"avsikt" - angielskie tłumaczenie

SV

"avsikt" po angielsku

volume_up
avsikt {r.wsp.}

SV avsikt
volume_up
{rodzaj wspólny (utrum)}

1. ogólne

avsikt (też: tanke, intention, mening, uppsåt)
volume_up
intention {rzecz.}
Det är alltså inte kommissionens avsikt att behandla jordbrukarna orättvist.
In other words, it is not the Commission's intention to disadvantage farmers.
Föredraganden rationaliserar sin avsikt redan i inledningen av sitt betänkande.
The rapporteur rationalises his intention at the very beginning of his report.
Staden Strasbourg har aldrig haft för avsikt att ” skinna ” parlamentet.
It was never the City of Strasbourg’ s intention to ‘ fleece’ this Assembly.
avsikt (też: sikte, mål, ändamål, målsättning)
volume_up
aim {rzecz.}
Föredragandens avsikt med ändringsförslag 20 är att öka säkerheten.
The aim of the rapporteur's Amendment No 20 is to increase security.
Den lagstiftande myndighetens avsikt med denna formulering var klar, enligt min åsikt.
I believe that the legislative authority had a clear aim in choosing this formulation.
Deras avsikt var att hindra vad de ansåg vara ett allvarligt brott enligt internationell lag.
Their aim was to prevent what they consider a grave crime under international law.
avsikt (też: aning, förslag, åsikt, uppfattning)
volume_up
idea {rzecz.}
Därför har jag inte för avsikt att låta tanken på en halvtidsöversyn om två eller tre år ingå i lagstiftningsförslaget.
I therefore do not intend to include the idea of a mid-term review in two or three years in the legislative proposal.
Nu verkar det tyvärr som om ThyssenKrupp har för avsikt att genomföra sina ursprungliga planer.
Yet now it unfortunately appears that ThyssenKrupp intends to put its original ideas into practice.
avsikt (też: intention)
volume_up
intent {rzecz.}
Vår avsikt är att representera videoinnehåll på Internet rättvist och korrekt.
Our intent is to represent the video content of the internet fairly and accurately.
Det var alltså ingen ond avsikt från kommissionens sida, utan det var avtalat så.
It was not evil intent on the part of the Commission, there was an agreement to do it in this way.
Kommissionen kan inte väcka talan vid domstol baserat på en bedömning av medlemsstaternas avsikt.
The Commission cannot initiate legal proceedings on a judgment of intent.
avsikt (też: minne, åsikt, uppmärksamhet, sinne)
volume_up
mind {rzecz.}
Föreslå inte människor som inte står för det som er kommission har för avsikt att göra.
Do not propose people who go against what your Commission has it in mind to do.
Parlamentet i sin helhet hade helt säkert en liknande avsikt, därav förlikningskommittén i vilken jag hade förmånen att arbeta.
Certainly Parliament as a whole was of similar mind, hence the Conciliation Committee on which I was privileged to serve.
Kommissionen skall förvisso prioritera detta och har för avsikt att återvända till parlamentet när det finns anledning till det.
The Commission will certainly keep this uppermost in its mind and intends to return to Parliament as the occasion requires.
avsikt (też: uppgift, mening, mål, syfte)
volume_up
purpose {rzecz.}
I Förenade kungariket har vi en gemensam avsikt vid denna tragiska tidpunkt.
Mr President, in the United Kingdom we have unity of purpose at this tragic time.
De kristna trakasseras, fördrivs eller mördas med en tydlig avsikt: religiös utrensning.
The Christians are intimidated, evicted or killed with a clear purpose: religious cleansing.
Utbildning har stor betydelse för att minska fattigdomen, och vår avsikt är att maximera den betydelsen.
Education has a major impact on reducing poverty and our purpose is to maximise it.
avsikt (też: motiv, ritning, design, utkast)
volume_up
design {rzecz.}
Har rådet för avsikt att föra en politik för att försvara fred och säkerhet i området i fråga?
Does it intend to operate a policy designed to safeguard peace and security in the region?
Jag har förstått att kommissionsledamoten inte har för avsikt att göra något anförande.
A clear mechanism securing a certain share of funds for each Member State should be designed for funding this priority.
Har kommissionen för avsikt att föra en politik för att försvara fred och säkerhet i området i fråga?
Does it intend to operate a policy designed to safeguard peace and security in the region?

2. Biznes

avsikt
volume_up
purpose {rzecz.}
I Förenade kungariket har vi en gemensam avsikt vid denna tragiska tidpunkt.
Mr President, in the United Kingdom we have unity of purpose at this tragic time.
De kristna trakasseras, fördrivs eller mördas med en tydlig avsikt: religiös utrensning.
The Christians are intimidated, evicted or killed with a clear purpose: religious cleansing.
Utbildning har stor betydelse för att minska fattigdomen, och vår avsikt är att maximera den betydelsen.
Education has a major impact on reducing poverty and our purpose is to maximise it.

Synonimy (szwedzki) dla "avsikt":

avsikt

Przykłady użycia - "avsikt" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishHar rådet slutligen för avsikt att agera på ett enat, lyhört och enhetligt sätt?
Does the Council finally intend to act in a unified, perceptive and uniform way?
SwedishPå vilket sätt har rådet för avsikt att ta upp denna fråga med berörda regeringar?
How does the Council intend to raise such issues with the governments concerned?
SwedishHar kommissionen för avsikt att lägga fram konkreta förslag i detta sammanhang?
Is the Commission planning to come forward with concrete proposals to that end?
SwedishKommissionen har för avsikt att tilldela säkerhetsområdet ytterligare resurser.
The Commission intends to allocate additional resources to the security domain.
SwedishAnledningen är att rådet har för avsikt att fatta beslut i frågan den 3 december.
This is because the Council intends to take its decision on this on 3 December.
SwedishHar rådet för avsikt att be kommissionen lägga fram nya förslag i dessa frågor?
Does it intend to ask the Commission to produce new proposals on these issues?
SwedishHar rådet för avsikt att reagera eller inta någon ståndpunkt beträffande detta?
Does the Council intend to respond to this letter or take a stance on this matter?
SwedishJag vill fråga er när kommissionen har för avsikt att inleda en sådan utvärdering.
I should like to ask you when the Commission intends to launch such an evaluation.
SwedishParlamentet har talat och har för avsikt att fylla sin funktion jämsides er.
Our Parliament has spoken, and it intends to play its role alongside yourselves.
SwedishBistånd till ersättning av motorer i avsikt att spara energi görs mer flexibelt.
making aid for replacing engines for the purposes of energy efficiency more flexible.
SwedishJag skulle vilja veta om kommissionen har för avsikt att lägga fram dessa förslag.
I would like to know if the Commission intends to come forward with such proposals.
Swedishom ni har för avsikt att göra detta?
Commissioner, can you answer 'yes' or 'no' as to whether you intend to do this?
SwedishNär vi säger rimligt så är vår avsikt att de mindre bemedlade inte skall belastas.
And when we say reasonable, we mean we want to avoid burdening the worse off.
SwedishFör det första har EU i princip för avsikt att bidra till ett bättre världsstyre.
Firstly, in principle the EU aims to contribute to better world governance.
SwedishKommissionen har för avsikt att anta sitt förslag till handlingsplan i februari 2005.
The Commission intends to adopt its proposal for an action plan in February 2005.
SwedishJag har inte för avsikt att försena beslutsfattandet.
   Mrs Hedkvist Petersen, I do not intend to delay the taking of decisions.
SwedishVi har också för avsikt att öka stödintensiteten för moderniseringsprojekt.
We are also providing for increasing the aid intensity for modernisation schemes.
SwedishVilka åtgärder har ni för avsikt att vidta för att förändra denna situation?
What action do you intend to take in this area, in order to change this situation?
SwedishDet är det ingen som vill, ingen har talat om det, ingen har för avsikt att göra det.
No one wants this, no one has talked about it and no one intends to implement it.
SwedishEnligt den rådande informationen har det inte för avsikt att delta i denna debatt.
Under current indications, it does not intend to participate in this debate.