"z" - niemieckie tłumaczenie

PL

"z" po niemiecku

volume_up
z {przyim.}
volume_up
z {przysł.}
DE
volume_up
z tyłu {przysł.}
DE
DE

"z.B." po polsku

volume_up
z.B. [skrót]
PL
volume_up
b.z. [skrót]
PL
PL

z {przyimek}

volume_up
1. ogólne
z (też: od)
Lek Lansoprazol AbZ należy zawsze zażywać zgodnie z zaleceniami lekarza.
Nehmen Sie Lansoprazol AbZ 15 mg immer genau nach der Anweisung des Arztes ein.
Lek Lansoprazol AbZ należy zawsze zażywać zgodnie z zaleceniami lekarza.
Nehmen Sie Lansoprazol AbZ 30 mg immer genau nach der Anweisung des Arztes ein.
Mniej niż 1 % pacjentek wycofało się z badań z powodu któregoś z tych objawów.
Weniger als 1 % der Patientinnen brachen die Studien aufgrund dieser Reaktionen ab.
z (też: od, ze)
volume_up
vom {kontr.} (von dem)
— Kobiety w ciąży powinny być wyłączone z pracy z tym produktem leczniczym.
Schwangere Mitarbeiterinnen sind vom Umgang mit diesem Arzneimittel auszuschließen.
Członek Partii Fatah: Musimy oczyścić nasze umysły z tradycyjnego myślenia.
Fatah Parteimitglied: Wir müssen unseren Geist vom traditionellen Denken befreien.
Z mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast.
Vom mikrobiologischen Standpunkt aus sollte das Produkt sofort verwendet werden.
z (też: od)
Cóż, zbieramy dane z satelitów, z samolotów, z pojazdów naziemnych, od ludzi.
Nun, wir sammeln Daten: aufgenommen von Satelliten, von Flugzeugen, von Fahrzeugen, von Menschen.
Interakcje związane z właściwościami metabolicznymi eteksylanu dabigatranu i dabigatranu:
Wechselwirkungen von Dabigatranetexilat und Stoffwechselprofil von Dabigatran:
Program Microsoft Security Essentials — rozwiązywanie problemów z aktualizacją
Behandeln von Problemen bei der Aktualisierung von Microsoft Security Essentials
Leczenie zastępcze u dorosłych z wyraźnym niedoborem hormonu wzrostu, który wystąpił w
Substitutionstherapie bei Erwachsenen, die entweder bereits seit der Kindheit oder seit dem
Pracuję z elektronowym mikroskopem skaningowym od wielu lat.
Seit vielen Jahre arbeite ich mit Elektronenmikroskopen.
Damit haben Sie siebeneinhalb Sekunden Wohlstand erzielt; Seit 1950 sozusagen.
z
volume_up
m. [skr.] (mit)
Możesz oglądać telewizję na żywo, automatycznie rejestrować swoje ulubione programy i korzystać z wielu innych funkcji.
Sie können Live-TV-Sendungen ansehen, Ihre Lieblingssendungen aufzeichnen u. v. a. m.
Trzy metabolity z sześciu wykrytych metabolitów (M- II, M- III i M- IV) są aktywne.
Drei der sechs identifizierten Metaboliten sind aktiv (M-II, M-III und M-IV).
M- M- RVAXPRO należy stosować zgodnie z oficjalnymi zaleceniami.
M-M-RVAXPRO sollte gemäß den offiziellen Impfempfehlungen angewendet werden.
2. "skądś"
z
Kilku autorów z Chin, kilku z Turcji, kilku z Nigerii.
Ein paar Autoren aus China, ein paar aus der Türkei, ein paar aus Nigeria.
Z menu Czynności wybierz Usuń z mojej listy dokumentów.
Wählen Sie Aus meiner Dokumentliste entfernen aus dem Menü Aktionen aus.
Witajcie gangi z tej dzielnicy zabijające gangi z innej dzielnicy.
Hallo Gängs aus dieser Nachbarschaft. die die Gängs aus der Nachbarschaft töten.
3. "kimś, czymś"
z (też: ze)
Nifedypinę należy stosować z ostrożnością u chorych z możliwą hiperglikemią.
Bei Patienten mit möglicher Hyperglykämie ist Nifedipin mit Vorsicht einzusetzen.
Dawkowanie u pacjentów z zaawansowaną postacią choroby Parkinsona z fluktuacjami:
Dosierung bei Patienten mit fortgeschrittener Parkinson-Erkrankung mit Fluktuationen:
Butelki z polietylenu (HDPE) z pokrywką polipropylenową w opakowaniu zewnętrznym.
Flaschen aus Polyethylen hoher Dichte mit Polypropylendeckel mit äußere Umverpackung.
DE

z.B. [skrót]

volume_up
z.B.
Patienten, die gleichzeitig orale Antikoagulanzien erhalten (z.B.
aktualne leczenie doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi (np. sól sodowa warfaryny)
Stellen Sie sich vor, dass ein Textilverkäufer, z.B., Nanos verkaufen wird.
Wyobraźcie sobie gościa który sprzedaje np. ubrania, sprzedawałby też Nano.
Objekt-Metaphern dagegen beschreiben Preisbewegungen als nicht-lebendige Dinge, z.B.
Metafory przedmiotowe opisują zmiany cen jako rzeczy, np. "Indeks Dow spadł jak kamień"

Przykłady użycia - "z" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishZastosowanie szczepionki Gardasil powinno być zgodne z oficjalnymi zaleceniami.
Gardasil sollte entsprechend den offiziellen Impfempfehlungen angewendet werden.
PolishGlustin 15 mg tabletki można również stosować w leczeniu skojarzonym z insuliną.
Glustin 15 mg Tabletten können auch in Kombination mit Insulin angewendet werden.
PolishGlustin 45 mg tabletki można również stosować w leczeniu skojarzonym z insuliną.
Glustin 45 mg Tabletten können auch in Kombination mit Insulin angewendet werden.
PolishWyniki badań klinicznych z udziałem pacjentów uprzednio nieleczonych i leczonych
Klinische Ergebnisse aus Studien mit Behandlungs-naiven und –erfahrenen Patienten
PolishNie stwierdzono u niego działań niepożądanych związanych z podaniem dużej dawki.
Auch bei dieser hohen Dosis waren keine unerwünschten Re- aktionen zu erkennen.
PolishNiewrażliwe inwazyjne zakażenia grzybicze (IZG) / Pacjenci z nietolerancją i IZG
Therapieresistente invasive Mykosen (IFI)/Patienten mit IFI und Unverträglichkeit
PolishNie należy wstrząsać ani mieszać wstrzykiwanej dawki Retacrit z innymi płynami.
Retacrit darf nicht geschüttelt und nicht mit anderen Lösungen vermischt werden.
PolishPreparat Sustiva należy podawać w skojarzeniu z innymi lekami przeciwwirusowymi.
Sustiva muss in Kombination mit anderen antiviralen Arzneimitteln gegeben werden.
PolishNależy go zawsze przyjmować w skojarzeniu z innymi lekami przeciw wirusowi HIV.
SUSTIVA darf zur Behandlung der HIV-Infektion niemals allein eingenommen werden.
Polish. / dobę nie prowadzono badań u pacjentów z CTCL.
Höhere Dosen als 650 mg/m2/Tag wurden noch nicht an Patienten mit CTCL geprüft.
PolishTAXOTERE w skojarzeniu z doksorubicyną i cyklofosfamidem: leczenie uzupełniające
TAXOTERE in Kombination mit Doxorubicin und Cyclophosphamid: adjuvante Therapie
Polishtypu 2 z białkomoczem > 0, 5 g/ d jako element leczenia przeciwnadciśnieniowego,
mellitus mit Proteinurie > 0,5 g/Tag im Rahmen einer antihypertensiven Behandlung
PolishJedną z moich ulubionych historii o mózgu opisuje tych facetów w średnim wieku.
Eine meiner liebsten Gehirn-Geschichten beschreibt diese Typen mittleren Alters.
PolishW oknie dialogowym Usuwanie właściwości wykonaj jedną z następujących czynności:
Führen Sie im Dialogfeld Eigenschaften entfernen eine der folgenden Aktionen aus:
PolishProgram Internet Explorer odkrył problem z certyfikatem zabezpieczeń tej witryny
Es wurde ein Problem mit dem Sicherheitszertifikat dieser Website festgestellt.
PolishDysk flash USB (jeśli chce się korzystać z opcji konfiguracji przy użyciu USB).
Ein USB-Flashlaufwerk (wenn Sie die USB-Konfigurationsoption verwenden möchten)
PolishLinia telefoniczna jest prawidłowo połączona z modemem i gniazdem telefonicznym.
Das Telefonkabel ist ordnungsgemäß mit dem Modem und der Telefonbuchse verbunden.
PolishZaleca się pobranie czubatej łyżeczki z pojemnika i wyrównanie czubka np. nożem.
Zur genauen Abmessung ist ein gehäufter Messlöffel aus dem Behälter zu entnehmen.
PolishNie stymuluje wydzielania insuliny i z tego powodu nie prowadzi do hipoglikemii.
Es stimuliert die Insulin-Sekretion nicht und induziert daher keine Hypoglykämie.
PolishPrzed przerwaniem należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym lub farmaceutą.
Wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker, bevor Sie die Behandlung beenden.

Synonimy (polski) dla "z":

z
Polish
skrawek
z tyłu

Synonimy (niemiecki) dla "z.B.":

z.B.
German
z. Hd.