"personalitate juridică" - angielskie tłumaczenie

RO

"personalitate juridică" po angielsku

RO

personalitate juridică {żeński}

volume_up
1. Prawo
personalitate juridică

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "personalitate juridică"

personalitate rzeczownik

Przykłady użycia - "personalitate juridică" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

RomanianAcest fapt a fost făcut posibil prin Tratatul de la Lisabona, care acordă UE personalitate juridică.
This has been made possible by the Treaty of Lisbon, which grants the EU a legal personality.
RomanianAstăzi, UE dispune de personalitate juridică, ceea ce îi asigură o vizibilitate mai bună pe plan mondial.
At present, the EU has a legal personality, which provides it with a higher global profile.
Romanian             Sucursalele   reprezintă un sediu secundar al societății comerciale fără personalitate juridică.
Branches are secondary offices of a company, without legal personality.
Romanian             Filialele   sunt societăți comerciale cu personalitate juridică, dar sub controlul companiei mamă.
Subsidiaries are companies that hold legal personality, but are controlled by the parent company.
RomanianPe viitor, aceste partide se vor baza pe un statut juridic european și vor avea o personalitate juridică europeană.
In future, these parties will be based on a European legal statute and will have a European legal personality.
RomanianCetățenii europeni, prin intermediul guvernelor noastre, au oferit o personalitate juridică și puteri specifice Uniunii.
European citizens, through our governments, have given a legal personality and specific powers to the Union.
RomanianOCSP este un organism comunitar cu personalitate juridică, care se autofinanţează, fiind înfiinţat în data de 27 aprilie 1995.
The CPVO is a self-financing Community body with legal personality which came into being on 27 April 1995.
RomanianPartidele europene, prin ideologia proprie și competențele politice, trebuie să dobândească o personalitate juridică clară.
European parties, with their own ideological and political attributes, must acquire a clear legal personality.
RomanianNu ţineţi seama de legislaţia internaţională şi pretindeţi că sunteţi o personalitate juridică responsabilă, aşa cum v-ar face Tratatul de la Lisabona.
You disregard international law and you purport to be a responsible legal personality, as Lisbon would make you.
RomanianDatorită Tratatului de la Lisabona, Uniunea Europeană este, pentru prima dată, o entitate internaţională cu propria sa personalitate juridică.
Thanks to the Treaty of Lisbon, the European Union is an international entity with its own legal personality for the first time.
RomanianOSCE este singura organizaţie care nu are o personalitate juridică internaţională care intervine în problemele de securitate în regiunea europeană.
The OSCE is the only organisation lacking an international legal personality that intervenes on security issues in the European region.
RomanianÎn timp ce birourile, agenţiile şi sucursalele nu au personalitate juridică, filialele sunt independente din punct de vedere juridic de societatea-mamă.
While offices, agencies and branches do not have a legal personality, subsidiaries are legally independent from their mother company.
RomanianAm abordat un alt aspect, şi anume solicitarea ca Uniunea Europeană, care este acum o personalitate juridică, să semneze această convenţie.
We have touched on another point, namely, the demand that the European Union, which is now a legal personality, should sign up to this convention.
RomanianTratatul atribuie Uniunii o personalitate juridică unică, dându-i posibilitatea să încheie acorduri internaţionale şi să adere la organizaţii internaţionale.
The Treaty introduces a single legal personality for the Union that enables the EU to conclude international agreements and join international organisations.
RomanianChiar și astăzi, alte religii decât islamul nu pot deschide și pune în funcțiune locuri de cult, nu se pot converti, nu pot forma un cler și nu pot avea personalitate juridică.
To this day, religions other than Islam cannot open and operate places of worship, proselytise, form a clergy or have a legal personality.
RomanianAcordarea de personalitate juridică tuturor comunităţilor religioase din Turcia - condiţia preliminară fundamentală pentru realizarea libertăţii religioase în Turcia.
The granting of legal personality to all religious communities in Turkey - the fundamental precondition for the realisation of the freedom of religion in Turkey.
RomanianDe asemenea, sunt de acord că, pentru realizarea obiectivelor stabilite, autoritatea trebuie dotată cu personalitate juridică, precum şi cu autonomie administrativă şi financiară.
I also agree that, in order to achieve its objectives, the authority must be vested with a legal personality, as well as administrative and financial autonomy.
RomanianAceste statuturi vor conferi personalitate juridică secretariatului; apoi, acestea vor trebui să fie oficial aprobate de înalţii funcţionari ai Uniunii pentru Mediterana.
These statutes will confer a legal personality on the secretariat; then they will need to be formally approved by the senior officials of the Union for the Mediterranean.
RomanianOferind UE personalitate juridică, Tratatul a oferit posibilități crescute ca aceasta să adere la diverse organizații internaționale și regionale și la grupuri de state.
By giving the European Union legal personality, the Treaty increased the possibilities for it to join the various international and regional organisations and groups of states.
RomanianSunt de acord cu ideea că partidele politice ar trebui să aibă un statut juridic comun și unic, precum și personalitate juridică proprie pe baza legislației și a tratatelor UE.
I agree with the idea that these political parties should have a common and single legal statute, as well as their own legal personality based directly on the laws and treaties of the EU.