PL

na {przyimek}

volume_up
1. ogólne
na (też: dla)
Wrażliwość gronkowców na ertapenem wnioskowana na podstawie wrażliwości na metycylinę)
Für Staphylokokken werden die Grenzwerte von Methicillin für Ertapenem übernommen)
Literatura uwrażliwia, uwrażliwia na ludzi, na ich marzenia i na ich idee.”
Literatur sensibilisiert, empfindlich für Menschen für ihre Träume und ihre Ideen."
Literatura uwrażliwia, uwrażliwia na ludzi, na ich marzenia i na ich idee.
Literatur sensibilisiert, empfindlich für Menschen für ihre Träume und ihre Ideen."
na (też: w, do, za, we)
Nie należy go stosować na błonę śluzową nosa, na oczy i błonę śluzową jamy ustnej.
Wenden Sie es nicht in der Nase, in den Augen oder in der Mundhöhle an.
Mamy tutaj badania Alice na zielono i Boba na czerwono. ~~~ Nakładamy ich na siebie.
Und so haben wir hier Alice in Grün und Bob in Rot, Wir überlappen sie.
Wszyscy na tej sali i wszyscy na świecie należą do któregoś z rodów na tych drzewach.
Jeder in diesem Saal und jeder auf der Welt fällt irgendwo in diesen Bäumen in eine Abstammung.
na (też: w, do, po, według)
Wsiadali na statek do Panamy, przez cieśninę, a potem na następny statek na północ.
Sie nahmen ein Schiff nach Panama, über den Isthmus, und dann ein anderes Schiff nach Norden.
Są też wspaniałym sposobem na stopniowe wyświetlanie tekstu lub obiektów na slajdzie.
Text oder Objekte können damit auf einer Folie nach und nach angezeigt werden.
Obszar usługowy możesz wyznaczyć na podstawie odległości lub lokalizacji.
Sie können ein Einzugsgebiet nach Entfernung oder nach Standort zuweisen.
na (też: do, po, za)
Nie prowadzono badań na zwierzętach dotyczących wpływu szczepionki na reprodukcję.
Tierversuche zu Embryotoxizität und Teratogenität wurden nicht durchgeführt.
Powinniśmy wychowywać dzieci na przedsiębiorców, zamiast na prawników.
Ich bin davon überzeugt, dass wir Kinder zu Unternehmern statt zu Juristen erziehen sollten.
Brak danych klinicznych u kobiet w ciąży narażonych na działanie palonosetronu.
Zu Palonosetron liegen keine klinischen Daten zu exponierten Schwangerschaften vor.
na (też: w, do, po)
volume_up
zum {kontr.} (zu dem)
Okrąg na przykład, jest symetryczny względem obrotu wokół swojego środka.
Zum Beispiel ist ein Kreis rotationssymmetrisch zum Mittelpunkt des Kreises.
Taki istnieje tylko jeden -- są to Stany Zjednoczone -- na szczęście, na szczęście.
Es gibt nur eine und das sind die Vereinigten Staaten -- zum Glück, zum Glück.
Informacje na temat aktualizowania sterownika można znaleźć w dokumentacji tunera.
Informationen zum Aktualisieren des Treibers finden Sie in der Dokumentation zum Tuner.
na (też: w, do, po)
volume_up
zur {kontr.} (zu der)
Dostępne dane na temat eliminacji temoporfinu u ludzi są ograniczone.
Zur Elimination von Temoporfin beim Menschen stehen nur begrenzte Daten zur Verfügung.
Nie ma dostępnych informacji na temat leczenia przedawkowania preparatu Bonviva.
Zur Therapie einer Überdosierung von Bonviva stehen keine speziellen Informationen zur Verfügung.
Nie ma dostępnych informacji na temat leczenia przedawkowania produktu Bondenza.
Zur Therapie einer Überdosierung von Bondenza stehen keine speziellen Informationen zur Verfügung.
na (też: w, do)
volume_up
ins {kontr.} (in das)
Jedzą na mieście, oglądają przedstawienia." Jedzą w restauracjach, oglądają przedstawienia.
Sie gehen essen und ins Theater." ~~~ Sie gehen essen und ins Theater.
W swoim liceum musiała przetłumaczyć to, czego się nauczyła, na angielski.
In ihrer Oberschule musste sie es ins Englische übersetzen.
zoptymalizowana tak, aby patrzyły one bezpośrednio na twarze ludzi, w celu wiarygodnej identyfikacji.
zur zuverlässigen Identifizierung genau ins Gesicht von Personen zu schauen.
na (też: za)
Stąd nie widać, ale silnik wylądował na miejscu kierowcy.
Das wurde per Fernsteuerung durchgeführt.
Tolerowana dzienna dawka TBT wynosi 0,25 mikrograma na kilogram wagi ciała.
Die erlaubte Tagesdosis (ETD) von TBT pro Person beträgt 0,25 μg per kg Körpergewicht.
Obrazy możesz też przeciągać ze swojego komputera i upuszczać bezpośrednio na rysunek.
Sie können ein Bild auch per Drag-and-Drop von Ihrem Computer in die Zeichnung einfügen.
na (też: w, pod, nad, ponad, do)
Spójrzmy na Michaela Hawleya, albo Deana Kamena, albo na moją babcię.
Tja, denken sie mal an Michael Hawley, oder an Dean Kamen, oder an meine Großmutter.
Szczegóły instalacji: Większość kamer jest zamontowanych na ścianie lub suficie.
Installationsdetails: Die meisten Kameras sind an der Wand oder an der Decke montiert.
Szczegóły instalacyjne: większość kamer jest zamontowanych na ścianie lub suficie.
Installationsdetails: Die meisten Kameras sind an der Wand oder an der Decke montiert.
na (też: po)
Naciśnij przycisk Stop na analogowej kamerze wideo lub magnetowidzie (albo na pilocie).
Klicken Sie auf Nur Teile des Bandes auf den Computer importieren und dann auf Weiter.
Wszelkie zmiany wprowadzone na jednym komputerze zostaną uwzględnione na drugim.
Änderungen, die Sie auf einem Computer vornehmen, werden auf dem anderen Computer übernommen.
Dostęp do Dokumentów Google możesz uzyskać na określonych urządzeniach przenośnych.
Auf bestimmten Mobilgeräten können Sie auf Ihre Google-Dokumente zugreifen.
na (też: o, przez, ponad, nad, za, przed, powyżej)
Biała osłonka igły zsunie się po igle i wskoczy na miejsce na jej zakończeniu.
Die weiße Nadelhülse wird sich dabei über die Nadel schieben und über der Nadelspitze arretieren.
Łatwo jest narzekać na samochody, tak jak na sklepy dyskontowe; ja nie zamierzam.
Es ist so einfach sich über Autos aufzuregen wie über Wal-Mart; das werde ich nicht tun.
Umieść mysz obok klawiatury na czystej, gładkiej powierzchni, na przykład na podkładce.
über zusätzliche Tasten, die noch andere Funktionen ausführen können.
2. "osobę, miesiąc, godzinę"
na
volume_up
pro {przyim.} (Person, Monat, Stunde)
mg trimetoprimu i 25 mg sulfadiazyny na kg masy ciała na dobę przez maksymalnie 5 dni.
mg Trimethoprim 25 mg Sulfadiazin pro Körpergewicht pro Tag maximal 5 Tage.
Zazwyczaj stosowana początkowa dawka leku to 1 mln j. na kg masy ciała na dobę.
Die übliche Anfangsdosis beträgt 1 Mio.E. pro kg Körpergewicht pro Tag.
Zazwyczaj stosowana dawka leku to 0, 5 milionów jednostek (mln j.) na kg masy ciała na dobę.
Die übliche Dosis beträgt 0,5 Millionen Einheiten (Mio.E.) pro kg Körpergewicht pro Tag.
DE

na {partykuła}

volume_up
na (też: also, doch, na also, so)
Na natürlich beschließt man, über den Pazifik zu rudern.
No więc, oczywiście postanawiasz przewiosłować przez Pacyfik.
Und wir fragten, "Na gut, aber wie geht es mit Spielen und Schulpausen?"
Powiedzieliśmy: - No dobrze, ale co z zabawą i przerwami?
Na ja, vielleicht ein paar Lungenkrankheiten, aber das ist ja nicht so wichtig.
Może jakieś choroby płuc tu i tam, no ale wiece, to nic takiego.

Przykłady użycia - "na" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishBardzo częste działania niepożądane (występujące u więcej niż 1 pacjenta na 10):
Sehr häufige Nebenwirkungen (können bei mehr als 1 von 10 Patienten auftreten):
PolishPełną skuteczność szczepionka osiąga na ogół po 2- 3 tygodniach po szczepieniu.
Der volle Impfschutz ist normalerweise 2 bis 3 Wochen nach der Impfung erreicht.
PolishW wyjątkowych przypadkach dawkę można zwiększyć maksymalnie do 50 mg raz na dobę.
In Ausnahmefällen kann die Dosis bis maximal 50 mg einmal täglich erhöht werden.
PolishTen raport jest dostępny na poziomie kampanii, grupy reklam i słowa kluczowego.
Dieser Bericht ist auf Kampagnen-, Anzeigengruppen- und Keyword-Ebene verfügbar.
PolishGdy transfer zostanie ukończony, kliknij przycisk Zakończ na starym komputerze.
Klicken Sie nach Abschluss der Übertragung am alten Computer auf Fertig stellen.
PolishZobacz, czy na Twoim komputerze jest zainstalowany program Windows Media Center.
Informieren Sie sich darüber, ob auf Ihrem PC Windows Media Center verfügbar ist.
PolishPoniżej wymieniono odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące certyfikatów.
Hier erhalten Sie Antworten auf einige häufig gestellte Fragen zu Zertifikaten.
PolishFundusze własne EBC mają generować dochody na pokrycie jego kosztów operacyjnych.
Die Eigenmittel der EZB tragen zur Deckung der Betriebsaufwendungen der EZB bei.
PolishMożna tego dokonać na stronie konfigurowania rejestracji sterowanych zdarzeniami.
Verwenden Sie dazu die Seite "Konfigurieren ereignisgesteuerter Aufzeichnungen".
PolishNa dole jesteście właśnie wy -- klasa kreatywna przedstawiona w taki sam sposób.
Der untere Teil sind sie - die Hochkreativen - auf die gleiche Art dargestellt.
PolishJeśli spojrzycie na tą scenę stworzycie coś w rodzaju mapy pamięciowej tej sceny.
Wenn Sie also hier auf die Bühne schauen erstellen Sie eine Art Karte der Bühne.
PolishW badaniach klinicznych obejmujących 721 pacjentów, DuoTrav podawano raz na dobę.
In klinischen Studien mit 721 Patienten wurde DuoTrav einmal täglich angewendet.
PolishNiezbyt częste działania niepożądane (Występują u 1 do 10 osób na 1000 leczonych)
Gelegentliche Nebenwirkungen (Können bei 1 bis 10 von 1000 Anwendern auftreten).
PolishBól neuropatyczny Leczenie pregabaliną można rozpocząć od dawki 150 mg na dobę.
Die Pregabalin-Behandlung kann mit einer Tagesdosis von 150 mg begonnen werden.
PolishW przypadku wystąpienia objawów wskazujących na uszkodzenie wątroby, takich jak:
Wenn Sie Symptome entwickeln, die auf eine Schädigung der Leber hinweisen, wie
Polishdolaczenie ostrzezenia dla pacjentów z jakimkolwiek uczuleniem na lek w wywiadzie;
Aufnahme eines Warnhinweises für Patienten mit einer Arzneimittelallergie in der
PolishOdpowiedzi na te pytania próbowałem znaleźć w projektach które teraz przedstawię.
Das sind also die Fragen, mit denen sich die nächsten Projekte auseinandersetzen.
PolishRaport ten jest dostępny na poziomie słowa kluczowego, grupy reklam i kampanii.
Dieser Bericht ist auf Keyword-, Anzeigengruppen- und Kampagnenebene verfügbar.
PolishMożna zmienić czcionki w każdej z części systemu Windows (na przykład w menu).
Sie können die Schriftart für alle Bereiche von Windows ändern (z. B. in Menüs).
PolishPostępuj zgodnie z instrukcjami pobierania skórki podanymi na stronie sieci Web.
Befolgen Sie die Anweisungen auf der Webseite zum Herunterladen eines Designs.