps favourable economic conditions are masking the importance of this issue.
betydelse (też: innebörd, vikt, mening, signifikans)
Och medicinska teknikens utveckling och genteknikens betydelse för människors hälsa.
And medical technology and genetic engineering significance for human health.
Därför har förlikningskommitténs betydelse ytterligare förstärkts.
Therefore the significance of the Conciliation Committee is enhanced still further.
Den europeiska varvssektorns strategiska betydelse är självklar.
The strategic significance of the European shipbuilding industry is evident.
betydelse (też: effekt, följd, innebörd, intryck)
volume_up
effect {rzecz.}
Statistisk effekt har mycket stor betydelse för regionerna runtom i Europa.
Statistical effect is of crucial importance to regions across Europe.
Det är av enorm betydelse för dessa nya utsläppskrav att de träder i kraft mycket snart.
It is of huge importance for these new emission requirements to enter into effect very soon.
De har en avgörande effekt på den ekonomiska återhämtningen och en enorm betydelse för den europeiska solidaritetspolitiken.
They have a crucial effect on economic revival and huge significance for European solidarity policy.
betydelse (też: ärende, angelägenhet, anledning, skäl)
volume_up
matter {rzecz.}
Inrättandet av en europeisk förvaltningsskola nyligen ökar denna frågas betydelse.
The recent creation of a European School of Administration increases the importance of this matter.
Detta är skälet till varför denna fråga har en oerhört stor politisk betydelse denna vecka.
That is why this matter is of exceptional political importance this week.
Har syftet i praktiken någon betydelse när handlingen är densamma?
Does our purpose matter in the end, if the deed is the same?
betydelse (też: innebörd, mening)
volume_up
meaning {rzecz.}
Denna rätt är oundgänglig för att direktivet skall ha betydelse.
This right is indispensable if the directive is to have meaning.
De förinställda posternas betydelse hittar du i förklaringstabellen.
The meaning of given entries is contained in the Priority Table.
Begreppet " europeisk åklagare " har en bestämd betydelse.
In fact, the term " European public prosecutor ' has a meaning.
betydelse (też: stämning, anledning, känsla, sinne)
volume_up
sense {rzecz.}
Min partigrupp och jag ifrågasätter denna konstruktions betydelse och värde.
My party and I dispute the sense and validity of this construction.
Det har gjort betydelse...... att skateboarding skulle vara populärt på väst kusten.
It always made sense...... that skateboarding would be popular on the West Coast.
Vi har utvecklat en tydligare betydelse av vårt gemensamma svar på globaliseringen.
We have developed a clearer sense of our common response to globalisation.
betydelse (też: uppträdande, uppförande, läge, riktning)
volume_up
bearing {rzecz.}
Som ni vet har dessa förhandlingar direkt betydelse för textilsektorn.
As you know, these negotiations have a direct bearing on the textile sector.
Därför har jag ett par kommentarer av betydelse i sammanhanget.
Let me now raise a number of points which have an important bearing on this debate.
Det är tydligt att folkhälsan också har betydelse för ekonomin.
Clearly, health also has a bearing on the economy.
betydelse (też: följd, vikt, slutsats, konsekvens)
Detta tal följdes olyckligtvis nästan inte upp av något av betydelse.
Unfortunately, that speech has been followed up by almost nothing of any consequence.
Fine words, but patently of no consequence.
Turkey is of no consequence to them.
betydelse (też: aktning, beaktande, hänsyn, anseende)
Vi får inte heller glömma att beakta bordsolivens betydelse.
Likewise, we cannot overlook at this time a specific consideration, that is table olives.
Kulturens betydelse beaktas på flera sätt på gemenskapsnivå.
The importance of culture is taken into consideration in different ways at Community level.
Man måste också ha sanktionernas symboliska betydelse i åtanke. Det upplevde jag i Uzbekistan.
Consideration must also be given to the symbolic significance of sanctions, something which I experienced in Uzbekistan.
betydelse (też: beteckning, denotation)
Det hävdar allmänhetens intresse, som jag tror är av den allra största betydelse och det klargör distinktionen mellan det generellt illegala och det legala men ibland skadliga.
It asserts the public-interest objective here, which I believe to be paramount, and it makes the distinction clear between the generally illegal and the legal but sometimes harmful.
betydelse (też: värdighet, allvar, allvarlighet)
volume_up
gravity {rzecz.}
Många politiska makthavare har ännu inte insett denna fruktansvärda sjukdoms allvar och dess växande betydelse.
The gravity of this terrible disease and its growing importance is still not fully appreciated by many policy-makers.
betydelse (też: import, vikt, mening, importvara)
volume_up
import {rzecz.}
Att engagera den privata sektorn i större utsträckning har också avgörande betydelse och måste eftersträvas i högre grad.
Further mobilisation of the private sector is also vitally import and must be exploited even more.
Importen av torsk från Ryssland är av mycket stor betydelse för leveranserna till den portugisiska torskbearbetningsindustrin.
The Portuguese cod processing industry relies to a considerable extent on imports of cod from Russia.
Med tanke på omständigheterna tycks förbättringarna ha liten betydelse jämfört med de principfrågor jag nyss nämnde.
Given the circumstances, the improvements made seem to me to be of little import compared with the questions of principle that I have just raised.
betydelse (też: vikt)
volume_up
moment {rzecz.} (of)
Sett ur den synvinkeln underhåller vi oss för ögonblicket om en sak, som troligen bara har teoretisk betydelse.
We are therefore debating something at the moment which probably has only theoretical significance.
Med Ekonomiska och monetära unionens födelse upplever vi ett dystert historiskt ögonblick, av ovanlig betydelse.
With the birth of economic and monetary union, we are living through a sadly historic moment and one of unusual importance.
Precis som Patrick Gaubert påpekade för en liten stund sedan är detta informationsutbyte av stor betydelse och helt enkelt nödvändigt.
As Mr Gaubert said a moment ago, this data exchange is of major importance and quite simply a matter of necessity.
betydelse (też: innebörd)
volume_up
purport {rzecz.}
betydelse (też: innebörd, mening)
betydelse (też: växt, längd, kaliber, format)
volume_up
stature {rzecz.}
Parlamentets betydelse ökar, och tillsammans med den måste också parlamentets talman få ökad betydelse.
The stature of this Parliament is growing, and the stature of its Presidency must grow with it.
Det har skett en markant ökning av Europaparlamentets betydelse de senaste månaderna.
The European Parliament has clearly gained in stature over the past months.
Jag tror att parlamentet skulle öka i betydelse om en majoritet gör detta till en fråga för oss.
I think Parliament will increase its stature by taking up this case by a majority.
betydelse (też: vikt, allvar, betydenhet, viktighet)

2. formalny

betydelse (też: förebud, omen, järtecken)
volume_up
portent {rzecz.}

Synonimy (szwedzki) dla "betydelse":

betydelse

Przykłady użycia - "betydelse" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishUtbildningsnivån har i själva verket en mycket stor betydelse för sjösäkerheten.
The level of training does in fact have a significant impact on maritime safety.
SwedishLika stor betydelse har den tredje prioriteringen som handlar om intern politik.
No less important for us is the third priority, dealing with internal policies.
SwedishFrågan har enorm betydelse för demokratin och friheten för telekommunikationerna.
The issue has huge implications for the democracy and freedom of communications.
SwedishJag skulle vilja be Verheugen att klargöra något av stor betydelse.
Mr President, I would like to ask Mr Verheugen to clarify something important.
SwedishSå kan detta avtal på indirekt väg få betydelse för förståelsen mellan folken.
This agreement is therefore an indirect means of promoting mutual understanding.
SwedishSe på flyktingarna om ni inte anser att krig och fred har betydelse för Europa.”
Look at the refugees if you think that war and peace is not important for Europe'.
SwedishI ett större perspektiv är även vårens händelser i arabvärlden av stor betydelse.
If we take a more far-sighted approach, the Arab spring is also very important.
SwedishUtvecklingsstöd är av avgörande betydelse för att förebygga humanitära katastrofer.
Development assistance is a crucial link to preventing humanitarian emergencies.
SwedishHaven har också en avgörande betydelse för människors liv överallt i världen.
Our seas also play a decisive role in people's lives in every part of the globe.
SwedishJag anser att sådana argument inte skall ha någon betydelse för beslutsfattandet.
I take the view that such arguments should not play a role in the decision-making.
SwedishVidare är det av stor betydelse att samma villkor gäller i alla medlemsstater.
It is also important that the same conditions prevail in all the Member States.
SwedishDet är glädjande, och jag vet att parlamentet har tillmätt byrån stor betydelse.
This is gratifying, and I know that Parliament thinks the Agency is very important.
SwedishJag menar att detta kommer att få stor betydelse för att föra hela projektet framåt.
I believe that this will be very important for moving the whole venture forward.
SwedishJag anser att det är av stor betydelse för det nya, moderna Europas identitet.
I believe that it is very important for the identity of the new modern Europe.
SwedishI fråga om miljömärket anser jag att två principer är av avgörande betydelse.
With regard to the Ecolabel, I consider two principles to be crucially important.
SwedishEn ökning av dagens budget får här fullt ut sin betydelse och sitt sammanhang.
Today's increase in the budget is therefore extremely significant and logical.
SwedishVi känner alla till hans betydelse som en initiativtagare till volontärtjänsten.
We all know how important he has been as an instigator of voluntary service.
SwedishSåsom framhålls i frågan är priset för Internetuppkoppling av stor betydelse.
As you state in your question, Internet access charges are an important factor.
SwedishStatligt filmstöd är av avgörande betydelse på filmindustrins världsmarknad.
Government support for film is crucial in the global market of the film industry.
SwedishOavsett regim är Syrien ett land som har avgörande betydelse för freden i regionen.
Regardless of its regime, Syria is a country that is vital to peace in the region.