"pod" - niemieckie tłumaczenie

PL

"pod" po niemiecku

volume_up
pod {przyim.}
DE
volume_up
pod tym {przysł.}
DE
DE
PL

pod {przyimek}

volume_up
pod (też: między, spośród)
Podgrzewasz, uderzasz pod wysokim ciśnieniem, używasz chemikaliów.
Es wird erhitzt, unter Hochdruck gehämmert, und mit Chemikalien bearbeitet.
Produkt leczniczy Arava należy stosować jedynie pod ścisłą kontrolą lekarską.
Arava ist Patienten nur unter sorgfältiger ärztlicher Beobachtung zu geben.
Preparat należy podawać pod nadzorem wykwalifikowanego personelu medycznego.
Die Anwendung von Simulect sollte unter qualifizierter medizinischer Aufsicht erfolgen.
pod (też: w, nad, ponad, na, do)
Pole pod krzywą zwiększało się proporcjonalnie do zwiększania się dawki.
Die Fläche unter der Kurve stieg etwa proportional zur Erhöhung der Dosis an.
Zgłoś prośbę o sprawdzenie pod kątem obecności złośliwego oprogramowania.
Fordern Sie eine Überprüfung Ihrer Website auf Malware an.
Rozpoczęcie urzędowania nowej Komisji pod przewodnictwem Jeana Reya.
Die neue Kommission unter Kommissionspräsident Jean Rey tritt ihr Amt an.
pod (też: poniżej)
Pod tymi opcjami są widoczne dodatkowe opcje umożliwiające wyświetlanie kolekcji:.
Unterhalb dieser Optionen finden Sie weitere Optionen zur Anzeige Ihrer Sammlungen:
Kiedy Cassini przeleciał pod nim, bardzo nisko, jedynie kilka setek km.
Hier als Cassini unterhalb von Enceladus flog.
Kliknij ikonę kubła z farbą, która znajduje się pod linkiem Wstaw obraz.
Klicken Sie auf das Symbol mit dem Farbeimer unterhalb des Links Bild einfügen.
pod
volume_up
an etw heran {przyim.} (Akkusativ)

Przykłady użycia - "pod" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishAle nawet przed jego odsunięciem widzieliście, że pod mięśniem znajduje się guz.
Aber bereits bevor ich den Muskel beiseite schob, war der Tumor darunter sichtbar.
Polish45º: widok z lotu ptaka przedstawiający pod kątem 45º daną lokalizację na mapie.
45º: Betrachten Sie Ihren Standort auf der Karte aus der 45°-Vogelperspektive.
PolishAby to zrobić, należy wkłuć igłę głęboko pod kątem nie mniejszym niż 45 stopni.
Hierzu ist die Nadel in einem Winkel von mindestens 45 Grad tief einzustechen.
PolishKivexa pomaga utrzymywać pod kontrolą stan pacjenta, ale nie leczy zakażenia HIV.
Kivexa hilft, Ihre Erkrankung unter Kontrolle zu halten, heilt sie aber nicht.
PolishNależy to wziąć pod uwagę podczas leczenia zakażeń wywołanych przez H. influenzae.
en Behandlung von Infektionen, verursacht durch H. influenzae, beachtet werden.
PolishTrizivir pomaga utrzymywać pod kontrolą stan pacjenta, ale nie leczy zakażenia HIV.
Trizivir hilft, Ihre Erkrankung unter Kontrolle zu halten, heilt sie aber nicht.
PolishZiagen pomaga utrzymywać pod kontrolą stan pacjenta, ale nie leczy zakażenia HIV.
Ziagen hilft, Ihre Erkrankung unter Kontrolle zu halten, heilt sie aber nicht.
PolishChiny miały znaczną przewagę pod względem kapitału ludzkiego w stosunku do Indii.
Im Hinblick auf das Humankapital hatte China einen Riesenvorteil gegenüber Indien.
PolishTo jest Holocaust innego rodzaju, a ukrywanie się pod biurkami nic nie pomoże.
Es ist ein Holocaust einer anderen Art, und das zu ignorieren, hilft niemandem.
PolishMaści Protopic nie należy stosować pod opatrunkiem okluzyjnym (patrz punkt 4. 4).
Protopic Salbe sollte nicht unter Okklusion verwendet werden (siehe Abschnitt 4.4).
PolishStosowanie maści Protopy pod opatrunkiem okluzyjnym nie było badane u pacjentów.
Die Anwendung von Protopy Salbe unter Okklusion wurde an Patienten nicht untersucht.
PolishPonadto profile mogą być zoptymalizowane pod kątem różnych rodzajów projektów.
Außerdem können Profile für verschiedene Arten von Projekten optimiert werden.
PolishPierwsze wstrzyknięcie leku Cetrotide powinno być wykonane pod nadzorem lekarza.
Die erste Anwendung von Cetrotide 0,25 mg muss unter Aufsicht Ihres Arztes erfolgen.
PolishLata pięćdziesiąte upływają pod znakiem zimnej wojny pomiędzy Wschodem a Zachodem.
Die 50er Jahre standen unter dem Zeichen des kalten Krieges zwischen Ost und West.
PolishJak tylko wpłyną pod kępy wodorostów, pojawia się złuszczająca ryba-oczyszczacz.
Sobald sie unter den Tang schwimmen, kommen die kleinen Putzerfische heraus.
PolishRapinyl jest małą, białą tabletką podjęzykową, którą należy umieszczać pod językiem.
Rapinyl ist eine kleine weiße Sublingualtablette zur Anwendung unter der Zunge.
PolishZabezpiecza to substancję czynną przed zniszczeniem pod wpływem kwasu żołądkowego.
Somit wird verhindert, dass der Wirkstoff durch die Magensäure zerstört wird.
PolishPod tymi opcjami są widoczne dodatkowe opcje umożliwiające wyświetlanie kolekcji:.
Unterhalb dieser Optionen finden Sie weitere Optionen zur Anzeige Ihrer Sammlungen:
PolishPierwsze podanie powinno być wykonywane pod nadzorem lekarza lub pielęgniarki.
Die erste Injektion von Fertavid darf nur unter ärztlicher Aufsicht erfolgen.
PolishPierwsze podanie leku Puregon powinno być wykonywane pod ścisłym nadzorem lekarza.
Die erste Injektion von Puregon darf nur unter ärztlicher Aufsicht erfolgen.