"bereda" - angielskie tłumaczenie

SV

"bereda" po angielsku

SV bereda
volume_up
[beredde|har berett] {czasownik}

1. ogólne

Men jag tror blotta vetskapen om att vi arbetar konkret och att vi alla är bereda att arbeta tillsammans kan stödja fredsprocessen.
However, I believe that the knowledge that we are taking practical action and are all ready to work together is in itself conducive to peace.
Det akademiska arbetet som lagts ned på att förbereda Corpus Juris är ett till exempel på hur man kan bereda vägen för ytterligare initiativ.
The academic work done to prepare the Corpus Juris is yet another example of how to prepare the ground for further initiatives.
Men det har de senaste veckorna skett många av de nödvändiga förberedelser som skall bereda marken för toppmötet i Berlin.
Over the last few weeks, however, it has been possible to make significant progress on the necessary preliminary work which is intended to prepare the ground for the Berlin summit.
bereda (też: kamma, klä, ordna, duka)
Unionen lovar också att bereda finansiellt och tekniskt stöd till länder, internationella organisationer och icke-statliga organisationer, som anhåller om stöd för dessa åtgärder.
The Union also pledges to provide financial and technical assistance to countries, international organisations and NGOs, requesting support for these measures.

2. "tillaga (mat)"

bereda (też: laga, anrätta)
volume_up
to prepare [prepared|prepared] {czas.} (make, get ready)
Den parlamentariska konferensen bör bereda marken för nästa regeringskonferens.
That parliamentary conference should prepare the ground for the next Intergovernmental Conference.
Vi kommer att bereda lagstiftningen om erkännande av examina senare denna höst.
We shall prepare the legislation on the recognition of examinations later this autumn.
Denna dom kommer även att bereda väg för ytterligare åtgärder.
This ruling will prepare the way for the adoption of further measures.

Synonimy (szwedzki) dla "bereda":

bereda

Przykłady użycia - "bereda" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishInom EU måste man också i tid bereda sig på att bekämpa sådana här störningar.
Within the EU we have to be prepared in good time in order to ward off such shocks.
SwedishDet kommer att bereda kammaren tillfälle att lägga fram sina riktlinjer och åsikter.
That would give our Assembly the opportunity to give its guidelines and opinions.
SwedishDet skulle bereda vägen för stora specialiserade koncerner och stormarknader.
This would pave the way for large, specialised companies and large retailers.
SwedishVi måste bereda väg för dem till väst och erbjuda dem verkliga, europeiska möjligheter.
We have to open the way for them to the West and offer them real European prospects.
SwedishDetta betänkande skall bereda vägen för ett snabbt antagande av detta direktiv.
This report will pave the way to a speedy adoption of this directive.
SwedishUnionen måste i framtiden bereda sig på att finansiera projekt med anknytning till detta.
In the future the Union must be prepared to finance projects in connection with this.
SwedishTyvärr måste vi vara bereda att ta itu med ännu fler naturkatastrofer.
Unfortunately, we need to be prepared to face even more natural disasters.
SwedishDet är inga stora krav, men om de genomförs kan de bereda väg för en bättre dialog.
These are not big demands, but if they are met, the way can be paved for an improved dialogue.
SwedishMeningen med Laeken-förklaringen är just att bereda vägen fram dit.
To pave the way for this is exactly the intention of the Laeken Declaration.
SwedishSamtidigt bör den nya strategin bereda vägen för den ekonomiska tillväxten inom EU.
At the same time, this new strategy needs to lay the foundations for economic growth in the EU.
SwedishÄr dessa ändringar avsedda att bereda vägen för ett gemensamt EU-försvar?
Are these changes designed to pave the way for a common EU defence?
SwedishDet stämmer att Nairobi var ”ett steg framåt” i fråga om att bereda vägen.
Yes, Nairobi was 'a step forward' in preparing the ground.
SwedishDet kommer också att bereda vägen för samarbete inom energipolitiken.
This will also pave the way for cooperation in energy policy.
SwedishMålet med den föreslagna lagstiftningen är kort sagt att bereda väg för bättre sjukvård i EU.
The aim of the proposed legislation is, indeed, to pave the way for better health care across Europe.
SwedishFöljaktligen borde de aktuella ansökningarna självklart bereda plats för en högre andel godkännanden.
But it therefore seems obvious that there should now be a higher rate of acceptance of applications.
Swedishbereda sig på det värsta i framtiden?.
The chairman of another Spanish company has warned that worse is still to come.
SwedishVi anser att konkurrensregler måste bereda väg för tjänster i allmänhetens intresse, inte det omvända.
We believe that competition rules need to give way to general-interest services, and not the reverse.
SwedishEuropeiska unionen måste vara på sin vakt mot detta och inte låta rådets brådska bereda vägen för en sådan utveckling.
The European Union must guard against it. Do not let the Council's haste facilitate it.
SwedishDetta kommer sedan att bereda väg för ett framgångsrikt toppmöte mellan EU och USA i Washington, förmodligen i juni.
This will then set the scene for a successful EU-US Summit in Washington, probably in June.
SwedishDetta är bara början på ett försök som kommer att bereda vägen för alla de officiella språken i EU.
This is only the start of a test that will pave the way for all the official languages of the European Union.