PL

ciężki {przymiotnik rodzaju męskiego}

volume_up
ciężki (też: trudny)
Jednak u niektórych osób przebieg choroby może być bardzo ciężki.
Andere wiederum zeigen nur Grippe-ähnlich Symptome, manche dagegen erkranken sehr schwer.
Może ona mieć umiarkowany lub ciężki przebieg i związana była z przypadkami zgonu (patrz punkt 4. 8).
Die Herzinsuffizienz kann mäßig bis schwer sein und zum Tode führen (siehe Abschnitt 4.8).
W niektórych przypadkach hiperglikemia miała ciężki przebieg i towarzyszyła jej kwasica ketonowa.
In einigen Fällen war die Hyperglykämie schwer und in einigen Fällen bestand gleichzeitig eine Ketoazidose.
W rzadkich przypadkach Nonafact może powodować ciężką reakcję alergiczną (wstrząs anafilaktyczny).
In seltenen Fällen kann Nonafact zu heftigen allergischen Reaktionen (anaphylaktischem Schock) führen.
ciężki (też: przeciążony)
volume_up
kopflastig {przym.} [przen.]
ciężki
volume_up
massiv {przym.} (Beleidigung)
Brak doświadczenia klinicznego dotyczącego ciężkiego przedawkowania.
Klinische Erfahrungen mit massiver Überdosierung liegen nicht vor.
W przypadku ciężkiego przedawkowania, można podać atropinę.
Bei massiver Überdosierung kann Atropin verabreicht werden.
Ciężkie lub intensywne krwotoki płucne i (lub) krwioplucie mogą wystąpić nagle i w prawie dwóch trzecich przypadków ciężkiego krwotoku płucnego nastąpił zgon pacjenta.
Schwere oder massive Lungeneinblutung/Bluthusten kann plötzlich auftreten und zwei Drittel der schwerwiegenden Lungeneinblutungen verliefen tödlich.
ciężki (też: męczący)
volume_up
streng {przym.} [Szwajc. niem.]
Należy dokładnie monitorować pacjentów, u których występuje ciężkie zatrzymanie płynów takie jak wysięk opłucnowy, wysięk osierdziowy lub wodobrzusze.
Patienten mit schweren Flüssigkeitseinlagerungen wie Pleuraerguss, Perikarderguss oder Ascites sollten streng überwacht werden.
Miasto spalono, a był to środek zimy, bardzo ciężkiej zimy.
Die Stadt wurde niedergebrannt; es war mitten im Winter, und es war ein sehr, sehr strenger Winter.

Przykłady użycia - "ciężki" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishW bardzo rzadkich przypadkach mogą one mieć ciężki przebieg lub prowadzić do śmierci.
In sehr seltenen Fällen können sie aber auch schwerwiegend oder tödlich sein.
PolishI gdy miałem ok 4 miesięcy zdiagnozowano u mnie głęboki ciężki ubytek słuchu.
Und mit etwa vier Monaten wurde bei mir starker Hörschwund diagnostiziert.
PolishDwa procent pacjentów z ekpresją genu KRAS typu dzikiego miało ciężki przebieg biegunki.
Bei 2 % der Patienten mit KRAS-Wildtyp wurde von einer schweren Diarrhö berichtet.
PolishU jednego procenta pacjentów wystąpił ciężki niekardiogenny obrzęk płuc.
Bei einem Prozent der Patienten kam es zu einem schweren nicht-kardiogenen Lungenödem.
Polishuraz (wstrząs, ciężki uraz), infekcji lub choroby podczas przyjmowania leku Lysodren należy
wenn Sie eine Verletzung (Schock, schweres Trauma), eine Infektion oder eine Erkrankung
PolishJedyny ciężki przypadek zaburzeń połykania odnotowano w grupie przyjmującej preparat Botox.
Der einzige schwere Fall von Dysphagie trat in der Botox-Gruppe auf.
PolishJednak u niektórych osób przebieg choroby może być bardzo ciężki.
Andere wiederum zeigen nur Grippe-ähnlich Symptome, manche dagegen erkranken sehr schwer.
PolishJako ludzie czujemy, gdy trzymany przedmiot jest ciężki.
Als Menschen können wir spüren, wo das Gewicht eines Objekts in unserer Hand liegt.
PolishNiektóre z tych reakcji mogą mieć przebieg ciężki i potencjalnie zagrażający życiu (patrz punkt 4. 4).
Einige dieser Reaktionen können schwerwiegend und möglicherweise letal sein (siehe 4.4).
PolishMoże ona mieć umiarkowany lub ciężki przebieg i związana była z przypadkami zgonu (patrz punkt 4. 8).
Die Herzinsuffizienz kann mäßig bis schwer sein und zum Tode führen (siehe Abschnitt 4.8).
PolishW przybliżeniu 15 % reakcji skórnych ma charakter ciężki, włączając pojedyncze przypadki martwicy skóry.
Etwa 15 % der Hautreaktionen sind schwerwiegend, darunter einzelne Fälle von Hautnekrosen.
PolishU 3 pacjentów przebieg ostrej GVHD został uznany za ciężki.
Bei 3 Patienten wurde die akute GVHD als schwerwiegend eingestuft.
PolishCiężki zespół nadmiernej stymulacji jajników (WHO – stopień III)
Schweres Ovarielles Hyperstimulationssyndrom (WHO Grad III)
PolishCiężki krwotok, krwotok z ran operacyjnych, zapalenie naczyń, niedociśnienie
Intrakranielle Blutungen (einige Fälle mit tödlichem Ausgang), Kopfschmerzen, Parästhesien, Schwindel/ Benommenheit
PolishW niektórych przypadkach hiperglikemia miała ciężki przebieg i towarzyszyła jej kwasica ketonowa.
In einigen Fällen war die Hyperglykämie schwer und in einigen Fällen bestand gleichzeitig eine Ketoazidose.
PolishProblem w tym, że STriDER I był zbyt ciężki.
Das Problem, welches wir mit STriDER I hatten ist, dass das Gehäuse einfach zu schwer war.
PolishPotem zakładasz zapas, potem ciężki plecak.
Danach legst du den Reserveschirm an und dann kommt dein Kampfrucksack.
PolishPonieważ to głównie kobiety wykonują ten ciężki obowiązek.
Denn es bleibt für Frauen harte Arbeit zu waschen.
PolishDwutlenek tytanu (E 171) Trioctan glicerolu Krzemionka koloidalna bezwodna Węglan magnezu ciężki Macrogol 300
Titandioxid (E171) Glyceroltriacetat Hochdisperses Siliciumdioxid Schweres Magnesiumcarbonat Macrogol 300
PolishMałopłytkowość obserwowano u 50 % pacjentów i miała ona ciężki charakter (< 50 000 komórek/ mm3) w 9 % przypadków.
Thrombozytopenie wurde bei 50 % der Patienten beobachtet und war bei 9 % schwer (< 50.000 Zellen/mm3).