"anlända till" - angielskie tłumaczenie

SV

"anlända till" po angielsku

SV

anlända till {czasownik}

volume_up
anlända till
Illegala invandrare kommer att anlända till Greklands sjö- och landgränser.
Illegal immigrants will arrive at both the sea and land borders of Greece.
Vi förväntar oss att de första trupperna kan anlända till området redan före veckoslutet.
We expect the first troops to arrive in the region before the weekend.
Detta system har beskrivits, denna väg har följts, och vi kommer snart att anlända till vår destination.
This system has been outlined, this road has been followed, and we will shortly arrive at our destination.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "anlända till"

anlända czasownik
till przymiotnik
English
till przysłówek
English
till przyimek
till zaimek
English
...till zaimek
English

Przykłady użycia - "anlända till" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishProportionellt sett har detta samma effekt som om 120 000 människor skulle anlända till Frankrike på en och samma dag.
Proportionally speaking, this has the same impact as 120 000 arriving in France in just one day.
SwedishDessutom är frågan om hur flyktingarna skall anlända till EU och hur de kommer att tas upp där fortfarande oklar.
Unclarified also is the question of how refugees should enter the EU and how they should be received there.
SwedishEn civilskyddsgrupp och teknisk stödgrupp från EU med experter från medlemsstaterna ska anlända till Haiti i början av denna vecka.
An EU civil protection and technical support team with Member States' experts is to be deployed early this week.
SwedishDet enorma inflödet av tredjelandsmedborgare kommer att leda till vågor av olagliga migranter som kommer att anlända till många medlemsstater.
This mass influx of third-country nationals will result in waves of illegal migrants entering many Member States.
SwedishOch i vår stad, där de frivilliga kompletterar en mycket tränad yrkesstab så måste du anlända till branden ganska tidigt för att få någon action.
Now in our town, where the volunteers supplement a highly skilled career staff, you have to get to the fire scene pretty early to get in on any action.
SwedishNågon gång i en avlägsen framtid kan det bli möjligt för alla att anlända till samma station, men det kommer att göras åtskillnad under en lång tid.
At some point in the distant future it may be possible for all of the trains to call at the same station, but for a long time there will be differentiation.
SwedishI utkanterna av Kabul såg jag dessa gula föremål som lockar till sig barn och som har samma färg som livsmedelsransonerna, som brukar anlända till byarna ovanifrån.
They strike the children who play in the fields, the women who go into the cultivated fields to gather their food, where instead they encounter death.
SwedishOm vi vill att färre personer ska anlända till EU:s södra gränser är inte svaret - och kommer svaret aldrig att bli - ökad patrullering och påskyndad repatriering.
If we want to have fewer people arriving on our southern borders, the answer is not, and never will be, to increase patrols and speed up return flights.
SwedishOm vi vill att färre personer ska anlända till EU: s södra gränser är inte svaret – och kommer svaret aldrig att bli – ökad patrullering och påskyndad repatriering.
If we want to have fewer people arriving on our southern borders, the answer is not, and never will be, to increase patrols and speed up return flights.
SwedishDet gäller den aktuella transporten av MOX-kutsar som har skickats tillbaka från Japan till Sellafield och som kommer att anlända till Irländska sjön någon gång under nästa vecka.
It concerns the current shipment of MOX pellets that is being returned from Japan to Sellafield and is due to enter the Irish Sea some time next week.
SwedishInte förrän det infördes ett amerikanskt förbud och vi befarade att alla gamla tankfartyg från USA skulle anlända till Europa fick vi en majoritet för en sådan utfasningspolitik.
Not until an American ban and the threat that all old tankers from America would head for Europe did we see a majority in favour of such a phase-out policy.
SwedishEU har ställt övervakningsstyrkor till förfogande i havet utanför Kanarieöarna, men vi väntar fortfarande på att de utlovade styrkorna ska anlända till Medelhavet.
While the European Union has commenced surveillance patrols in the sea in the vicinity of the Canary Islands, we are still waiting for patrols in the Mediterranean to start, as had been promised.
SwedishUnder de kommande månaderna kommer precis som varje år olagliga invandrare att dag och natt, i alla väder och under extremt osäkra förhållanden anlända till Lampedusa och andra öar.
In the coming months, as happens every year, illegal immigrants will be landing on Lampedusa and other islands relentlessly, day and night, in terrible weather and in extremely unsafe conditions.