"avstämning" - angielskie tłumaczenie

SV

"avstämning" po angielsku

SV avstämning
volume_up
{rodzaj wspólny (utrum)}

1. ogólne

avstämning (też: registrering, dokumentation, rykte, register)
volume_up
record {rzecz.}

2. Biznes

avstämning
An initial reconciliation will take place in May.

3. Ekonomia

avstämning
volume_up
balancing {rzecz.}

4. telekomunikacja: "radio"

avstämning
volume_up
tuning {rzecz.} (radio)

Przykłady użycia - "avstämning" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishDessutom behöver vi en internationell samordning och avstämning på många områden.
Furthermore, we need international coordination and harmonization in many areas.
SwedishEn liknande avstämning verkar nödvändig när det gäller våra förbindelser med Afrika.
A similar reality check seems necessary in terms of our relations with Africa.
SwedishVi behöver här en avstämning mellan de olika aktörerna.
That is where we undoubtedly need coordination between the various players.
SwedishUnder 2010 kommer kommissionen att göra en första avstämning mot de mål som angavs i vitboken 2007.
The Commission will, in 2010, hold a first review of achievements against the objectives set out in the White Paper of 2007.
SwedishDärigenom blir det allt viktigare att man fortsätter med en avstämning av respektive länders ekonomiska politik.
That is why it is becoming ever more important to take further the co-ordination of national economic policies.
SwedishJag tror dock att om vi gör en inbördes avstämning av den transeuropeiska järnvägstrafiken så måste vi också snabbt göra det med inrikestrafiken också.
In my opinion, however, if we harmonise trans-European rail systems, we should also do the same for national rail systems.
SwedishFör det andra: Vi måste absolut få USA att bedriva sin politik i denna region med mer regional avstämning.
The second point is this: it is absolutely crucial that we persuade the United States to conduct its policy in that region with a greater degree of regional coordination.
SwedishJag anser att en bättre avstämning mellan sysselsättningspolitiken och den ekonomiska politiken bör prioriteras.
I believe that a priority here is improved coordination of employment and economic policy, which are, after all, two sides of the same coin.
SwedishBudgetplaner på sju år utan möjlighet till avstämning däremellan är en orimlig tidsram när ekonomin kan kräva andra ramar.
Financial perspectives extending over seven years, with no scope for adaptations in between, make no structural sense; the economy could at any time require alternative parameters.
SwedishI OLAF-förordningen av den 25 maj 1999 förutses uttryckligen att kommissionen kan utnämna direktören först efter avstämning med parlamentet och rådet.
The Regulation on OLAF of 25 May 1999 lays down specifically that the Commission can only appoint its director once Parliament and the Council have voted.
SwedishDetta positiva ställningstagande är resultatet av en avstämning med de andra politiska grupperna i Europaparlamentet och även av överläggningar i vår egen grupp.
This favourable position is the result of agreement with the other political groups in the European Parliament and also of mediation within our group.
SwedishDet finns ett behov av noggrann avstämning mellan politik som rör ekonomi, sysselsättning och strukturering, utan att man går så långt att man försöker harmonisera dem.
There is a need for closer approximation between economic, employment and structural policies, without going as far as attempting to harmonise them.
SwedishDe främsta målsättningarna i det sammanhanget är större differentiering, högre grad av individuell avstämning och personliga valmöjligheter och framför allt också mer effektivitet.
More differentiation, more individual care, increased personal choice and especially improved efficiency have been the most important aims.
Swedishnär vi gör denna avstämning.
In short, we note the progress and good management of the Spanish Presidency, but we would have liked to celebrate 'more Europe? when making this assessment.
SwedishDet hade varit bra om ni hade gjort en korrekt avstämning av bristen på jämställdhet i EU-institutionerna, för då hade ni insett hur viktig denna kvotering är.
I would have welcomed an honest appraisal from you of the lack of equality for women in the European institutions, because then you would have realised the importance of these quotas.
SwedishHärifrån måste en äkta samordning av skattepolitiken komma till stånd med början i Ekonomiska och monetära unionen, via en tätare avstämning av den ekonomiska politiken.
This must therefore be followed, with the start of economic and monetary union, by a real coordination of tax policies which goes beyond the narrow alignment of economic policies.
SwedishJag åtar mig å min sida att informera kammaren efter Europeiska rådet i Barcelona och att göra en slutlig avstämning av detta halvår efter Europeiska rådet i Sevilla.
For my part, I am committed to informing the House following the Barcelona European Council, and carrying out a final assessment of this Presidency after the Seville European Council.
SwedishSammanfattningsvis är det nionde toppmötet ett tillfälle för att göra en avstämning av de olika aspekterna i våra förbindelser med Ryssland, och fastställa nya mål för samarbete i framtiden.
In conclusion, the 9th Summit will be an opportunity to assess the various aspects of our relations with Russia and to establish new cooperation objectives for the future.