"anmäla" - angielskie tłumaczenie

SV

"anmäla" po angielsku

SV anmäla
volume_up
[anmälde|har anmält] {czasownik}

1. ogólne

Vi har inte underlåtit att anmäla att vi fått en ny kollega, eftersom det inte handlar om en ny kollega.
We have not omitted to announce the arrival of a new colleague, because the person is not a new colleague.
Men det är berörd medlemsstats uppgift och förpliktelse att också anmäla de regionala åtgärderna.
But it is also the job and the responsibility of the individual Member States to announce regional measures.
Vad som är positivt är att medarbetare i fortsättningen enbart behöver anmäla sina offentliggöranden, utan att be om godkännande först.
A good thing is that, from now on, employees only need to announce their publications, without first requesting permission.
Ni sade att Irak måste anmäla sina massförstörelsevapen.
Mr Solana, you told us that Iraq should declare its weapons of mass destruction.
Henrik kontaktade den danska ambassaden i Tyskland, som rådde honom att anmäla förlusten till polisen på plats.
Henrik contacted the Danish embassy in Germany, who advised him to declare the loss to the local police.
Ursprungslandet kommer i varje fall att behöva anmäla att dess medborgare kommer att arbeta i destinationslandet.
The country of origin will at least need to declare that its citizen will become active in the country of destination.
Vi har även avsevärt utökat möjligheten att anmäla kontroller på förhand.
We have also widely extended the possibility for prior notice of controls.
Jag vill att denna del tas bort, vilket jag vill anmäla nu innan vi övergår till omröstningen.
I want this part to be removed and I want to give notice of the fact now, before we proceed to the vote.
Enligt min mening är det viktigt att anmäla kontrollerna på förhand.
I think we do need to give farmers advance notice.
Övriga medlemsstater måste givetvis också anmäla sina planer.
The remaining Member States must of course notify their plans.
De spanska myndigheterna måste anmäla till kommissionen om sådana åtgärder planeras.
The Spanish authorities must notify the plan to the Commission.
De måste i så fall anmäla till kommissionen att sådana åtgärder planeras.
They have to notify their plans to the Commission.
Application form for presenting thesis
Sukralos utgör inga problem: det framställs av socker, är kalorifritt, orsakar inte karies eller - och låt mig här anmäla mitt intresse - medför risker för dem av oss som är diabetiker.
Sucralose presents no problems: it is made from sugar, it is non-calorific, it does not lead to tooth decay or - and here let me declare an interest - to risks for those of us who live with diabetes.
Små företag har nämligen inte resurser för att anmäla sina nya utvecklingar överallt.
Small businesses do not have the necessary resources to register their new developments.
Jag har därför inga ekonomiska intressen att anmäla.
I therefore have no economic interests to register.
Next time please remember to register.
Ska han eller hon anmäla saken till polisen eller säga upp kontraktet?
Should he or she report the matter to the police, or terminate the contract?
Å andra sidan skulle de ju knappast anmäla mig.
But then they could hardly report me to the Better Business Bureau.
Finns ej (Du kan anmäla skräppost med formuläret på OPTA:s webbplats)
address: N/A (You may use the form on OPTA's website to report spam)
Jag ville bara be er att om ni tänker anmäla antalet omröstningar till Guinness rekordbok, så kan ni väl anmäla mitt tal från i går också.
Mr President, I just wanted to ask, if you are going to have this number of roll-call votes entered in the Guinness Book of Records, please add the speech I made yesterday.
Om du tänker resa till eller från EU med 10 000 euro eller mer i kontanter (eller motsvarande belopp i andra valutor) måste du anmäla beloppet Deutsch English français hos tullmyndigheterna.
If you plan to enter or leave the EU with 10 000 euros or more in cash (or its equivalent in other currencies) you must declare it to the customs authorities.

2. Prawo

3. "en bok"

anmäla
Därmed är du som Byggherre bl a ansvarig för att lämna in en anmälan/tillståndsansökan för prövning enligt MB och/eller en ansökan om bygglov/marklov PBL.
Thereby, the builder, among others responsible for submitting an application / permit application for review under MB and / or an application for planning permission / ground permit PBL.

Synonimy (szwedzki) dla "anmäla":

anmäla

Przykłady użycia - "anmäla" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishFör att läsa kurser eller program måste blivande studenter först anmäla sig till dessa.
In order to study courses or programmes, students must first apply for them.
SwedishSärskilt i dessa länder har tendensen att anmäla sexuella övergrepp vanligen varit låg.
These countries, in particular, typically had low levels of reporting sexual assaults.
SwedishMan blir tvungen att anmäla tjänster som tidigare inte var underkastade ett sådant tvång.
Those which did not need to provide notification will be obliged to do so.
SwedishDärmed kan parlamentet redan i detta tidiga stadium anmäla sina önskningar.
In this way Parliament can make its wishes known at this early stage.
SwedishEmellertid vill jag anmäla en lite avvikande åsikt mot några av de meningar som just har framförts.
However, I want to slightly disagree with some of the points that have just been made.
SwedishDet hade ni nog inte ens behövt anmäla på förhand i motsats till walesiska och baskiska.
In contrast to Welsh and Basque, you would probably not have had to submit your speech beforehand.
SwedishDet rör förkortningen av fristen för att anmäla anlopp till hamn från fyra timmar till en timma.
It relates to reducing the delay for notifying entry into port from four hours to one hour.
SwedishMedlemsstaterna har uppmanats att anmäla sina nationella bidrag.
Member States have been asked to state their national contributions.
SwedishJag skulle vilja anmäla att jag var närvarande här i går.
Mr President, I would like to say that I was here yesterday.
SwedishDet bör vara varje tjänsteinnehavares plikt att anmäla missbruk och bristfällig förvaltning.
It must be the obligation of every official to apply the whistle blowing procedure where necessary.
SwedishJag anser att flygbolagens krav på att man bör anmäla sig före flyget är skäligt.
In my opinion, the requirement by airlines for the declaration to be made prior to take-off is only reasonable.
SwedishI december 2000 beslutade vi oss för att anmäla Sydkorea till Världshandelsorganisationen.
In December 2000, we agreed to appeal to the WTO panel.
SwedishJag skulle bara vilja anmäla mig för en ordningsfråga.
Mr President, I just wanted to make a point of order.
SwedishJag ville alltså bara säga att jag tror att det är ett misstag att inte anmäla saken till EG-domstolen.
I just wanted to say, therefore, that I think it is a mistake not to refer the matter to the Court of Justice.
SwedishFör kolleger, låt oss vara ärliga, vilka av er skulle anmäla sig frivilligt till tester av nya ämnen?
After all, ladies and gentlemen, let us be honest, which of you would volunteer to be tested with new substances?
SwedishNEJ – Om ni stannar högst tre månader behöver hon inte registrera sig hos myndigheterna, men hon kan behöva anmäla sin närvaro.
YES - When it comes to residence rights, registered partners enjoy full rights in Holland.
SwedishMin fråga är mycket enkel: varför finns det lagstadgade tidsgränser för att anmäla transaktioner av det här slaget?
My question is very simple: what are the regulatory time limits for notifying an operation of this nature?
SwedishJag vill emellertid anmäla en avvikande åsikt på två punkter.
I agree with 99 % of what they have produced; however, there are two points on which our views diverge.
SwedishVi bör anmäla de medlemsstater som hindrar arbetet inom utskottet för framställningar, vilket händer och som vi alla känner till.
We should renounce those Member States which obstruct the work of the Committee on Petitions.
SwedishVid korruptionsbekämpning är det avgörande att ha en tydlig lagstiftning om hur det ska gå till att anmäla missförhållanden.
Clear laws relating to the process of whistleblowing are essential in the fight against corruption.