"relație" - angielskie tłumaczenie


Czy chodziło Ci o relatie
RO

"relație" po angielsku

RO relație
volume_up
{żeński}

1. ogólne

relație (też: cunoștință)
relație (też: raport)
volume_up
rapport {rzecz.}

2. "relatare"

relație (też: înrudire)
Europa a menținut multă vreme o relație specială cu poporul tunisian.
Europe has maintained a special relationship with the people of Tunisia for a long time.
Nu mai este vorba de o relație între donatori și beneficiari.
This is no longer a relationship between donors and recipients.
Această relație deosebită a avut drept rezultat, în special, acordarea de preferințe tarifare.
This special relationship has resulted, in particular, in the granting of tariff preferences.
Considerăm că monitorizarea acordului este inadecvată și că acordul nu ia în considerare, în mod corespunzător, mediul în relație cu stocurile supraexploatate.
We believe that the monitoring of the agreement is inadequate and that the agreement does not take due account of the environment in relation to the overfished stocks.

3. "legătură"

relație (też: uniune, legătură, racord, șir)

4. "contact"

relație (też: contact, legătură (contact))
volume_up
contact {rzecz.}

5. "cu cineva"

relație (też: tranzacţie, tranzacţii)
volume_up
dealings {rzecz.}
relație (też: contact (legatură), termen)
volume_up
relations {rzecz.}
De asemenea, doresc să mulțumesc raportorilor alternativi, cu care am avut o relație foarte bună.
I would also like to thank the shadow rapporteurs with whom I enjoyed excellent relations.

6. "oameni influenți"

relație
relație

7. "informatie"

Przykłady użycia - "relație" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

RomanianAș introduce suplimentar acest tip de date statistice și în relație cu transporturile aeriene de mărfuri.
I would additionally introduce this sort of statistical data in relation to air freight as well.
RomanianAceste termene limită trebuie respectate în relație cu cetățenii individuali și, desigur, cu Ombudsmanul.
These deadlines must be honoured insofar as they relate to individual citizens and, of course, to the Ombudsman.
RomanianEste un summit care poate că nici nu este de mare notorietate, însă trebuie să facem această relație să meargă bine.
It is a summit that perhaps may not even be very high profile, but we need to make that relation thrive.
Romanian...a găsit o relație semnificativă între...şi...
...found a significant correlation between… and…
RomanianTrebuie să creăm o relație de cooperare reală.
RomanianNivelul de protecție a consumatorilor trebuie să crească pentru a crea o relație de încredere între vânzător și cumpărător.
Consumer protection must be increased even more in order to create a foundation of trust between seller and consumer.
RomanianO poziție identică este menținută în relație cu noile subiecte ridicate de reforma viitoare a politicii comune din domeniul pescuitului.
This same position is maintained in relation to the new issues raised by the upcoming reform of the common fisheries policy.
RomanianCu alte cuvinte, ce fel de relație trebuie să aibă Uniunea Europeană cu aceste dictaturi și ce formă trebuie să îmbrace aceasta.
In other words, what kind of relationships can and should the European Union have with these dictatorships and what form should they take.
RomanianMartiriul lui David Kato și discriminarea împotriva minorităților LGTB ar trebui abordate în mod clar în relație cu autoritățile din Uganda.
The martyrdom of David Kato and the discrimination against the LGBT minorities should be addressed vocally with the Ugandan authorities.
RomanianVine un moment când conversația politicoasă este, de fapt, o formă de minciună și cred că, în relație cu Iranul, am ajuns la acest moment.
There comes a time when polite conversation is actually a form of deceit, and I believe that we are at that point now in relation to Iran.
RomanianDoamnă președintă, dragi colegi, în prima mea intervenție m-am limitat în mod deliberat la aspectul dezvoltării în relație cu combaterea sărăciei.
Madam President, ladies and gentlemen, in my first speech, I intentionally focused upon the development aspect of combating poverty.
Romaniana fi într-o relație
RomanianDoresc să mulțumesc Comisiei pentru pescuit pentru sprijinul său, atât în ceea ce privește fondul, cât și în relație cu delegarea de competențe către Comisie.
I would like to thank the Committee on Fisheries for its support both on the substance and in relation to the delegation of powers to the Commission.
RomanianAceastă situație a adus daune, de asemenea, dezvoltării profesionale a femeilor și a contribuit la consolidarea stereotipurilor de gen în relație cu munca.
This situation has also hindered the professional development of women and has contributed to the consolidation of gender stereotypes in relation to work.
RomanianPunerea în relație a indicatorilor cu obiectivele, bugetul și programul de lucru al Agenției va permite părților interesate să evalueze mai bine performanța Eurojust.
Linking indicators to the objectives, budget and work programme of the Agency will allow stakeholders to evaluate Eurojust's performance better.
RomanianDintre toate măsurile propuse în raportul aflat în discuție, propunerea de a defini venitul minim în relație cu venitul mediu are o importanță deosebită.
Of all the measures proposed in the report under discussion, there is particular significance in the proposal to define minimum income in relation to median income.
RomanianAm fost și eu acolo pentru a face o estimare a perspectivelor de a stabili, în viitorul apropiat, o relație de liber schimb profundă și globală, cu un nivel de ambiție ridicat.
I was also there to take stock of the prospects for establishing, in the near future, a deep and comprehensive free trade area with a high level of ambition.
RomanianÎn ceea ce privește condițiile, lumea se schimbă, iar instrumentul trebuie să dea dovadă de o mai mare conformitate în relație cu acele țări recompensate prin concesii tarifare.
As far as the conditions are concerned, the world is changing and the instrument must show greater compliance with regard to those countries rewarded by the tariff concessions.
RomanianIntensificarea dialogului cu Comisia Europeană implică principiile bunei guvernanțe în relație cu politica regională și adoptarea altor proceduri de asistență și control.
The increase in dialogue with the European Commission involves the principles of good governance in relation to regional policy and the adoption of other procedures of assistance and control.