"belägg" - angielskie tłumaczenie

SV

"belägg" po angielsku

SV belägg
volume_up
{nijaki}

belägg (też: myndighet, anseende, nämnd, auktoritet)
volume_up
authority {rzecz.}
Det finns inga belägg som stöder idén om att nationella tillsynsmyndigheter helt enkelt borde vara självständiga och själva upprätta bestämmelser.
There is no evidence to support the idea that the national regulatory authorities should simply be independent and regulate themselves.
Det fanns en jordbruksminister som gjorde en sanslös kommentar om att folk borde sluta äta råa grönsaker överlag, även om hon inte hade något belägg för detta.
There was a minister for agriculture who made a senseless comment that people should 'stop eating uncooked produce altogether', even though she had no authority for the matter.
Jag har visserligen examinerats i Storbritanniens projekt Wine and Spirit Education Trust och har nått nivån strax under vinmästare, så jag kanske talar med lite belägg här.
Indeed, I have taken exams under the UK’s Wine and Spirit Education Trust scheme and have reached the level just below Master of Wine, so perhaps I speak with a little authority here.
belägg (też: märke, bevis, stöd, spår)
volume_up
evidence {rzecz.}
Bilder av oacceptabla transportförhållanden ger gång på gång belägg för detta.
Pictures of unacceptable transport conditions provide repeated evidence of this.
Olyckligtvis finns inga klara belägg för att denna tillväxt skulle äga rum.
Unfortunately, there is no undisputed evidence that this growth would occur.
Inga som helst belägg framförs till stöd för detta upprörande påstående.
Absolutely no evidence is produced for this outrageous statement.
belägg (też: bevis, prov, vittnesmål, bevisföring)
volume_up
proof {rzecz.}
De debatter som har hållits har inte fört fram nya bevis, belägg eller solida argument.
The debates did not provide any new proof, any evidence, or any sound arguments.
Protokollet kommer att rättas, Hory, men ert ord är mer värt än något annat belägg.
Mr Hory, the Minutes will be corrected but your word counts for more than any proof.
I grund och botten eftersträvar vi god spårbarhet och belägg för att verksamheten är hållbar.
Fundamentally, we are looking for good traceability and proof of sustainable practices.
belägg (też: exempel, fall, mönster, föredöme)
volume_up
example {rzecz.}
belägg (też: exempel, begäran, anmodan)
volume_up
instance {rzecz.}
Kommissionen har inga belägg för att polska företag med verksamhet i Italien, Tyskland eller andra medlemsstater har utsatts för diskriminering.
The Commission is not aware of instances in which Polish firms operating in Italy, Germany or other Member States may have been discriminated against.
I Förenade kungariket har vi under de senaste två veckorna eller så sett mycket tydliga belägg för existensen av detta verkliga hot.
In the United Kingdom we have seen during the course of the last fortnight or so very clear instances of the existence of that real threat.
Det fanns förvisso vissa belägg tillgängliga för oss i de medlemsstater som till exempel införde en sträng lagstiftning som förbjöd marknadsföringen av tobaksprodukter.
There was certainly some evidence available to us in those Member States that introduced, for instance, strict legislation banning the advertising of tobacco products.

Synonimy (szwedzki) dla "belägg":

belägg
Swedish
belägga

Przykłady użycia - "belägg" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishDet fanns tydliga belägg för detta under det tjeckiska ordförandeskapet.
There was ample confirmation of this during the course of the Czech Presidency.
SwedishDet finns belägg för det här fenomenet, och det har gett upphov till de svårigheter vi nu ser.
This phenomenon is well-attested and has given rise to the present difficulties.
SwedishAllt behöver inte baseras på hälsopåståenden om det inte finns vetenskapliga belägg för det.
Will this proposal for a regulation also end up in a fourth reading in Luxembourg?
SwedishDet finns åtskilliga undersökningar, analyser och siffror som ger belägg för denna synpunkt.
There are many studies and statistics to back up this point of view.
SwedishDet finns ingen bättre eller mer lämpad ersättning i detta fall, och detta måste vara ett belägg.
There is no better or more suitable substitute in that case, and that must be the test.
SwedishDet saknas belägg för att dödsstraffet förebygger eller minskar brottsligheten i någon större omfattning.
The death penalty has not been proven to prevent or reduce crime significantly.
SwedishInga belägg finns för påståenden om att systemet med differentierade röstvärden hämmar företagsuppköp.
In light of the amendments tabled by the rapporteur, I am voting in favour.
Swedish(Utrop från kammaren: ”Det finns inga vetenskapliga belägg för detta!”)
(Interjection from the floor: 'No science for that at all!')
SwedishDet finns inga belägg för att det automatiskt skulle vara fallet.
There is nothing to show that this will automatically be the case.
SwedishDet ger betänkandet belägg för, och jag vill därför rikta ett mycket stort tack till föredraganden.
The report proves this and the rapporteur has my wholehearted thanks.
SwedishDet finns vetenskapliga belägg för att kärnenergin inte producerar koldioxid och begränsar klimatförändringen.
Scientific findings show that nuclear energy does not produce CO2 and minimises further climate change.
SwedishFarliga ämnen bör endast ersättas om vetenskapliga belägg visar att det finns säkra alternativ.
Accusations that this House has been hypnotised by the chemical industry are insulting, and we should voice our protest at them.
SwedishDe eventuella långsiktiga hälsoeffekterna av exponering behandlas däremot inte på grund av att entydiga vetenskapliga belägg saknas.
In order to make Europe a better place in which to work, this directive must be adopted without delay.
SwedishDe påstår utan belägg att folket har förkastat Lissabonfördraget och att vi inte vill lyssna på dem.
In that, they are making unfounded claims that the people have spoken against the Lisbon Treaty and that we do not want to listen to them.
SwedishDet finns inga vetenskapliga belägg för det.
SwedishDet finns inga belägg för påståenden om att systemet med differentierade röstvärden hämmar företagsuppköp.
A certain harmonisation of the EU countries’ rules governing the financial markets may be needed in order to favour the internal market and, thus, growth.
SwedishVad beträffar de 10 återstående ämnena finns det, såvitt man i dag känner till, inga belägg för att de är toxiska, beständiga eller har benägenhet för bioackumulering.
There is no data on the toxicity, persistence or bioaccumulation of the remaining 10 substances.
SwedishKommissionen håller med om att framtida åtgärder måste vara målinriktade och grundade på riktiga belägg; konsekvensbedömningar kommer att tillämpas till fullo.
Our key priority for the next 12 months is to complete unfinished business in the area of financial services.
SwedishDe eventuella långsiktiga hälsoeffekterna av exponering behandlas däremot inte på grund av att entydiga vetenskapliga belägg saknas.
The possible long-term adverse effects of exposure are not being taken into account, because the scientific data are not beyond challenge.
SwedishDetta är vi på det klara med, och vi vet också att tidig diagnos av cancer kan minska cancerdödligheten betydligt - detta finns det belägg för.
We know this and also we know, and it has been proven, that early detection of cancer can significantly reduce cancer mortality.