PL

akcje {niemęskoosobowy}

volume_up
1. ogólne
akcje (też: czynności)
Wystarczy wyczyścić pole wyboru Pokaż akcje błyskawiczne.
Deaktivieren Sie einfach das Kontrollkästchen Sofortige Aktionen anzeigen.
Nie chcesz, aby akcje były w ogóle wyświetlane?
Es sollen keine Aktionen angezeigt werden?
W sekcji Dostosowywanie poczty Hotmail kliknij przycisk Akcje błyskawiczne i wprowadź odpowiednie zmiany.
Klicken Sie unter Hotmail anpassen auf Sofortige Aktionen, und nehmen Sie die Änderungen vor.
akcje (też: wkładki)
2. finanse
akcje
Wprowadzimy akcje, opcje, pochodne zastawy hipoteczne.
Wir haben Aktien, Aktienoptionen, Derivative, Hypothekengestützte Wertpapiere.
Giełdy notowały głębokie spadki, ponieważ inwestorzy masowo wyprzedawali akcje i uciekali w inwestycje uznane za bezpieczne.
Die Aktienkurse brachen ein, da die Anleger ihre Aktien abstießen und ihre Finanzmittel in sichere Anlageformen umschichteten.

Przykłady użycia - "akcje" po niemiecku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishTeraz, kiedy to już jest zrobione, możemy wybrać opartą na ruchu akcję.
Und nun, nachdem das getan ist, können wir eine bewegungsorientierte Aktion wählen.
PolishNastępnie wykonuje domyślną akcję związaną z danym poziomem zagrożenia.
Anschließend wird die mit dieser Bedrohungsstufe verknüpfte Standardaktion ausgeführt.
PolishTeraz, kiedy to już jest zrobione, możemy wybrać opartą na ruchu akcję.
Die Idee dahinter ist, eine Baseline, einen Impulsboden aufzustellen.
PolishWpływali na akcje ratownicze, a my nie byliśmy na to przygotowani.
Darauf waren wir nicht vorbereitet und sie gaben den Hilfeleistungen Form.
PolishSpędziłem pierwsze pięć minut pod wodą desperacko próbując spowolnić akcję serca.
Die ersten fünf Minuten unter Wasser versuchte ich verzweifelt meine Herzschlagfrequenz zu verlangsamen.
Polish. ~~~ I nie było sposobu, by spowolnić akcję serca.
Und es gab keine Möglichkeit meine Herzschlagfrequenz zu verlangsamen.
PolishZobaczycie akcję, trzech na trzech, w pełni autonomicznych.
Sie werden nun das tatsächliche Spiel sehen, drei gegen drei, vollständig unabhängig.
PolishAkcje spychają odpowiedzialność za odporność na innych.
Niedrige Bestände verlagern die Widerstandsfähigkeit in die Verantwortung anderer.
PolishMożna przenosić wszystkie obiekty, otwierać je, zmieniać, usuwać oraz wykonywać inne akcje.
Dies ist vergleichbar mit dem Umgang mit echten Objekten, die Sie mit den Händen greifen können.
PolishWprowadzimy akcje, opcje, pochodne zastawy hipoteczne.
Wir haben Aktien, Aktienoptionen, Derivative, Hypothekengestützte Wertpapiere.
PolishNa liście obok urządzenia lub typu nośnika, kliknij nową akcję, której chcesz używać.
Klicken Sie in der Liste neben dem Gerät oder Medientyp auf die neue Aktion, die ausgeführt werden soll.
PolishWystarczy wyczyścić pole wyboru Pokaż akcje błyskawiczne.
Deaktivieren Sie einfach das Kontrollkästchen Sofortige Aktionen anzeigen.
PolishKolejne działania to akcje sadzenia drzew owocowych w miastach.
Anpflanzung von ertragreichen Bäumen überall im städtischen Raum.
PolishRozumiesz, czemu lubię takie akcje, jak dzisiejsza.
Jetzt wissen Sie, wieso ich eine Landpartie wie heute so genießen konnte.
PolishSharman prowadziłli akcje gaszenia ognia razem ze swoimi ludźmi.
Sharman, den Löscheinsatz in Mitten ihrer Leute koordiniert.
PolishWybierz akcje, które system Windows ma wykonywać dla każdego typu nośnika, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
Wählen Sie für jeden Medientyp die Aktion aus, die von Windows ausgeführt werden soll.
PolishW sekcji Dostosowywanie poczty Hotmail kliknij przycisk Akcje błyskawiczne i wprowadź odpowiednie zmiany.
Klicken Sie unter Hotmail anpassen auf Sofortige Aktionen, und nehmen Sie die Änderungen vor.
PolishProwadzę akcję, która nazywa się Strać, żeby Wygrać.
Und ich habe eine Kampagne gestartet Verlieren, um zu gewinnen.
PolishNaciśnij klawisze CTRL+Z, aby cofnąć ostatnią akcję.
Drücken Sie STRG+Z, um die letzte Aktion rückgängig zu machen.
PolishMożesz wybrać akcję, która zostanie zastosowana do elementu, lub kliknij przycisk Oczyść komputer.
Sie können nun eine Aktion wählen, die für das Element ausgeführt werden soll, oder auf Computer bereinigen klicken.