PL

badania {niemęskoosobowy}

volume_up
badania (też: studia)
Badania kliniczne Badania kliniczne objęły 2011 osób otrzymujących Cubicin.
Klinische Studien 2.011 Personen wurden innerhalb klinischer Studien mit Cubicin behandelt.
Badania in vitro wykazały przeciwalergiczne właściwości desloratadyny.
Desloratadin zeigte antiallergische Eigenschaften bei in vitro-Studien.
Badania wykonane na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na reprodukcję.
Tierexperimentelle Studien haben eine Reproduktionstoxizität gezeigt.
Badania diagnostyczne Zaburzenia mięśniowo- szkieletowe i tkanki łącznej
Untersuchungen Skelettmuskulatur-, Bindegewebs- und Knochenerkrankungen
Badania diagnostyczne Nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby
Untersuchungen Veränderungen der Leberfunktionsuntersuchungen
Badania dodatkowe: podwyższony poziom enzymów wątrobowych, przyrost masy ciała.
Untersuchungen: erhöhte Leberenzymwerte, Gewichtszunahme.

Przykłady użycia - "badania" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishBadania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5. 3).
Tierexperimentelle Studien zeigten Reproduktionstoxizität (siehe Abschnitt 5.3).
PolishBadania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5. 3).
Tierexperimentelle Studien haben jedoch eine Reproduktionstoxizität gezeigt (vgl.
PolishW chwili rozpoczęcia badania wiek uczestników wynosił od 6 miesięcy do 3, 5 roku.
Die Patienten waren bei Beginn der Behandlung zwischen 6 Monate und 3,5 Jahre alt.
PolishŚwiąd zmniejszał się w czasie badania w grupie otrzymującej takrolimus, ol zw
Pruritus verringerte sich im Verlaufe der Zeit in der Tacrolimusgruppe, nicht ch
PolishDodatkowo 45 % populacji badania otrzymywało również długo działające azotany.
Darüber hinaus erhielten 45 % der Studienpopulation langfristig wirkende Nitrate.
PolishPrzeprowadzono przedkliniczne badania z użyciem octanu cynku i innych soli cynku.
Es wurden präklinische Studien mit Zinkacetat und anderen Zinksalzen durchgeführt.
PolishNależy odstawić lek Efficib na czas badania oraz na okres kilku następnych dni,
Sie müssen Efficib für die Röntgenuntersuchung und einige Tage danach absetzen
PolishBadania prowadzone na zwierzętach wykazały, że jest on wydzielany do mleka szczurów.
Tierstudien zeigen, dass Nepafenac in die Muttermilch von Ratten übergehen kann.
PolishWyniki tego wieloośrodkowego, podwójnie zaślepionego, randomizowanego badania
n under the curve) des mEASI als prozentuale Abweichung vom Ausgangswert über die
PolishPrenatalne i pourodzeniowe badania toksyczności reteplazy nie były prowadzone.
Prä- und postnatale Toxizitätsstudien wurden mit Reteplase nicht durchgeführt.
PolishWszystkie badania sprawdzały zmniejszenie liczby przypadków zgonu w ciągu 28 dni.
In allen Studien wurde die Verringerung der Sterblichkeit nach 28 Tagen untersucht.
PolishW tym przypadku należy zwrócić się do lekarza w celu wykonania badania moczu.
Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Arzt, da Ihr Urin untersucht werden muss.
PolishAle dzieją się już znacznie ważniejsze rzeczy: prenatalne badania embrionów.
Aber es gibt wichtigere Dinge, die bereits geschehen: embryonale Untersuchungen.
Polish5- letnie wyniki dużego, wielonarodowego badania leczenia złamań kości (PEARL)
5-Jahres-Ergebnisse der groß angelegten, multinationalen Frakturstudie (PEARL)
PolishPorada, kiedy dalsze badania i biopsja szpiku kostnego mogłyby być właściwe.
Anleitung, wann weitere Untersuchungen und eine Knochenmarkbiopsie geeignet sind.
PolishLekarz może zmierzyć poziom cholesterolu przy pomocy prostego badania krwi.
Ihr Arzt kann Ihren Cholesterinwert mit einer einfachen Blutuntersuchung messen.
PolishBadania kliniczne w limfoblastycznej postaci przełomu blastycznego CML i Ph+ ALL:
Klinische Studien in der lymphatischen Blastenkrise der CML und bei Ph+ ALL:
PolishBadania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz 5. 3).
Tierexperimentelle Studien haben eine Reproduktionstoxizität gezeigt (siehe 5.3).
PolishBadania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5. 3).
In Tierstudien zeigte sich eine Reproduktionstoxizität (siehe Abschnitt 5.3).
PolishBadania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5. 3).
Studien an Tieren zeigten eine Reproduktionstoxizität (siehe Abschnitt 5.3).