PL

aparat {męski}

volume_up
1. ogólne
aparat (też: maszynka)
U psów i małp zaobserwowano znaczne powiększenie aparatu przykłębuszkowego, przy stosowaniu dawek dobowych na poziomie 250 mg/ kg/ dobę, będące wyrazem aktywności farmakodynamicznej ramiprylu.
Bei Hunden und Affen wurde ab einer Tagesdosis von 250 mg/kg als Ausdruck der pharmakodynamischen Aktivität von Ramipril eine erhebliche Vergrößerung des juxtaglomerulären Apparats beobachtet.
Wybierz aparat lub urządzenie z listy, a następnie kliknij przycisk Importuj.
Wählen Sie in der Liste eine Kamera oder ein Gerät aus, und klicken Sie dann auf Importieren.
Podczas importowania zdjęcia i wideo są kopiowane z aparatu fotograficznego lub urządzenia na komputer.
Wenn Sie Fotos und Videos importieren, werden diese von der Kamera oder dem Gerät auf Ihren Computer kopiert.
W oknie dialogowym Importowanie obrazów i wideo wybierz aparat fotograficzny z listy urządzeń, a następnie kliknij przycisk Importuj.
Wählen Sie im Dialogfeld Bilder und Videos importieren Ihre Kamera aus der Liste der Geräte aus, und klicken Sie dann auf Importieren.
2. "stabilizujący", Medycyna

Przykłady użycia - "aparat" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishCyfrowy aparat fotograficzny dodaje do zdjęć etykiety z datą i godziną ich zrobienia.
Eine Digitalkamera speichert für jedes Bild das Datum und die Uhrzeit der Aufnahme.
PolishPlastikowy aparat do inhalacji umieszczony jest w tekturowym pudełku i zawiera:
Die Inhalationsgeräte sind in Faltschachteln eingepackt und enthalten
PolishAparat do inhalacji Diskus uwalnia proszek, który jest wdychany do płuc.
Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht
PolishUtworzyć nowy dokument, stosując technologię rozpoznawania tekstu (OCR) i aparat.
Erstellen eines neuen Dokuments mithilfe von OCR mit Ihrer Kamera.
PolishAparat do inhalacji Diskus zaopatrzony jest w ustnik i licznik dawek.
Ein Zählwerk am Diskus zeigt die Zahl der noch verbleibenden Einzeldosen an.
PolishWybierz aparat lub urządzenie z listy, a następnie kliknij przycisk Importuj.
Wählen Sie in der Liste eine Kamera oder ein Gerät aus, und klicken Sie dann auf Importieren.
PolishPrzedsiębiorstwo komunikacji miejskiej skonfiskuje pani aparat." "Tu nie wolno robić zdjęć.
Die MTA [Anm. Transportgesellschaft NYC] wird ihre Kamera beschlagnahmen."
PolishNick - aparat, ponownie, automatyczna aparat -- zrobił tysiące zdjęć.
Nick -- wieder mit einer automatischen Kamera -- hat tausende Fotos hiervon geschossen.
PolishFolia umieszczona jest w plastykowym pojemniku (aparat do inhalacji),
Der Blisterstreifen ist in einem Inhalationsgerät aus Plastik enthalten.
PolishAparat do inhalacji Diskus uwalnia proszek, który jest wdychany do płuc.
Durch den Diskus wird ein Pulver freigesetzt, das inhaliert wird und in die Lungen gelangt.
PolishNowy aparat obsługi skryptów JavaScript, który szybciej ładuje strony i poprawia ogólną wydajność
Neues JavaScript-Modul, das Seiten schneller lädt und die Gesamtleistung verbessert
PolishPo wybraniu aparat zamiany tekstu na mowę będzie odtwarzać głos w sekcji Podgląd głosu.
Nach der Auswahl wird der Text im Abschnitt Stimmenvorschau vom Text-in-Sprache-Modul gesprochen.
PolishW innej wiosce na południu ci chłopcy złożyli aparat i robili zdjęcia trzmielowi.
Sie haben all das in 4 Stunden bewerkstelligt, nachdem sie zum ersten Mal einen Computer gesehen haben.
PolishUstawić aparat do inhalacji Diskus ustnikiem skierowanym do siebie.
Halten Sie den Diskus so, dass das Mundstück auf Sie gerichtet ist.
PolishMoglibyście stać tam przez całe życie i nigdy tego nie zobaczyć, ale aparat to zarejestruje.
Man könnte sein ganzes Leben dort sein und das hier niemals sehen, aber die Kamera hält es fest.
PolishKażde słowo jest wyróżniane podczas wymawiania go przez aparat.
Während der Sprachausgabe wird das jeweils gesprochene Wort markiert.
PolishSpróbuj podłączyć aparat fotograficzny do innego portu USB.
Versuchen Sie, die Kamera an einen anderen USB-Anschluss anzuschließen.
PolishOddaję mojemu asystentowi aparat, spoglądam na niego i „mówię” „Łu.
Ich schaffe es, meinem Assistenten meine Kamera zu geben und ich sehe zu ihm hoch und sage: "Wuu.
PolishJeżeli licznik wskazuje cyfrę 0, aparat do inhalacji jest pusty.
Wenn das Zählwerk eine 0 anzeigt, ist Ihr Inhalationsgerät leer (ist das Pulver aufgebraucht).
PolishAparat I- Neb AAD jest przenośnym ręcznym systemem do nebulizacji z technologią wibrującej siatki.
Das I-Neb-AAD-System ist ein tragbares Handverneblersystem mit „ Vibrating-mesh“ -Technologie.