"zwrot kosztów" - angielskie tłumaczenie

PL

"zwrot kosztów" po angielsku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "zwrot kosztów" w kontekście.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "zwrot kosztów"

zwrot rzeczownik
koszt rzeczownik

Przykłady użycia - "zwrot kosztów" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishUzyskasz zwrot kosztów zgodnie z zasadami kraju, w którym miało miejsce leczenie.
Your expenses are reimbursed according to the rules of the country where the treatment was received.
PolishW jaki sposób i na podstawie jakich kryteriów można otrzymać zwrot jego kosztów?
How and based on what criteria can one be reimbursed?
PolishW niektórych krajach można na przykład uzyskać zwrot kosztów kuracji w spa, ale w innych nie jest to możliwe.
For example, the cost of spa cures is covered in some countries but not in others.
PolishJeśli musisz zapłacić za nieoczekiwane leczenie za granicą, złóż w danym kraju wniosek o zwrot kosztów.
When you have to pay for unexpected treatment abroad, you should claim reimbursement in that country.
PolishPrzykładem może być zwrot tylko rzeczywiście poniesionych kosztów podróży i statut asystenta.
Examples include the reimbursement of only those travel expenses actually incurred and the Statute for Assistants.
PolishO zwrot kosztów leczenia należy się ubiegać w kraju, który odwiedzamy, lub, jeśli nie jest to możliwe, po powrocie do domu.
Apply for reimbursement in the country you are visiting or, failing that, when you get home.
PolishPacjent otrzyma zwrot kosztów w wysokości stosowanej w jego kraju, a różnicę musi pokryć z własnej kieszeni.
Patients will be reimbursed the cost in their home country, and the difference must be paid by the patient.
PolishOrgan publicznej służby zdrowia, do którego wystąpisz o zwrot kosztów, poinformuje Cię, jakie kroki należy podjąć.
The statutory health body to which you apply for reimbursement will tell you what procedure to follow.
PolishZwrot kosztów zamówienia przez sprzedawcę powinien zostać natychmiast odzwierciedlony na koncie usługi Portfel Google.
When the seller refunds your order, your Google Wallet account should reflect this change immediately.
PolishJeśli stawka zwrotu jest wyższa niż w państwie, w którym miało miejsce leczenie, otrzymasz zwrot kosztów według tej stawki.
If the rate of cover is higher than in the State of treatment, you will be reimbursed at that rate.
PolishW rezultacie liczba wniosków o zwrot kosztów przedłożonych do kontroli osiągnęła masę krytyczną dopiero w 2010 roku.
As a consequence, the number of FP 7 cost claims available to be audited reached critical mass only in 2010.
PolishZapytaj swojego ubezpieczyciela, czy nalicza opłaty administracyjne za zwrot kosztów lekarstw kupionych za granicą.
Ask your health insurer if it charges administration costs for reimbursing prescription medicines bought abroad.
PolishZwrot kosztów leczenia pozaszpitalnego
PolishNastępnym zagadnieniem jest zwrot kosztów.
PolishZwrot kosztów leczenia szpitalnego
PolishEuropejska karta ubezpieczenia zdrowotnego ułatwia procedury, ogranicza formalności i przyspiesza zwrot poniesionych kosztów leczenia.
A European health insurance card simplifies procedures, cuts red tape and helps to speed up the reimbursement of costs.
Polishotrzymujących zwrot kosztów
PolishA zatem nie można zezwolić na handel narządami i nie możemy pozwolić, aby dopłaty i zwrot kosztów przekształciły się w utajoną formę zapłaty.
So there can be no trade in organs, and we cannot permit expense allowances and reimbursement of costs to turn into covert forms of payment.
PolishChciałbym tylko powiedzieć, że z przykrością przyjmuję fakt, iż ponownie podjęliśmy decyzję, że nie będzie nam przysługiwać zwrot kosztów podróży.
Mr President, I just wanted to say that I was very sorry that we have decided again not to receive travel expenses.
PolishJeżeli dobrze rozumiem, w Stanach Zjednoczonych istnieją przepisy gwarantujące zwrot kosztów w takich przypadkach, czego brakuje nam tutaj, w Europie.
In the United States my understanding is that there is provision for cost reimbursement, but in the EU there is no consistent policy.

Pozostałe hasła

Polish
  • zwrot kosztów

Więcej tłumaczeń w słowniku polsko-angielskim.