"a înainta" - angielskie tłumaczenie

RO

"a înainta" po angielsku

volume_up
a înainta {czas. przech.}
volume_up
a înainta {czas. nieprzech.}

RO a înainta
volume_up
{czasownik}

Vom înainta aceste principii directoare în cursul anului viitor.
We will be putting forward those guiding principles next year.
We will come forward with our proposals within a couple of months.
Comisia are o responsabilitate importantă de a înainta propuneri în proiectul său de buget vara aceasta.
The Commission has an important responsibility to put forward proposals in its draft budget this summer.
a înainta (też: a se smeri, a ceda, a pleca, a prezenta)
Statele membre sunt părţi interesate în acest proiect şi până la sfârşitul lunii vom înainta propuneri.
Member States are stakeholders in this and will submit proposals on this by the end of the month.
Toți cetățenii noștri pot apela direct la Comisia Europeană pentru a înainta o propunere legislativă.
All our citizens can apply directly to the European Commission to submit a legislative proposal.
Se estimează că, în viitorul apropiat, administraţia va înainta Comisiei pentru bugete o prezentare privind acest proiect.
The administration is expected to submit a presentation on this project to the Committee on Budgets in the near future.
a înainta (też: a se apropia, a spori, a avansa, avansa)
Cu toate acestea, luate împreună, scopul lor colectiv este de a înainta și promova agenda politică externă a Comisiei Europene.
However, taken together, their collective aim is to advance and promote the political and foreign policy agenda of the European Commission.
a înainta
Aşa se întâmplă când vine vorba despre perioada de timp în care se stochează datele şi posibilităţile pentru cetăţenii noştri europeni de a înainta un apel.
This is the case when it comes to the length of time in which the data are stored and the possibilities for our fellow EU citizens to lodge an appeal.
a înainta (też: a privilegia, a prefera)
a înainta (też: a favoriza, a promova, a dezvolta)
Cu toate acestea, luate împreună, scopul lor colectiv este de a înainta și promova agenda politică externă a Comisiei Europene.
However, taken together, their collective aim is to advance and promote the political and foreign policy agenda of the European Commission.
a înainta (też: a îndrepta, a trimite, a expedia)
volume_up
to send {czas.}

Przykłady użycia - "a înainta" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

RomanianEste o încercare de a înainta în direcția armonizării fiscale și a impozitelor.
It is an attempt to go further towards fiscal and tax harmonisation.
RomanianParlamentul European a solicitat acest lucru de două ori: când o va înainta Comisia?
The European Parliament has asked for this twice: when is the Commission going to deliver?
RomanianDoresc să vă cereți scuze oficial; în caz contrar, vom înainta o plângere formală.
I would ask you to make an official apology, or else we are going to make a formal complaint.
RomanianVoi înainta Biroului această chestiune pentru că trebuie lămurită.
I will be putting this issue to the Bureau, as it is one that needs clarifying.
RomanianÎn ultimă instanţă, Comisia poate înainta cazul Curţii de Justiţie.
As a last resort , the Commission refers the issue to the Court of Justice.
RomanianEu am avut onoarea de a o înainta Prezidiumului şi noi am aprobat-o.
I had the honour of taking it to the Presidium and we approved it.
RomanianParlamentul trebuie să aibă dreptul de a înainta o solicitare către Consiliu şi Comisie în acest sens.
Parliament must have the right to petition the Council and the Commission to that effect.
RomanianAceste lucruri le pregătim în prezent şi nu putem înainta în fiecare zi o propunere nouă.
This is what we are in the process of preparing and we are unable to present a new proposal every day.
RomanianDacă instituția nu acceptă recomandările sale, poate înainta un raport special Parlamentului.
If the institution does not accept his recommendations, he can make a special report to Parliament.
RomanianAvem încredere în faptul că putem înainta evaluarea impactului în intervalul prevăzut de Parlament.
We are confident that we can deliver the impact assessment within the time foreseen by Parliament.
RomanianÎn această etapă, Comisia nu se poate angaja la o dată pentru a înainta o propunere referitoare la cotele de TVA.
At this stage, the Commission cannot commit on a date to table a proposal on VAT rates.
RomanianUn grup de juriști a fost desemnat și va avea la dispoziție 10 zile pentru a-și înainta amendamentele propuse.
A group of lawyers has been briefed and will have 10 days to table its proposed amendments.
RomanianPână la 1 ianuarie 2013, după o reexaminare completă, se va înainta o propunere de modificare, dacă este cazul;
By 1 January 2013, after a complete review of them, a proposal will amend it, if appropriate;
RomanianAvem nevoie de voinţă politică şi morală pentru a înainta.
We need political and moral will to proceed.
RomanianVoi înainta cererea pentru amânarea voturilor.
I shall put the request for postponement to the vote.
RomanianZimbabwe nu a putut înainta spre democrație.
Zimbabwe has been unable to move towards democracy.
Romanian., însă nu a fost vorba despre a-l înainta imediat după ce Comisia a făcut publice documentele.
It was not - because I noted your regret - that it was released just after the Commission had released the documents.
RomanianÎn cazul în care instrumentele existente devin perimate sau trebuie suplimentate ori actualizate, vom putea înainta propuneri.
Should existing instruments become obsolete or need supplementing or updating, then we will be able to make proposals.
RomanianTotuși, în acest moment, nu avem răbdarea de a ne aminti că, până la vară, Comisia va înainta propuneri serioase.
Yet at this point, we do not have the patience to recall that we will be getting serious proposals from the Commission by the summer.
RomanianUn pas interguvernamental poate reprezenta un progres, dar mai degrabă am înainta mai rapid cu paşi interguvernamentali uriaşi.
An intergovernmental step might represent progress, but we would rather move more quickly in an intergovernmental stride.