RO termen
volume_up
{męski}

1. "condiții"

termen (też: regim)
În general, autorităţile vă vor cere să îndepliniţi astfel de condiţii în termen de 1 lună de la data la care v-au fost comunicate.
Usually, you're expected to comply with these conditions 1 month after being informed.
În general, autorităţile vă vor cere să îndepliniţi astfel de condiţii în termen de 1 lună de la data la care v-au fost comunicate.
Usually, you're expected to comply with these conditions 1 month after being informed of them.
Pe termen lung, cea mai bună soluţie pare să fie aderarea la zona euro şi crearea de condiţii pentru o creştere echilibrată şi stabilă.
In the long term, the best solution seems to be entry to the euro area and creating the conditions for balanced and stable growth.
termen (też: condiţie, termen)
volume_up
terms {rzecz.}
Strategia noastră trebuie să fie articulată pe termen scurt, mediu şi lung.
Our strategy must consider the short, medium and long terms.
Acesta este, de asemenea, singurul mod de protecţie a mijloacelor de trai ale pescarilor pe termen mediu şi lung.
This is also the one and only way of protecting the fishermen's livelihood in the medium and long terms.
Ea poate fi un important stimulent pentru susţinerea reformelor economice şi sociale, necesare pe termen lung.
It can give an important fillip in terms of supporting the economic and social reforms required long term.

2. "raporturi"

Aş dori să îl întreb pe dl comisar, referitor la răspunsul dumnealui, ce ar însemna termen mediu?
Could I ask the Commissioner, in relation to his reply, what would constitute the medium term?
Aderarea Rusiei la OMC va avea un impact pe termen lung asupra relaţiilor economice cu UE.
Russia's membership of the WTO will have a long-term impact on economic relations with the EU.
Pe termen mediu și lung, relațiile comerciale ar trebui intensificate, respectând o reglementare clară și transparentă.
In the medium to long term, trade relations should be intensified in accordance with clear and transparent rules.
volume_up
relations {rzecz.}
Aderarea Rusiei la OMC va avea un impact pe termen lung asupra relaţiilor economice cu UE.
Russia's membership of the WTO will have a long-term impact on economic relations with the EU.
Pe termen mediu, cred că trebuie să analizăm din nou în profunzime relațiile noastre cu aceste țări.
In the medium term, I think that we must look again in depth at our relations with these countries.
Pe termen mediu și lung, relațiile comerciale ar trebui intensificate, respectând o reglementare clară și transparentă.
In the medium to long term, trade relations should be intensified in accordance with clear and transparent rules.
termen (też: condiţie, termen)
volume_up
terms {rzecz.}
Strategia noastră trebuie să fie articulată pe termen scurt, mediu şi lung.
Our strategy must consider the short, medium and long terms.
Acesta este, de asemenea, singurul mod de protecţie a mijloacelor de trai ale pescarilor pe termen mediu şi lung.
This is also the one and only way of protecting the fishermen's livelihood in the medium and long terms.
Ea poate fi un important stimulent pentru susţinerea reformelor economice şi sociale, necesare pe termen lung.
It can give an important fillip in terms of supporting the economic and social reforms required long term.

3. gramatyka

termen
volume_up
term {rzecz.}
În definitiv, haitienii nu au numai nevoi pe termen scurt, ci şi pe termen lung.
After all, the Haitians do not just have short-term needs, but long-term needs as well.
În loc de promisiuni vagi pe termen lung, avem nevoie de angajamente ferme, pe termen mediu.
Instead of vague long-term promises, we need binding medium-term undertakings.
Unele pot fi executate pe termen scurt, iar altele pe termen mediu.
Some can be executed in the short term and others in the medium term.
termen
Prin urmare, aceasta este prima expresie a acestei acţiuni pe termen scurt, care este esenţială atunci când un stat membru se confruntă cu dificultăţi grave, cum este cazul Greciei.
This is therefore the first expression of this short-term action, which is essential when a Member State is in serious difficulties, as is the case with Greece.
"Ghiaur" este un termen turcesc peiorativ, folosit pe vremea Imperiului Otoman, pentru a se referi la supuşii de altă religie decât cea musulmană şi la cei care nu aveau origine turcă.
'Giaour' is a derogatory Turkish expression used during the time of the Ottoman Empire to refer to non-Muslim subjects and those of non-Turkish origin.
termen
volume_up
word {rzecz.}
Cuvântul Macedonia este un termen geografic.
The word Macedonia is a geographical term.
Eu sprijin rezoluţia originală depusă, cu excepţia unui singur termen, "temporar”.
I support the original resolution tabled, with the exception of the one word 'temporary'.
I apologise for that word.

Przykłady użycia - "termen" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

RomanianTrebuie să aplicăm o directivă în fundal care să facă acest termen limită posibil.
We must apply a background regulation which makes this deadline possible.
RomanianParlamentul şi Comisia au declarat că va fi stabilit un termen strict.
Parliament and the Commission have declared that a strict deadline would be set.
RomanianConsiliul trebuie să ia o decizie în privinţa propunerii în termen de trei luni.
The Council must take a decision on the proposal within three months.
RomanianAcesta ar trebui să fie schimbat cu "în termen de 90 de zile de la primirea notificării”.
That should be changed to 'within 90 days after receipt of the notification'.
RomanianDesigur, pentru un impact pe termen lung, ajutorul umanitar nu este instrumentul adecvat.
Of course, for a long-lasting impact, humanitarian aid is not the right instrument.
RomanianAcesta este un angajament care trebuie pus în aplicare în termen de cinci ani.
This is a commitment which needs to be implemented within five years.
RomanianTotuși, pe termen lung, statele nu pot și nu trebuie să fie salvate.
However, in the long run, the States cannot be saved, and they should not be saved.
RomanianDorințele pe termen lung ale producătorilor vizează în principal denumirile și etichetarea.
The long-standing wishes of producers are focused on naming and labelling.
RomanianÎn prezent, ruşii au amânat aceste dezbateri importante pe termen nedefinit.
The Russians have now deferred these important talks indefinitely.
RomanianViziunea lor mioapă îmi taie respiraţia şi va face rău doar pe termen lung.
Their short-sightedness of vision takes my breath away and will only do harm in the long run.
RomanianAcest acord conţine o clauză de revizuire în termen de cinci ani de la intrarea sa în vigoare.
This agreement has a five-year review clause following its entry into force.
RomanianA nu avea copii este mai costisitor pe termen lung pentru comunitate.
Not having children is more expensive for the community in the long run.
RomanianSoluțiile interguvernamentale nu ne vor duce niciunde pe termen lung.
Intergovernmental solutions will not, in the long run, lead us anywhere.
RomanianMoneda euro este aici pe termen lung, și anume în toate statele membre din zona euro.
The euro is here for the long haul in all euro area Member States.
RomanianÎn UE, aveţi dreptul de a anula o comandă făcută on-line, în termen de şapte zile lucrătoare.
In the EU, you have the right to cancel your online purchase within seven working days.
RomanianSummitul care trebuia să se organizeze în noiembrie 2010 a fost amânat pe termen nedefinit.
The summit that was supposed to be held in November 2010 has been postponed indefinitely.
RomanianRaportorul solicită un termen limită specific pentru dezvoltarea SIS II.
The rapporteur calls for a specific deadline for SIS II development.
RomanianDacă acest termen nu este respectat, adresaţi-vă serviciilor noastre de asistenţă.
If they do not do so, you can call on our assistance service.
RomanianPermisul este valabil pe termen nelimitat şi nu trebuie reînnoit.
The document should be valid indefinitely and does not have to be renewed.
RomanianSchimbările pe termen lung ale structurii populaţiei europene sunt tot mai evidente.
Far-reaching changes to the structure of the European population are currently becoming apparent.