"åstadkomma" - angielskie tłumaczenie

SV

"åstadkomma" po angielsku

SV åstadkomma
volume_up
[åstadkom|har åstadkommit] {czasownik}

åstadkomma (też: vinna, förvärva, uppnå, )
Det befintliga direktivet om fodertillsatser kan inte ensamt åstadkomma detta.
This directive on additives in feedingstuffs cannot achieve this on its own.
Informationskampanjer och utbildning är viktiga verktyg för att åstadkomma detta.
Information campaigns and education are important tools to achieve this.
Detta kan kommissionen med stöd av Atkinsbetänkandet faktiskt åstadkomma.
The Commission can actually achieve this with the help of the Atkins report.
åstadkomma (też: härma, imitera, erbjuda, titta på)
Reklamen kan i dag åstadkomma under, men den kan också åstadkomma gräsligheter.
Advertising today can do wonders, but it can also commit atrocities.
Samma sak försöker vi åstadkomma när det gäller försäkringar och värdepapper.
We are trying to do the same in relation to insurance and securities.
Men jag anser inte att detta verktyg nödvändigtvis kommer att åstadkomma detta direkt.
But I do not think this instrument is necessarily going to achieve that overnight.
Marknaden kommer att jobba för att lösa det här problemet om vi kan åstadkomma detta.
The market will work to solve this problem if we can accomplish this.
Det östliga partnerskapet är ett avgörande instrument för att åstadkomma detta.
The Eastern Partnership is a key tool to accomplish that.
Alla åtgärder som vidtas syftar till att åstadkomma detta och nå snabbare resultat.
All the instruments set in motion aim to accomplish this purpose and obtain faster results.
Modern datautrustning kan åstadkomma en hel del skada om vi inte skyddar oss.
Modern computer equipment can be used to cause a very great deal of damage if we do not protect ourselves.
Var medveten om att det kan röra sig om en applet eller ett skript som har modifierats för att åstadkomma skada.
Be aware that it may have been tampered with and may cause harm to your computer.
Enade i denna ädla sak kan vi åstadkomma stora förändringar.
United in this noble cause we can change a lot.
åstadkomma (też: skapa, utnämna, tillskapa, kreera)
Syftet är att skapa ansvar och därigenom åstadkomma förebyggande arbete.
The idea behind it is to create responsibility and, via that, to achieve prevention.
Vi ville åstadkomma ett level playing field - jämlikhet vid uppköp av företag.
We wanted to create a level playing field in Europe as regards company takeovers.
Det handlar om att åstadkomma insyn och befrämja kommunikation.
Their function is to create transparency and promote communication.
åstadkomma (też: avbilda, tappa, få ut, vinna)
Att åstadkomma ett resultat som detta på ett så problematiskt område är något som måste uppmärksammas.
Achieving a result like this in such a problematic subject area is something to which one must draw attention.
För att åstadkomma detta skulle kommissionen kunna utarbeta en icke-fullständig svart lista över olika typer av beteenden som skulle anses som oskäliga.
To this effect, the Commission could draw up a non-exhaustive black list of types of behaviour considered to be unfair.
De rätta slutsatserna måste dras av denna utveckling för att kunna åstadkomma en förbättring av situationen för den kommande programplaneringsperioden ".
The correct conclusions must be drawn from this development in order to improve the situation during the next programming period '.
Problemet är nu hur vi ska åstadkomma en förändring i den politiken.
The problem now is how to effect a change in that policy.
Jag är övertygad om att vi kan sänka böterna ytterligare och ändå åstadkomma samma effekt.
I am convinced that we could reduce the fines still further and still achieve the effect.
Vi tror uppriktigt att EU har en enorm potential för att åstadkomma förändring.
We sincerely believe that the EU has a tremendous potential to effect change.
Fördubblingen har inte inträffat, men vi försöker i alla fall åstadkomma ett resultat.
The doubling has not happened, but we are nevertheless trying to produce a result.
Jag är ändå positiv till försöket att åstadkomma färdplanen för 2050.
Nevertheless, I am in favour of the attempt to produce the Road Map 2050.
Hur kan man genom forskning åstadkomma mer tillväxt och mer sysselsättning?
What can research do to produce more growth and more employment?
åstadkomma (też: rida in, dressera, utsuga, räkna)
Vi måste arbeta tillsammans med medlemsstaterna för att åstadkomma detta.
We have to work together with the Member States to put this in place.
Det går väldigt fort till att förstå vad man måste göra för att åstadkomma det.
You very quickly work out what is it that you've got to do to fathom that out.
Marknaden kommer att jobba för att lösa det här problemet om vi kan åstadkomma detta.
The market will work to solve this problem if we can accomplish this.
åstadkomma (też: hetsa upp, framkalla)

Synonimy (szwedzki) dla "åstadkomma":

åstadkomma

Przykłady użycia - "åstadkomma" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

SwedishFör att åstadkomma förändringar och effektiva åtgärder krävs noggranna analyser.
If change and effective action are to be achieved, specific analyses are needed.
SwedishDet borde ha varit Catherine Ashtons uppgift att åstadkomma bättre samordning.
Baroness Ashton should have been responsible for ensuring better coordination.
SwedishInget försök att skydda vår egen ekonomi kan åstadkomma några långsiktiga lösningar.
Any attempt to protect our own economy would not bring any long-term solutions.
SwedishSå skedde inte, men vi hoppas att vi kommer att lyckas åstadkomma detta i framtiden.
This did not happen, but we hope to succeed in bringing this about in the future.
SwedishEtt direktiv i sig räcker inte för att åstadkomma detta, men det är en förutsättning.
A directive alone will not suffice to bring this about, but it is a precondition.
SwedishEn kunskapsbaserad ekonomi förutsätter en världssyn som bara kultur kan åstadkomma.
A knowledge-based economy implies a world view that only culture can provide.
SwedishGalileo kommer därmed att åstadkomma konkreta resultat i EU-medborgarnas dagliga liv.
Galileo will therefore bring tangible results to the daily lives of our citizens.
SwedishVi litar på att dessa länder kan åstadkomma dem, så att tidsfristen kan följas.
We are confident that these countries can make them, so that the deadline can be met.
SwedishAfrikanska unionen borde ha bidragit till att åstadkomma demokrati i Elfenbenskusten.
The African Union should have helped to bring about democracy in Côte d'Ivoire.
SwedishVi stöder naturligtvis helhjärtat ordförandeskapets insatser för att åstadkomma detta.
Of course, we support the Presidency wholeheartedly in its efforts to that end.
SwedishDärför vädjar jag till er att uppbåda alla era krafter för att åstadkomma detta.
Therefore I appeal to you to exert your best efforts to bring this about.
SwedishInnan vi kan åstadkomma detta behöver vi dock en gemensam utrikespolitik för EU.
We need a UN with a Security Council and a UN on which there is also a seat for the EU.
SwedishDet handlar om att kunna jämföra rättssystemen och åstadkomma förbättringar.
It is about being able to compare legal systems and bring about improvements.
SwedishSom rådets ordförande precis sa är det viktigaste nu att åstadkomma resultat.
As the Presidency of the Council just stated, the priority now is delivery.
SwedishGenom demokratiska val lyckades de åstadkomma en grundläggande förändring.
Through democratic elections, they succeeded in bringing about fundamental change.
SwedishDenna enighet visar att den sociala dialogen kan åstadkomma konkreta resultat.
This agreement indicates that social dialogue can bring concrete results.
SwedishOm vi vill åstadkomma en förändring måste vi ändra våra vanor och anpassa vår livsstil.
If we want to be successful, we must change our habits and adjust our way of life.
SwedishVi önskar er all framgång i era ansträngningar att åstadkomma fred.
We wish you, President Abbas, every success in all your efforts to bring about peace.
SwedishDet är ingen idé att åstadkomma lagstiftning som är omöjlig att uppfylla.
There is no point in producing legislation which is impossible to comply with.
SwedishFör att kunna åstadkomma detta måste vi tillämpa principerna om hållbar utveckling.
For all this to be achieved, principles of sustainable development need to be applied.