PL

u {przyimek}

volume_up
u
volume_up
bei {przyim.} (einer Person)
U wszystkich gatunków zwierząt, u których wykonano odpowiednie badania,
Bei allen Tierspezies, bei denen entsprechende Studien durchgeführt wurden, zeigte
U wszystkich gatunków zwierząt, u których wykonano odpowiednie badania,
Bei allen Tierspezies, bei denen entsprechende Studien durchgeführt wurden,
Skutki uboczne zaobserwowane u dzieci były podobne do tych u dorosłych pacjentów.
Bei Kindern wurden ähnliche Nebenwirkungen wie bei erwachsenen Patienten festgestellt.
u
volume_up
an {przyim.} (einer Person)
Podsumowując u 87 % pacjentów stwierdzono CR(u); w tym u 76 % CR i u 11 % CRu.
Insgesamt sprachen 87 % der Patienten mit CR(u) an, davon 76 % CR und 11 % mit CRu.
u * Te działania niepożądane były wyłącznie związane ze stosowaniem samego preparatu Viraferon
Schmerzen an der Injektionsstelle Nekrose an der Injektionsstelle, Gesichtsödem
U 5 pacjentów uzyskano odpowiedź, u 3 – całkowitą, a u 2 – częściową.
Fünf Patienten sprachen an, 3 vollständig und 2 teilweise.
u (też: przy, koło)
volume_up
beim {kontr.} (bei dem)
Lek należy odstawić u każdego pacjenta, u którego wystąpił napad drgawkowy.
Beim Auftreten von Krampfanfällen sollte das Präparat abgesetzt werden.
systemów zarządzania ryzykiem dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi. cz
Risikomanagementsysteme für Arzneimittel zur Anwendung beim Menschen vorgelegt werden.
Dostępne są ograniczone dane dotyczące przedawkowania rozyglitazonu u ludzi.
Begrenzte Daten liegen zur Überdosierung von Rosiglitazon beim Menschen vor.
DE

u.U. [skrót]

volume_up
u.U. (też: unter Umständen, evtl.)
volume_up
ew. [skr.] (ewentualnie)

Przykłady użycia - "u" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishBardzo częste działania niepożądane (występujące u więcej niż 1 pacjenta na 10):
Sehr häufige Nebenwirkungen (können bei mehr als 1 von 10 Patienten auftreten):
PolishZakażenie wirusem HIV pierwotnie przebiegało u nich bezobjawowo (grupa A wg CDC).
Diese waren vor allem asymptomatische, HIV-infizierte Patienten (CDC-Stadium A).
PolishNie stwierdzono u niego działań niepożądanych związanych z podaniem dużej dawki.
Auch bei dieser hohen Dosis waren keine unerwünschten Re- aktionen zu erkennen.
PolishPreparat Olanzapine Teva jest stosowany w leczeniu schizofrenii u osób dorosłych.
Olanzapin Teva wird zur Behandlung von Erwachsenen mit Schizophrenie angewendet.
Polish. / dobę nie prowadzono badań u pacjentów z CTCL.
Höhere Dosen als 650 mg/m2/Tag wurden noch nicht an Patienten mit CTCL geprüft.
PolishBrak jest danych dotyczących farmakokinetyki u osób w podeszłym wieku (≥ 65 lat).
Es liegen keine pharmakokinetischen Daten von älteren Menschen (≥ 65 Jahre) vor.
PolishU osób z nietolerancją laktozy taka ilość nie powoduje zwykle żadnych problemów.
Diese Menge ist im Allgemeinen bei Patienten mit Lactose-Intoleranz unbedenklich.
PolishNiezbyt częste działania niepożądane (Występują u 1 do 10 osób na 1000 leczonych)
Gelegentliche Nebenwirkungen (Können bei 1 bis 10 von 1000 Anwendern auftreten).
PolishU trzech innych osób wystąpił obrzęk stóp, w tym w dwóch przypadkach parestezje.
Drei weitere Probanden hatten Ödeme der Füße, zwei von ihnen mit Parästhesien.
PolishZespół Lennoxa i Gastauta jest jedną z najcięższych postaci padaczki u dzieci.
Das Lennox-Gastaut- Syndrom ist eine der schwersten Epilepsieformen bei Kindern.
PolishNie badano stosowania preparatu Kepivance u dzieci, młodzieży i osób starszych.
Kepivance wurde bei Kindern, Jugendlichen und älteren Patienten nicht untersucht.
PolishDo wiadczenie kliniczne ze stosowaniem NovoMix 30u kobiet w ci y jest ograniczone.
Die klinische Erfahrung mit NovoMix 30 während einer Schwangerschaft ist gering.
PolishPreparat Olanzapine Mylan stosuje się w leczeniu schizofrenii u osób dorosłych.
Olanzapin Mylan wird zur Behandlung von Erwachsenen mit Schizophrenie angewendet.
Polishaszanymi (≥5 %) dział aniami niepożdanymi leku u pacjentów z innymi wskazaniami ą
Name und Anschrift des Herstellers der für die Chargenfreigabe verantwortlich ist
PolishJeśli u pacjenta wystąpi zaczerwienienie oczu lub inne objawy związane z oczami.
wenn Sie rote Augen oder andere Anzeichen von Wirkungen auf die Augen feststellen.
PolishW większości przypadków występował on u młodzieży lub młodych dorosłych mężczyzn.
Die meisten dieser Patienten waren heranwachsende oder junge erwachsene Männer.
Polishryfabutyny stosowanej w leczeniu zakażeń u osób zakażonych HIV i innych chorób,
Rifabutin, das zur Behandlung von Infektionen bei Patienten mit HIV und anderen
PolishU pacjentów z zaburzeniem czynności nerek nie jest wymagane dostosowanie dawki.
Bei Patienten mit Nierenfunktionsstörungen ist keine Dosisanpassung erforderlich.
PolishU pacjentów z zaburzeniem czynności nerek nie ma konieczności dostosowania dawki.
Bei Patienten mit Nierenfunktionsstörung ist keine Dosisanpassung erforderlich.
PolishPrzenikanie kwasu kargluminowego do mleka matki nie zostało zbadane u człowieka.
Es wurde nicht untersucht, ob Carglumsäure bei Frauen in die Muttermilch übergeht.

Synonimy (polski) dla "u":

u
u podnóża
Polish

Synonimy (niemiecki) dla "u.U.":

u.U.
U-Boot
U-Musik