"övervinna" - angielskie tłumaczenie

SV

"övervinna" po angielsku

volume_up
övervinna {im. bier.}

SV övervinna
volume_up
[övervann|har övervunnit] {czasownik}

1. ogólne

Rådet bör därför kunna övervinna det interna motståndet.
Accordingly, the Council may be able to conquer its internal resistance.
Endast med hjälp av ett effektivare jordbruk kan vi övervinna hungersnöden.
Only access to more efficient agriculture will enable us to conquer hunger.
Vi måste övervinna den rädsla som har genomsyrat människors medvetande under de senaste tio åren som en följd av oupphörlig propaganda.
We must conquer the fear that has impregnated people's consciences over the last ten years as a result of constant propaganda.
Lantbrukarna är mycket skuldsatta och lyckas inte övervinna den kris som inleddes 1992.
Producers are in debt and cannot get over the crisis which began in 1992.
Ja, det kommer att bli några budgetproblem, men de kan vi övervinna.
Yes, there will be some budgetary problems but we can get over them.
Jag övertygad om att vi kan övervinna dessa hinder i framtiden.
I am sure we can get over those obstacles in future.
övervinna (też: gå upp, piska, banka, bulta)
övervinna (też: besegra, slå, chocka, överraska)

2. "klara av (en svårighet)"

Vi har övervunnit många av dem, och vår politiska vilja är att övervinna dem alla.
We have overcome many of them and our political will is to overcome them all.
Det finns två huvudsakliga hinder att övervinna här: administration och ekonomi.
There are two main obstacles to be overcome, here: administration and finance.
Tredje temat: att övervinna hinder och tillgänglighetsproblem.
The third perspective is to overcome obstacles and access problems.

3. "vinna (seger) över, slå"

övervinna (też: besegra)
Faktum är att ett inskränkande av EU:s friheter, de friheter som terroristerna kämpar mot, inte kommer att ge oss större säkerhet eller hjälpa oss att övervinna terrorismen.
The fact is that we will be no more secure, nor will terrorism be vanquished, if the freedoms of the EU, against which terrorism is fighting, are themselves curtailed.
Faktum är att ett inskränkande av EU: s friheter, de friheter som terroristerna kämpar mot, inte kommer att ge oss större säkerhet eller hjälpa oss att övervinna terrorismen.
The fact is that we will be no more secure, nor will terrorism be vanquished, if the freedoms of the EU, against which terrorism is fighting, are themselves curtailed.

4. potoczny

Vi diskuterar hur vi ska övervinna hindren och kunna förhandla fram ett bra frihandelsavtal med länderna i Asean.
We are pondering how to surmount the hurdles and negotiate a good free-trade agreement with the ASEAN countries.
Det är därför som det var viktigt att övervinna allt motstånd – och jag besökte själv några av de här länderna när avtalen förhandlades fram.
That is why it was important to overcome any opposition – and I visited some of these countries myself when the agreements were being negotiated.

Synonimy (szwedzki) dla "övervinna":

övervinna

Przykłady użycia - "övervinna" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishDet är avgörande för att övervinna befintliga hinder på nationell nivå och EU-nivå.
This is crucial for overcoming existing barriers at the national and EU level.
SwedishJag menar att folkets makt kan övervinna byråkrati och rättsliga hinder.
I would say that people power can win the day over bureaucracy and legal barriers.
SwedishSedan Amsterdammötet har man lovat att övervinna de inre hindren för en utvidgning av EU.
It has promised us since Amsterdam to remove the internal barriers to EU enlargement.
SwedishGemensamma åtgärder kan bidra till att övervinna den ekonomiska och finansiella krisen.
Joint action can have a positive effect in overcoming the economic and financial crisis.
SwedishAlla dessa utvecklingar vill man övervinna med en serie åtgärder.
There is a desire to address all of these developments with a series of measures.
SwedishHan tillstår att EU inte har lyckats övervinna en förtroendekris.
He allows that the EU has not succeeded in overcoming a crisis of confidence.
SwedishVi håller på att övervinna rådets motstånd mot att arbeta tillsammans med parlamentet.
We are overcoming the Council's aversion to working with Parliament.
SwedishDen är en symbol för solidaritet och för att övervinna den nationella egoismen.
It is a symbol of solidarity and of overcoming national egoism.
SwedishAtt övervinna gränser betyder i sin bästa innebörd europeisk fredspolitik.
European peace policy in its best sense means overcoming barriers.
SwedishDetta skulle kunna vara en lösning för att övervinna några av svårigheterna.
That could be a good way of overcoming some of the difficulties.
SwedishLänderna skulle därmed kunna inrikta sig på att övervinna de problem som har uppstått.
This will offer the countries the chance to focus on overcoming the problems which have arisen.
SwedishFör att övervinna problemen måste man kunna förutse dem och agera snabbt.
The key to overcoming them is to anticipate them and act quickly.
SwedishDet är långt ifrån alla medlemsstater som har påbörjat arbetet med att övervinna detta problem.
By no means all the Member States have yet begun to address this problem.
SwedishVi kan bara övervinna problemet genom ett gediget samarbete.
It is only through solid cooperation that we will succeed in overcoming the problem.
SwedishMen modet hos Madeiras befolkning när det gällde att övervinna dessa motgångar var lika påfallande.
However, the courage of Madeira's people in overcoming adversity was equally striking.
SwedishJag tror också personligen att vi kan övervinna den bristande förståelse vi upplevt på senare tid.
Another area of interest for the enlarged Europe is its eastern borders.
SwedishI den kommande fleråriga budgetramen måste det finnas åtgärder för att övervinna dessa svårigheter.
The future MFF must provide measures for overcoming these difficulties.
SwedishUnionen har lyckats förena Europa och övervinna den ömsesidiga splittringen efter det kalla kriget.
The Union has succeeded in uniting Europe and overcoming the two-way split of the Cold War.
SwedishMen med tanke på vad som står på spel är jag övertygad om att vi kommer att lyckas övervinna hindren.
Given what is at stake, however, I am confident those hurdles will be taken successfully.
SwedishBåda länder har stött på problem, som dock går att övervinna.
Romania is European in every sense; its mere name gives that away.