SV anmälan
volume_up
{rodzaj wspólny (utrum)}

1. ogólne

Application form for presenting thesis
Ursäkta, fru kollega, men jag har inte fått någon anmälan om en röstförklaring från er, jag beklagar.
I am sorry, Madam, but I have no record here of your application to give an explanation of vote.
Vidare rekommenderas att du som verksamhetsutövare också upprättar en så kallad anmälan, eller annan erforderlig dokumentation.
It is also recommended that you, as the operator also establishes a so-called application, or other appropriate documentation.
Anmälan skickas till forskarutbildningsnämndens sekreterare.
The notification is sent the secretary of the Research and Postgraduate Studies Board.
Det är därför kommissionen föreslår att man avskaffar kravet på anmälan.
This is why the Commission will propose the abolition of this need for notification.
Ansvarig för anmälan skall alltid vara den faktiska exportören.
The actual exporter shall always be responsible for notification.
Medlemsstaterna efterkommer inte uppmaningen om registrering av anmälan om landad fångst.
Member States do not comply with requirements concerning registration of landings.
För att planera för konferensen behöver vi din anmälan.
In order to plan for the conference we need your registration.
Bolagsmännen är också skyldiga att göra en anmälan till Patent och registreringsverket (PRV).
The partners are also obliged to report this information to the Patent and Registration Office (PRV).
anmälan (też: referat, rapport, berättelse, rykte)
volume_up
report {rzecz.}
Du kan även skicka en anmälan till StopBadware.org
you're a Gmail user, you can report a message as phishing with the link provided in the message header.
Bolagsmännen är också skyldiga att göra en anmälan till Patent och registreringsverket (PRV).
The partners are also obliged to report this information to the Patent and Registration Office (PRV).
Dessutom konstateras det att brottsoffer bemöts diskriminerande vid anmälan av brott.
In addition, it has been ascertained that when victims report crimes they are subjected to discriminatory behaviour.
Frågan om det är möjligt att åtala är mer komplicerad - kommissionären är advokat, så han vet detta - utan att ett offer har ingivit anmälan.
More complex is the question of whether a prosecution is possible - the Commissioner is a lawyer so he will know this - without the announcement of victims.
Därmed är du som Byggherre bl a ansvarig för att lämna in en anmälan/tillståndsansökan för prövning enligt MB och/eller en ansökan om bygglov/marklov PBL.
Thereby, the builder, among others responsible for submitting an application / permit application for review under MB and / or an application for planning permission / ground permit PBL.

2. "affisch"

volume_up
notice {rzecz.}
Senaste gången kunde rådet kanske ha påstått att det inte fått en anmälan om denna fråga.
Last time Council might have claimed it lacked notice of that question.
Danmark skall medges undantag, med hänsyn till den danska regeringens anmälan av den 3 november 1993 till rådet.
In view of the notice given to the Council by the Danish Government on 3 November 1993, Denmark shall have an exemption.
Artiklarna 3 — 8 och 10 skall tillämpas på Förenade kungariket, med beaktande av den anmälan som Förenade kungarikets regering lämnade till rådet den 16 oktober 1996 och den 30 oktober 1997.
In view of the notice given to the Council by the United Kingdom government on 16 October 1996 and 30 October 1997, Articles 3 to 8 and 10 shall apply to the United Kingdom.

Synonimy (szwedzki) dla "anmäla":

anmäla

Przykłady użycia - "anmälan" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishDenna kvinna måste ha möjlighet att göra en anmälan och få upprättelse i domstol.
This woman must have the opportunity to lodge a complaint and obtain redress and justice.
SwedishNu har en anmälan gjorts om de så kallade ZEF(Zona Especial de Canarias).
And now, we have been notified about the ZEC, as we call it - the Canaries special region.
SwedishNär ändrades systemet från ett med ögonkontakt till ett med anmälan?
When did the system change from catch – the– eye to putting down names?
SwedishDet påverkar för övrigt inte principen om en första anmälan.
I hasten to add that this does not in any way alter the 'first to file' principle.
SwedishDet påverkar för övrigt inte principen om en första anmälan.
I hasten to add that this does not in any way alter the 'first to file ' principle.
SwedishNär ändrades systemet från ett med ögonkontakt till ett med anmälan?
When did the system change from catch–the–eye to putting down names?
SwedishBlankett för anmälan om avläggande av licentiatexamen (doc)
Local rules for the licentiate degree at Educational Sciences (in Swedish)
SwedishNu ser jag till min överraskning att min anmälan inte uppmärksammats i protokollet.
I have now seen, much to my surprise, that according to the Minutes you did not see my request to speak.
SwedishSkicka en anmälan till FTC online, ring 1-877-FTC-HELP eller skriv till:
The 'reply-to' address and the 'from' address should match.
SwedishTjugotre medlemsstater, däribland Irland, har gjort en sådan anmälan.
Twenty three Member States, including Ireland, have notified.
SwedishOm de inte fullgör sina skyldigheter kan du göra en anmälan:
If they fail to fulfil their obligations then you should complain:
SwedishAnmälan till kursen görs via formuläret nedan och sista dag för anmälan är 12:e april.
Signing for the course is being made on the linked web formula and last day for signing up is the 12th April.
SwedishJag är övertygad om att om det görs en anmälan till EG-domstolen kommer domstolen att förklara avgiften olaglig.
I am convinced that if the European Court is notified it will rule against this fee.
SwedishVi skall naturligtvis skynda oss att klarlägga saken efter anmälan.
Once we have been notified, we will, of course, attempt to clarify the situation as quickly as possible.
SwedishVidare ska anmälan om att verksamheten upphört lämnas till Skatteverket.
In addition, information regarding the cessation of business operations must be sent to Swedish National Tax Board.
SwedishTroligen är det största problemet de långa handläggningsprocesserna efter att en medborgare har gjort en anmälan.
The greatest problem is probably the long procedure which follows a complaint by a citizen.
SwedishDet är deras samhälleliga plikt att ta upp en anmälan som gjorts av skenbart rättmätiga skäl.
They have a public duty to take up a complaint that has been laid before them on ostensibly justifiable grounds.
SwedishJag vill tillägga att jag håller med om att allmänheten nu känner till frasen anmälan om missförhållanden (whistle-blowing).
I would add that I agree that whistle-blowing is now in the public knowledge.
SwedishBeträffande industriprodukter gjorde samma fackförbund samma anmälan för jordbruksprodukter den 1 januari 1997.
On 1 January 1997, the same unions filed the same complaint with regard to agricultural products.
SwedishSkicka en anmälan till våra specialister där du begär medling.
File a claim with our specialists for mediation.