"w" - niemieckie tłumaczenie

PL

"w" po niemiecku

volume_up
w {przyim.}
volume_up
w domu {przysł.}
DE
volume_up
w tym {przysł.}
DE
DE

"W-LAN" po polsku

volume_up
W-LAN {n.} [skrót]
volume_up
m/w [skrót]
volume_up
w/m [skrót]
volume_up
b.w. [skrót]
volume_up
e.W. [skrót]
PL

w {przyimek}

volume_up
w (też: do, na, za, we)
PCB odkłada się w organizmach delfinów W Sarasocie, Teksasie i Północnej Karolinie.
PCBs akkumulieren in Delphinen, in der Sarasota Bay, in Texas, in North Carolina.
JW: W Ameryce Łacińskiej, w Indiach, w Azji Południowo-Wschodniej, i przede wszystkim - w Chinach.
JW: In Lateinamerika, in Indien, in Süd-Ost Asien und am meisten in China.
Obecnie szkolenia odbywają się w Chinach, w USA i w wielu innych krajach.
Wir haben Lehrgänge am Laufen in China, in den USA, und in vielen anderen Ländern.
w (też: we, nad)
volume_up
am {przyim. ści.} (an dem)
w moim laboratorium w MIT, do którego właśnie zaglądamy, to jest w media lab.
In meinem Labor am MIT, in das wir jetzt gucken, dies ist am Medienlabor.
Rumień w miejscu podania Miejscowy obrzęk Obrzęk w miejscu infuzji Złe samopoczucie
Schleimhautentzündung Erythem am Verabreichungsort Lokalisiertes Ödem Ödem am Verabreichungsort Unwohlsein
Przestrzegają szabas od zachodu słońca w piątek, do zachodu słońca w sobotę.
Sie begehen ihren Sabbat von Sonnenuntergang am Freitag bis Sonnenuntergang am Samstag.
w (też: pod, nad, ponad, na, do)
Przyjrzyj się uważnie wartościom w polach „Do:” i „DW:” w opóźnionej wiadomości.
Sehen Sie sich die Felder "An:" bzw. "Cc" der verzögerten Nachricht genau an.
Produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi lekami poza podanymi w punkcie 6. 6.
Schmerzen an der Injektionsstelle Nekrose an der Injektionsstelle, Gesichtsödem
Martwica w miejscu wstrzyknięcia, obrzęk twarzy Bardzo rzadko: lec
Schmerzen an der Injektionsstelle Nekrose an der Injektionsstelle, Gesichtsödem
w (też: we)
volume_up
im {przyim. ści.} (in dem)
I robiłem już takie projekty w 2009 w Libanie, w tym roku, w Kenii, w styczniu.
Ähnliche Projekte hab ich 2009 im Libanon gemacht und im Januar dieses Jahres in Kenia.
Wkładu w użyciu (we wstrzykiwaczu) nie należy przechowywać w lodówce.
In Gebrauch (im Pen) befindliche Patronen nicht im Kühlschrank aufbewahren.
Stężenia cytrynianu fentanylu uzyskane w surowicy krwi były większe niż w osoczu.
Die Fentanylcitrat-Konzentrationen waren im Serum höher als im Plasma:
w (też: wewnątrz)
volume_up
innerhalb {przysł.} (im Bereich von)
I ich żarty, zupełnie jak projekty danego projektanta mody, działają tylko w danym obszarze estetyki.
Und ihre Witze, so wie die Modedesigns eines Modedesigners, funktionieren wirklich nur innerhalb dieser Ästhetik.
Reakcje w miejscu wstrzyknięcia występowały zwykle w pierwszym miesiącu leczenia.
Injektionsstelle traten gewöhnlich innerhalb des ersten Behandlungsmonats auf.
Można również manipulować kształtem produktu, w bezpiecznych granicach, ponieważ nie wszyscy są profesjonalnymi projektantami.
Und Sie können auch versuchen, die Form des Produktes zu verändern, allerdings innerhalb sicherer Grenzen.
w (też: do, na)
volume_up
ins {kontr.} (in das)
Jedzą w restauracjach, oglądają przedstawienia.
Sie gehen essen und ins Theater." ~~~ Sie gehen essen und ins Theater.
Przeprowadziliśmy się do Kalifornii w czasie, gdy Sputnik startował w 1957.
Wir zogen nach Kalifornien, als Sputnik 1957 ins All startete.
W swoich pracach Chuck Anderson przedstawia miejsca dostępne tylko w wyobraźni.
Mit den Arbeiten des Künstlers Chuck Anderson reisen Sie ins Reich der Fantasie.
w (też: do, na, po, według)
Ctrl+Strzałka w lewo, Ctrl+Strzałka w prawo, Ctrl+Strzałka w górę, Ctrl+Strzałka w dół
STRG+NACH-LINKS-TASTE, STRG+NACH-RECHTS-TASTE, STRG+NACH-OBEN-TASTE, STRG+NACH-UNTEN-TASTE
Przewiń w górę; Przewiń w dół; Przewiń w lewo; Przewiń w prawo
Bildlauf nach oben; Bildlauf nach unten; Bildlauf nach links; Bildlauf nach rechts
STRZAŁKA W LEWO, STRZAŁKA W PRAWO, STRZAŁKA W GÓRĘ lub STRZAŁKA W DÓŁ
NACH-LINKS, NACH-RECHTS-, NACH-OBEN- ODER NACH-UNTEN-Taste
w (też: do, na, po)
volume_up
zum {kontr.} (zu dem)
Informacje na temat aktualizowania sterownika można znaleźć w dokumentacji tunera.
Informationen zum Aktualisieren des Treibers finden Sie in der Dokumentation zum Tuner.
Na szczęście żyjemy w czasach zapierających dech w piersiach odkryć biomedycznych.
Zum Glück leben wir in einer Zeit atemberaubenden biomedizinischen Fortschritts.
(w odniesieniu do standardu międzynarodowego czynnika VIII w osoczu).
(relativ zum Internationalen Standard für Faktor VIII im Plasma) angegeben.
w (też: do, na, po)
volume_up
zur {kontr.} (zu der)
fenytoina (stosowana w padaczce), warfaryna lub fenprokumon (stosowane w celu
Phenytoin (zur Behandlung einer Epilepsie), Warfarin oder Phenprocoumon (zur
suplementacja wapnia - wspomagająco w zapobieganiu i leczeniu osteoporozy;
Kalziumsupplement zur Unterstützung einer spezifischen Therapie zur Prävention und
leki moczopędne (stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi lub nadmiernego
Diuretika (zur Behandlung eines hohen Blutdrucks oder zur Entwässerung),
w
volume_up
i. [skr.] (in)
Dawki należy dostosowywać na podstawie stężenia IGF- I w surowicy.
Dosisanpassungen müssen auf Serumspiegeln von Insulin-like-Growth-Factor-I (IGF-I) beruhen.
Skonfigurowanie usługi Hotmail jest bardzo łatwe w telefonie iPhone z systemem iOS5.
Die Einrichtung von Hotmail ist denkbar einfach, wenn Sie ein iPhone mit iOS5 verwenden.
Sporządzony roztwór zawiera 150 j. m. r- hFSH i 75 j. m. r- hLH w jednym mililitrze.
Die rekonstituierte Lösung enthält 150 I.E. r-hFSH und 75 I.E. r-hLH pro Milliliter.
DE

W-LAN {nijaki} [skrót]

volume_up
1. "Wireless Local Area Network", IT

Przykłady użycia - "w" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishUE wspiera szkolenia przedstawicieli służb policyjnych i sądowych w Afganistanie
In Afghanistan unterstützt die EU die Ausbildung von Justiz- und Polizeibeamten.
PolishGlustin 15 mg tabletki można również stosować w leczeniu skojarzonym z insuliną.
Glustin 15 mg Tabletten können auch in Kombination mit Insulin angewendet werden.
PolishGlustin 45 mg tabletki można również stosować w leczeniu skojarzonym z insuliną.
Glustin 45 mg Tabletten können auch in Kombination mit Insulin angewendet werden.
PolishTabela 14 Badanie II w łuszczycy (CHAMPION) Wyniki skuteczności po 16 tygodniach
Tabelle 14 Psoriasis-Studie II (CHAMPION) Wirksamkeitsergebnisse nach 16 Wochen
PolishTabela 6 Średnie zmiany w badaniu radiologicznym w 52. tygodniu w badaniu V w RZS
Tabelle 6 Mittlere radiologische Veränderungen nach 52 Wochen in der RA-Studie V
PolishTe działania niepożądane są opisane w ulotce dla pacjenta dotyczącej cisplatyny.
Diese Nebenwirkungen sind in der Gebrauchsinformation zu Cisplatin beschrieben.
PolishBrak danych klinicznych dotyczących stosowania insuliny ludzkiej w czasie ciąży.
Für Insulin human liegen keine klinischen Daten über exponierte Schwangere vor.
Polishjeśli pacjent przyjmuje rytonawir lub indynawir, leki stosowane w zakażeniu HIV.
wenn Sie Ritonavir oder Indinavir einnehmen (Arzneimittel zur Behandlung von HIV-
PolishKluczowe wyniki uzyskane we wszystkich czterech badaniach podsumowano w tabeli 3.
Die wichtigsten Ergebnisse aller vier Studien sind in Tabelle 3 zusammengefasst.
PolishPreparat Olanzapine Teva jest stosowany w leczeniu schizofrenii u osób dorosłych.
Olanzapin Teva wird zur Behandlung von Erwachsenen mit Schizophrenie angewendet.
PolishW przypadku neutropenii konieczne jest długotrwałe leczenie lekiem Ratiograstim.
Bei einer Neutropenie ist eine Langzeit-Behandlung mit Ratiograstim erforderlich.
PolishWstrzyknięcie leku RELISTOR w przypadku użycia strzykawki i igły do wstrzykiwań
Injizieren von RELISTOR mit einer Standard-Injektionsspritze und Injektionsnadel
Polishzawał mięśnia sercowego lub inna choroba serca, w tym zaburzenia rytmu serca lub
Eine Herzattacke, Herzrhythmusstörungen, andere Erkrankungen des Herzens oder der
Polishnieprawidłowe sny, trudności w koncentracji, zawroty głowy, ból głowy, trudności
Abnormale Träume, Konzentrationsstörungen, Schwindel/Benommenheit, Kopfschmerzen,
PolishPreparat Sustiva należy podawać w skojarzeniu z innymi lekami przeciwwirusowymi.
Sustiva muss in Kombination mit anderen antiviralen Arzneimitteln gegeben werden.
PolishNależy go zawsze przyjmować w skojarzeniu z innymi lekami przeciw wirusowi HIV.
SUSTIVA darf zur Behandlung der HIV-Infektion niemals allein eingenommen werden.
PolishTAXOTERE w skojarzeniu z doksorubicyną i cyklofosfamidem: leczenie uzupełniające
TAXOTERE in Kombination mit Doxorubicin und Cyclophosphamid: adjuvante Therapie
PolishPodsumowanie wyników badań skuteczności w Badaniu 1 produktu TORISEL Wartość pa
Zusammenfassung der Wirksamkeitsergebnisse der TORISEL-Studie 1 Risikoverhältnis
PolishBrak jest danych dotyczących farmakokinetyki u osób w podeszłym wieku (≥ 65 lat).
Es liegen keine pharmakokinetischen Daten von älteren Menschen (≥ 65 Jahre) vor.
PolishPodawano im produkt Trudexa w dawce 20 lub 40 mg we wstrzyknięciu podskórnym co
Trudexa wurde über 26 Wochen als subkutane Injektion in Dosen von 20 mg oder ich