"övervaka" - angielskie tłumaczenie

SV

"övervaka" po angielsku

SV övervaka
volume_up
[övervakade|har övervakat] {czasownik}

Det är kommissionens sak att övervaka, och vi övervakar kommissionen.
The Commission should monitor the agency and we should monitor the Commission.
Kommissionen kommer också i fortsättningen att övervaka att förordningen genomförs.
The Commission will continue to monitor and follow the implementation.
Europeiska unionen kommer att fortsätta att övervaka situationen i Guantanamo.
The European Union will continue to monitor the situation in Guantanamo.
Sådana representanter är dyra, och det finns i alla fall redan ett överdrivet stort antal särskilda representanter, som ingen kan övervaka.
Such Representatives are expensive, and there is already in any case an inflated number of Special Representatives, whom no one is able to inspect.
Jag håller med om att man nyligen har bemödat sig om att inspektera och övervaka produkter och det är viktigt att detta inspektions- och övervakningsarbete fortsätter.
I agree that there has recently been an effort to inspect and monitor products and it is essential that this inspection and monitoring effort continues.
Dessutom bör man tillsätta en högnivågrupp inom EU, som har till uppgift att övervaka inflödet av kinesiska textilier och kontrollera deras kvalitet.
It is also advisable to establish a high-level group within the EU, whose function would be to monitor the influx of Chinese textiles and inspect their quality.
Vi krävde en etikgrupp för att övervaka utvecklingen på bioteknikens område.
We asked for an ethics group to oversee development in the area of biotechnology.
Den andra lagen gäller inrättandet av en domare med uppgift att övervaka fängelsevården.
The second law requires that a judge oversee the execution of sentences.
Dess uppgift är också att övervaka användningen av medlen och det allmänna genomförandet av budgeten.
Its task is also to oversee the use of funds and the budget's general implementation.
Att övervaka öppna gränser kommer inte bara att vara omöjligt - det kan också ifrågasättas av WTO.
Not only will it be impossible to police across open borders, but it could be challenged by the WTO.
Och om det kostar så lite som tio öre att övervaka en användare så kommer det att krossa en tjänst med hundra miljoner användare.
And if it costs even a dime to police a user, that will crush a service with a hundred million users.
Svårigheterna med att övervaka olagliga invandrare skadar denna process och måste lösas snart.
The difficulty of policing illegal immigrants is damaging to this process and must be resolved soon.
övervaka (też: basa, leda, kontrollera, sköta)
Varken Europeiska centralbanken eller kommissionen kommer att övervaka dessa institut.
Neither the Central Bank nor the Commission will supervise these agencies.
För det andra måste vi övervaka valen där med internationella observatörer.
Secondly, we must supervise elections there with international observers.
övervaka marknaden oberoende av läkemedelsindustrin
- supervise the market independently of the pharmaceutical industry;
övervaka (też: bevaka)

Synonimy (szwedzki) dla "övervaka":

övervaka

Przykłady użycia - "övervaka" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishEuropaparlamentet är ansvarigt för att övervaka den gemensamma handelspolitiken.
The European Parliament is responsible for monitoring the common trade policy.
SwedishEuropeiska sjösäkerhetsbyrån har ansvar för att övervaka säkerheten till havs.
The European Maritime Safety Agency is in charge of monitoring shipping safety.
SwedishVeterinären står i främsta linjen för att övervaka inhemska och främmande sjukdomar.
The vet is in the front line of surveillance for indigenous and exotic diseases.
SwedishVi fokuserar därför på att övervaka att det befintliga direktivet följs korrekt.
We are therefore focusing on monitoring proper application of the existing Directive.
SwedishLösningar för att övervaka varje medlemsstats underskott måste sökas senare.
Solutions for the monitoring of each Member State's deficit must be sought later.
SwedishParlamentet skall övervaka att detta fastställs och inkluderas i det nya fördraget.
Parliament will see that they are consolidated and incorporated in the new treaty.
SwedishVidare finns det inget gemenskapsbistånd för att kontrollera och övervaka GFP.
Furthermore there is no Community assistance for controlling and monitoring the CFP.
SwedishDenna myndighet ansvarar för att övervaka den framtida koncessionsinnehavaren.
This is the authority responsible for supervising the future concessionaire.
SwedishVi behöver ett pålitligt och effektivt system för att mäta och övervaka våra utsläpp.
We need a reliable efficient system for measuring and monitoring our emissions.
SwedishDärför måste man noga övervaka att medlemsstaterna följer gemenskapsrätten.
Member States' compliance with Community law must therefore be strictly monitored.
SwedishSystemet är nödvändigt för att förbättra och övervaka vattenkvaliteten i Europa.
The system as it stands is essential to improve and manage the water quality in Europe.
SwedishDet är inte vi som ska kräva att man ska ”övervaka” utlokaliseringen av företag.
It is not for us to call for the 'monitoring' of company delocalisation.
SwedishKommissionen kommer noga att övervaka genomförandet av denna bestämmelse.
The Commission will be closely monitoring the implementation of this provision.
SwedishNationella centra skulle också vara till stor hjälp för att övervaka resultaten.
National centres would also greatly assist in the monitoring of results.
SwedishAlla våra institutioner har ett ansvar för att övervaka gemenskapsrätten.
All of our institutions have a responsibility concerning the monitoring of EU law.
SwedishJag anser att det är en fråga som man inte kan tillämpa och övervaka i praktiken.
I think it is something that cannot be practically applied or monitored.
SwedishDet måste bli möjligt att övervaka organens utnyttjande av externa experter.
monitoring of the use of external experts by the agencies must be enabled.
Swedish   – Det gläder mig att ni kommer att övervaka att domslutet tillämpas korrekt.
   I welcome the fact that you will be monitoring whether the ruling is properly applied.
SwedishFörutom att övervaka webbplatsen regelbundet rekommenderar vi följande:
In addition to monitoring your site regularly, we also recommend the following:
SwedishEU-organ med ansvar för att övervaka olika klimatfaktorer ska inte bildas.
The Commission should not carry out detailed analyses of the causes of forest fires.