"zwrotny" - angielskie tłumaczenie

PL

"zwrotny" po angielsku

volume_up
zwrotny {przym. m.}
PL

zwrotny {przymiotnik rodzaju męskiego}

volume_up
1. ogólne
zwrotny
Tak więc rozwój demograficzny Unii Europejskiej osiągnął już punkt zwrotny.
So the European Union's demographic development has reached a turning point.
To był prawdziwy punkt zwrotny, ale początek był znacznie wcześniej.
So this was great for us because it was a real turning point. ~~~ But it goes back.
Jednolity rynek zaznaczył punkt zwrotny we wspólnej polityce transportowej.
The Single Market signalled a veritable turning point in the common policy in the area of transport.
zwrotny
Mamy więc RHexa z płetwami, który okazał się być niezwykle zwrotnym robotem pływającym.
So here's RHex with paddles, now converted into an incredibly maneuverable swimming robot.
zwrotny
zwrotny
zwrotny
zwrotny (też: dwustronny)
2. Językoznawstwo
Obecnie wydaje się, że istnieje "sprzężenie zwrotne” pomiędzy nowymi celami dla Unii a zapotrzebowaniem na ich finansowanie przez UE.
Today there seem to be a reciprocal action between new objectives for the Union and demands on financing by the EU.
Mamy świadomość tego, że kontakty z ekspertami wzbogacają merytoryczną wiedzę twórców prawa, stanowią też formę dialogu ze społeczeństwem, będąc swoistym sprzężeniem zwrotnym.
This is also a type of dialogue with society, and has a kind of reciprocal effect.

Przykłady użycia - "zwrotny" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

Polisha w polu „Return-Path” (Adres zwrotny) również powinien znajdować się ciąg „@google.com”.
and the "Return-Path" should also contain "@google.com."
PolishIstotny punk zwrotny stanowi zakończony dziesięć dni temu w Braga 23 szczyt portugalsko-hiszpański.
The culmination in Braga ten days ago of the 23rd Luso-Spanish Summit was a decisive milestone.
PolishWierzę, że Afryka osiągnęła punkt zwrotny z manifestacją demokracji i wolnym rynkiem w poprzek całego kontynentu.
I believe that Africa has reached an inflection point with a march of democracy and free markets across the continent.
PolishAby edytować nazwę, konfigurację lub adres zwrotny dla istniejącego wpisu, kliknij link „edytuj” obok adresu na karcie Konta.
To edit the name, configuration or reply-to address for an existing entry, click edit next to the address on your Accounts tab.
PolishJak najbardziej chciałem zgarnąć ich, przybliżyć na Bliskim Wschodzie, przepchnąć ich przez punkt zwrotny w stronę sukcesu.
And I had every intention of taking this tribe from being outliers in the Middle East and pushing them over the tipping point towards success.
PolishWenlafaksyna i ODV wykazują bardzo podobne działanie w odniesieniu do ich całkowitego wpływu na wychwyt zwrotny neuroprzekaźników i wiązanie się z receptorami.
Venlafaxine and ODV are very similar with respect to their overall action on neurotransmitter reuptake and receptor binding.
PolishSłabo hamuje zwrotny wychwyt dopaminy, nie wykazuje istotnego powinowactwa do receptorów histaminowych, dopaminergicznych, cholinergicznych i adrenergicznych.
It weakly inhibits dopamine reuptake with no significant affinity for histaminergic, dopaminergic, cholinergic and adrenergic receptors.
PolishSłabo hamuje zwrotny wychwyt dopaminy, nie wykazując istotnego powinowactwa do receptorów histaminergicznych, dopaminergicznych, cholinergicznych i adrenergicznych.
It weakly inhibits dopamine reuptake with no significant affinity for histaminergic, dopaminergic, cholinergic and adrenergic receptors.
Polish. ~~~ Konektomy wyznaczą punkt zwrotny historii.
I mention this because there are prophets today who claim that technology will fundamentally alter the human condition and perhaps even transform the human species.
PolishTo punkt zwrotny, istotne wydarzenie w ramach europejskiej agendy społecznej, i Portugalia jest bardzo dumna z wniesienia wkładu w rozwój europejskiej polityki migracyjnej.
That is a landmark, an important item on the European social agenda and Portugal is very proud to have helped make progress on that European migration policy.
PolishZe szczególnym zadowoleniem przyjmuję zawarcie 18 października Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu, co stanowi punkt zwrotny w stosunkach pomiędzy Czarnogórą i UE.
I particularly welcome the conclusion of the Stabilisation and Association Agreement on 18 October, which marks a milestone in relations between Montenegro and the EU.
PolishJednak nastąpił spadek przynajmniej dwóch rzędów wielkości liczby morderstw od Średniowiecza do czasów współczesnych, a punkt zwrotny pojawił się we wczesnych latach XVI wieku.
But there was a decline from at least two orders of magnitude in homicide from the Middle Ages to the present, and the elbow occurred in the early sixteenth century.
PolishJednakże ci, którzy słuchali prezydencji i Komisji uwierzą, że było to naprawdę historyczne wydarzenie, punkt zwrotny, co jest ewidentnie przesadą.
However, those who have listened to the Presidency and the Commission will believe that this was a genuinely historic event, a moment with a before and an after, which is clearly an exaggeration.
PolishKolejny punkt zwrotny nastąpił kiedy te grupy stały się tak zwarte, że, w zasadzie, zaczęły opisywać budowę całej społeczności razem, na jednym odcinku DNA.
Now the transition point happened when these communities got so close that, in fact, they got together and decided to write down the whole recipe for the community together on one string of DNA.