SV

använda {przymiotnik}

volume_up
använda
EU måste använda alla diplomatiska resurser för att åstadkomma detta.
The EU must deploy all diplomatic means in order to help bring this about.
De som är beredda att använda alla medel för en åsikts skull lurar i vassen.
Those who are willing to deploy any means in the name of an idea are lying in wait.
Hur planerar kommissionen att använda denna budgetpost?
How does the Commission propose to deploy this new line?

Synonimy (szwedzki) dla "använda":

använda

Przykłady użycia - "använda" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishDu kan därvid använda samma reguljära uttryck som i dialogrutan Sök och ersätt.
They are the same regular expressions as found in the Find & Replace dialog.
SwedishVi måste också använda detta tillfälle till att skärpa vår definition av folkmord.
We also need to seize this opportunity to tighten up our definition of genocide.
SwedishDärför är jag absolut för att man skall använda sig av bästa tillgängliga teknik.
That is why I am very much in favour of the best available technology being used.
SwedishEuropeiska unionen har ett inflytande att använda sig av och en roll att spela.
The European Union can make its influence felt, and it has a role to play here.
SwedishVissa aktörer försöker använda mordet på Benazir Bhutto för sina egna syften.
Some players are trying to draw political capital from the Bhutto assassination.
SwedishVi måste finna sätt att uppmuntra europeiska konsumenter att använda elbilar.
We must find ways of encouraging European consumers towards using electric cars.
SwedishAtt använda ett sagospråk är inte rätta sättet att gå från löften till handling.
Using the language of fables is not the way to move from promises to action.
SwedishVi måste emellertid inte använda en låt gå-strategi gentemot ekonomiska krafter.
However, we do not have to take a laissez-faire approach to economic forces.
SwedishMan kommer bland annat att använda stora mängder cyanid i detta känsliga område.
Among other things, large quantities of cyanide will be used in this sensitive area.
SwedishDenna funktion kan du bara använda när minst ett teckningselement är aktiverat.
You can only start this feature if at least one drawing element has been activated.
SwedishDenna ändring gör det möjligt att använda medel från fonden för att bekämpa krisen.
This amendment allows resources from the fund to be used to combat the crisis.
SwedishDet är bättre att använda 1,2 procent väl än att använda mindre än 1 procent dåligt.
It is better to spend 1.2 per cent well than to spend less than 1 per cent badly.
SwedishDet här fältkommandot kan du t.ex. använda så att tomma stycken döljs vid utskrift.
This field can be used, for example, to suppress empty paragraphs during printing.
SwedishJag skall använda de sista sekunderna av min talartid till Korholas betänkande.
I shall devote the last seconds of my speaking time to Mrs Korhola’s report.
SwedishFöretagens devis nu är att nyskapa bolag, använda ett nytänkande på det vi gör.
The corporate by-word now is about reinventing corporations, reinventing what we do.
SwedishDet måste principiellt förbjudas att använda djurmjöl som foder för växtätare.
The feeding of meat-and-bone meal to herbivores must be generally prohibited.
SwedishVi måste använda den lärdomen när vi försöker upprätta fredsavtal i framtiden.
We should consider that lesson when we try to impose peace agreements in the future.
SwedishDu kan bara använda kommandot om du dessförinnan har infogat minst ett område.
This command can only be selected if at least one section has been inserted.
SwedishJag skulle därför vilja be er att använda den engelska versionen som utgångspunkt.
This is why I would ask you to consider the English version as the original version.
SwedishMan måste använda sig av fast personal med specialisering och vidareutbildning.
The personnel used must be permanent, specialized, and continually trained.