RO set
volume_up
{żeński}

Complexitatea provocărilor actuale necesită un set integrat de instrumente politice.
The complexity of today's challenges requires an integrated set of political instruments.
Indiferent de linkul din set pe care îl utilizează, permisiunile sunt aceleași.
No matter which link in the set they use, the permissions are the same.
Dar noua frontieră la care mă refer nu este un set de promisiuni , ci unul de provocări”.
But the new frontier of which I speak is not a set of promises - it is a set of challenges'.

Przykłady użycia - "set" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

RomanianAstfel se golește spațiul de pe cartelă și aveți loc să faceți un nou set de fotografii.
That clears space on the card so that you can take a new batch of pictures.
RomanianCSR Europe a creat un set de instrumente pentru bunăstarea la locul de muncă.
CSR Europe has even created a toolkit for wellbeing in the workplace.
RomanianAţi fi în favoarea deschiderii acestui set întreg de provocări urmaşilor dumneavoastră?
Would you be in favour of opening up this whole area of challenges to your own offspring?
RomanianApoi, aveţi posibilitatea să ştergeţi cartela de memorie şi să o utilizaţi pentru a face un nou set de imagini.
Then you can erase the memory card and use it to take a new batch of pictures.
RomanianAcesta poate acționa ca un set de instrumente pentru consolidarea Pactului de stabilitate și de creștere.
It can act as a toolbox for reinforcing the Stability and Growth Pact.
RomanianUn set minim de informaţii, inclusiv posibilităţile de finanţare care trebuie precizate în certificat.
A minimum amount of information must be specified in a certificate, including funding options.
RomanianExistă acele persoane care sunt agitate și spun, ei bine, haideți să folosim doar ideea unui set de instrumente.
There are those who are nervous and say, well, let us just use the idea of a toolbox.
RomanianAceastă opţiune eliberează spaţiul de pe cartelă, pentru a vă da posibilitatea să faceţi un nou set de fotografii.
That clears space on the card so that you can take a new batch of pictures.
RomanianCel de-al doilea set de date pentru evaluare este că, în pofida eforturilor făcute, piețele nu reacționează.
The second data point for evaluation is that, despite the efforts being made, the markets are not responding.
RomanianApoi, aveți posibilitatea să ștergeți imaginile din cartela de memorie și să le utilizați pentru a face un nou set de imagini.
Then you can erase the pictures on the memory card and use it to take a new batch of pictures.
RomanianAceasta stabileşte un set de condiţii egale pentru industrie prin acoperirea tuturor aspectelor, de la pescuit până la piaţă.
It establishes a level playing field for the industry by covering all aspects from capture through to the market.
RomanianDiscutăm despre ideea de a avea un set de instrumente care să reprezinte un mijloc eficient de descurajare a practicilor anticoncurenţiale.
This is very much about having a toolkit which is an effective deterrent to anti-competitive practices.
RomanianJudicializarea corectitudinii din punct de vedere politic este ascunsă într-un set de principii demne de luat în seamă şi intenţii pseudocorecte.
Hidden in a catalogue of worthy principles and pseudo-good intentions lurks the judicialisation of political correctness.
RomanianÎn acelaşi timp, Comisia mobilizează un set vast de instrumente pentru a asista Azerbaidjanul în întâmpinarea provocărilor unui nou acord.
At the same time, the Commission is mobilising a wide range of tools to assist Azerbaijan to meet the challenges of a new agreement.
RomanianAceasta ar putea fi suplimentată cu un "set de instrumente” pentru Comisie şi legiuitor, care ar trebui puse în aplicare printr-un acord interinstituţional.
It could be complemented by a 'toolbox' for Commission and legislator which should be implemented by an interinstitutional agreement.
Romanian.; veți fi uimit de frumusețea naturală din acest set de fotografii.
Bring the vivid color and variety of its magnificent landscapes to your desktop; you’ll gasp in awe at the natural beauty on display in this assortment of photos.
RomanianÎn plus, aș dori să pun accentul pe acel set de propuneri care dezvăluie intenția Comisiei Europene de a exploata potențialul de creștere a pieței unice.
I would furthermore like to highlight all of the proposals that reveal the European Commission's intention to explore the growth potential of the single market.
RomanianPe pagina Servicii utilizator, bifați casetele de selectare pentru serviciile care se atribuie acestui utilizator sau acestui set de utilizatori, apoi faceți clic pe Activare.
On the User Services page, select the check boxes for the services to be assigned to this user or batch of users, and then click Activate.
RomanianÎn acelaşi timp, un set de norme mai stricte privind certificarea şi furnizarea de informaţii vor încuraja locuitorii să-şi schimbe deprinderile de consum.
At the same time, more stringent rules on building certification and the provision of information will encourage inhabitants to change their consumption habits.
RomanianCred, deci, că trebuie introdusă obligativitatea aderării soţilor colaboratori la sistemul de protecţie socială şi că trebuie stabilit un set de garanţii minime.
Thus I believe that it should be made compulsory for assisting spouses to join the social protection system, and a framework of minimal guarantees should be established.