"dintre" - angielskie tłumaczenie

RO

"dintre" po angielsku

RO

dintre {przyimek}

volume_up
Solidaritatea dintre cetăţeni în cadrul societăţii, dar şi solidaritatea dintre state.
Solidarity between people in society, but also solidarity between states.
Unul dintre aceste aspecte semnificative îl reprezintă raporturile dintre curţi.
One of these substantial issues is the relationship between the courts.
Politica de coeziune este expresia solidarității dintre regiunile europene.
Cohesion policy is an expression of solidarity between European regions.
Unul dintre aceste aspecte semnificative îl reprezintă raporturile dintre curţi.
One of these substantial issues is the relationship between the courts.
Va fi unul dintre punctele focale, una dintre priorităţile Preşedinţiei noastre.
It will be one of the focal points, one of the priorities of our Presidency.
În Europa, acestea reprezintă 30 % dintre cercetători şi doar 18 % dintre profesori.
In Europe, they account for 30% of researchers and only 18% of professors.
Concurenţa dintre operatori nu funcţionează din acest punct de vedere.
Competition among operators does not work from this perspective.
Dintre toate statele riverane Dunării, România deţine cel mai mare sector.
Romania has the largest section of the River Danube among all the riparian states.
În plus, cei mai curioşi dintre noi vor putea chiar solicita compoziţia exactă.
Moreover, the most inquisitive among us will even be able to request the exact composition.
dintre

Przykłady użycia - "dintre" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

RomanianAş dori să încep referindu-mă la unele dintre subiectele care au fost menţionate.
I would like to begin by addressing some of the topics that have been mentioned.
RomanianMulte dintre ideile noastre inovatoare au fost respinse de alte grupuri politice.
Many of our fresh and pioneering ideas were voted out by other political groups.
RomanianMulte dintre aceste persoane ajung, din păcate, în mâinile traficanților beduini.
Many of these people end up, unfortunately, in the hands of Bedouin traffickers.
RomanianAstăzi, 137 de state, dintre care 24 de state membre ale UE au semnat Statutul.
At the moment, 137 states have signed the Statute, including 24 EU Member States.
RomanianRevenind la câteva dintre problemele specifice, aş dori să evidenţiez următoarele.
Turning to some of the specific issues, I would like to highlight the following.
RomanianDimpotrivă: multe dintre acestea sunt bogate, foarte bogate în resurse naturale.
Quite the contrary: several of them are rich, very rich, in natural resources.
RomanianDacă bărcuțele intră în contact cu una dintre aceste lumânări, ele vor lua foc.
If your origami comes into contact with one of these candles, it will catch fire.
RomanianUna dintre victimele recentelor manifestaţii e, de altfel, un student socialist
One of the victims of the recent demonstrations was actually a socialist student.
RomanianSalutăm faptul că 90 % dintre cei care au votat au fost în favoarea schimbărilor.
We welcome the fact that as many as 90% of those who voted supported the changes.
RomanianIntră în vigoare acordul industrial de liber schimb dintre Finlanda şi Comunităţi.
Finland's industrial free trade agreement with the Communities enters into force.
RomanianComisia Europeană este una dintre principalele instituţii ale Uniunii Europene.
The European Commission is one of the main institutions of the European Union.
RomanianÎn primul rând, se interzic câteva dintre cele mai periculoase pesticide chimice.
First of all, some of the most dangerous chemical pesticides are being banned.
RomanianLucrătorii umanitari s-au simțit și ei amenințați și mulți dintre ei părăsesc țara.
Humanitarian workers have also felt threatened and many are leaving the country.
RomanianO treime dintre cetățenii Europei nu are niciun fel de calificări profesionale.
One third of the citizens of Europe do not have any vocational qualifications.
RomanianUnul dintre ele este, probabil, liberalizarea politicii agricole din ultimii ani.
One of them is probably the liberalisation of agricultural policy in recent years.
RomanianEste unul dintre elementele care o face uneori aşa de greoaie şi greu de înţeles.
That is what sometimes makes it so cumbersome and also so difficult to understand.
RomanianAm evidenţiat câteva aspecte şi mă voi concentra doar asupra a două dintre acestea.
We have brought forward a number of points and I will focus on two of them only.
RomanianEste foarte clar că Europol reprezintă unul dintre succesele Uniunii Europene.
It is quite clear that Europol is one of the European Union's success stories.
Romanian57% dintre victimele accidentelor rutiere sunt pietoni, bicicliști și motocicliști.
Pedestrians, cyclists and motorcyclists account for 57% of road accident victims.
RomanianDintre acestea, aproximativ o treime intră în categoria "dezastrelor majore”.
Of these, approximately one third came under the category of 'major disasters'.