"anvisad" - angielskie tłumaczenie

SV

"anvisad" po angielsku

volume_up
anvisad {im. bier.}
SV

anvisad {imiesłów czasu przeszłego}

volume_up
anvisad
Parlamentet tar allvarligt på den kontrollfunktion det fått sig anvisad i de europeiska fördragen.
Parliament takes the control function assigned to it in the European Treaties seriously.
Jag stöder de ändringsförslag som har lagts fram i detta syfte, inklusive, i synnerhet, rätten för kvinnor att återvända till sitt arbete eller att bli anvisad en likvärdig befattning.
As such, I support the amendments that have been introduced for this purpose, including, in particular, the right of a woman to return to her job or to be assigned an equivalent position.

Przykłady użycia - "anvisad" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishDär är den återigen anvisad till den information den får av medlemsstaterna.
In doing so it, in turn, must rely on information supplied to it by the Member States.
SwedishRiktlinjerna gäller för studenter som av Institutionen för hälsovetenskap är anvisad VFU-plats eller fältstudieplats.
The guidelines apply to students of the Department of Health is designated internship site or field study site.
SwedishMerkostnadsbidrag kan utgå till studenter som av Institutionen för hälsovetenskap är anvisad VFU-plats på annan ort än studieorten.
Additional costs Contributions may be paid to students of the Department of Health Sciences is the designated placement site in a place other than the place of study.
SwedishSom ordförande för övergångsregeringen är monseigneur Monsengwo också anvisad som möjlig efterträdare till president Mobutu, om denne skulle avgå eller avlida.
As president of the transitional parliament, Mr Monsengwo is also a possible successor to President Mobutu, in the event of his death or resignation.
SwedishVi behöver alltså ett ansvar hos unionen för dessa frågor, så att man kan besluta med majoritet och med gemenskapsrätt, och inte är anvisad till enhällighet och internationell avtalsrätt.
We therefore need EU competencies in this area, so that we can decide by a majority on the basis of Community law, rather than having to abide by unanimity and international treaties.
SwedishDen som i Serbiens små och medelstora städer vill höra och se något annat än de tanklöst efterhärmande statliga medierna i Belgrad är i högsta grad anvisad till dessa sändare.
Anyone in Serbia's small and medium-sized towns who wants to see and hear anything other than what is spouted parrot-fashion by the state media based in Belgrade is heavily reliant on these stations.