"antyder" - angielskie tłumaczenie

SV

"antyder" po angielsku

SV

antyder {czasownik}

volume_up
Förhandsgranskningen av denna rapport antyder ett förvånansvärt sammanhängande arbete.
Advance sightings of that report suggest a surprisingly coherent piece of work.
Kommissionens egna ekonomer antyder att investeringarna måste öka till 25 % av BNP.
The Commissioner's own economists suggest that investment must rise to 25 % of GDP.
Aktuella rapporter antyder att fler journalister har anhållits.
Recent reports suggest that more journalists have been arrested.

Synonimy (szwedzki) dla "antyda":

antyda

Przykłady użycia - "antyder" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishEuropeiska kommissionen antyder att dessa program inte ännu har fått upp farten.
The European Commission is implying that these programmes are not yet up to speed.
SwedishJag är mycket tacksam över att ni antyder svaret på den frågan.
Mr President, I am very grateful to you for suggesting the answer to that question.
SwedishLätta nyttofordon används också, som namnet antyder, främst för nyttoändamål.
Similarly, LCVs, as their name implies, are used mainly for commercial purposes.
SwedishMer kan jag inte säga om det, men jag tror att ni förstår vad jag antyder med detta.
That is all I can say on the matter, but I think you know what I am driving at.
SwedishKommissionens egna ekonomer antyder att investeringarna måste öka till 25 % av BNP.
The Commissioner's own economists suggest that investment must rise to 25 % of GDP.
SwedishFörhandsgranskningen av denna rapport antyder ett förvånansvärt sammanhängande arbete.
Advance sightings of that report suggest a surprisingly coherent piece of work.
SwedishDen antyder att kommissionen är en regering som slår fast sin politiska strategi.
It leads us to believe that the Commission is a government adopting its policy strategy.
SwedishTiteln antyder något slags tillsynsroll, vilket är fullständigt olämpligt.
His title implies some sort of oversight role which is wholly inappropriate.
SwedishTvärtemot vad parlamentsledamoten antyder är detta dock inte begränsat till vissa länder.
This is not limited, as the honourable Member is suggesting, to some countries.
SwedishDet är skamligt att någon ens antyder att detta skulle vara skälet till hans frånvaro.
It is infamous for anybody to even infer that is the reason for his absence.
SwedishDetta antyder att det inte finns något akut behov av att sänka den nuvarande åldersgränsen.
This suggests that there is no immediate urgency to lower the current age limit.
SwedishEtt misslyckande med att kontrollera antyder att utbrottet redan skulle vara över.
Failure to control implies that the outbreak should have already ended.
SwedishVallokalsundersökningar, som vi anser är mer trovärdiga, antyder att så inte är fallet.
Exit polls, which we consider to be more credible, suggest that this is not the case.
SwedishOrdet ”gemensam” antyder att det inte ska finnas andra valutor jämte denna.
The word 'single' implies that it will not coexist with other currencies.
SwedishDet gör att värdet minskar, vilket antyder att det är en anledning till att vi gillar den.
That drops the value of it, suggesting that that's one reason why we like it.
SwedishVi får inte vara så arroganta att vi antyder att Europa inte har något att lära av andra.
We must not be so arrogant as to imply that Europe has nothing to learn from others.
SwedishAtt komma fram till något som verkligen är relevant är därför mer krävande än ni antyder.
So, to produce something that really is relevant is more demanding than you suggest.
SwedishDet finns fler likheter med det belgiska fallet än ni antyder i dag.
There are more similarities with the Belgian case than I think you imply today.
SwedishDet är emellertid inte lika lätt som man antyder i punkterna 2, 10 och 13 i resolutionen.
Nevertheless, it is not as easy as paragraphs 2, 10 and 13 of this resolution suggest.
SwedishE-postservern antyder att du kanske inte har några egna e-postmappar.
The mail server indicates that you may not have any personal mail folders.