"zwiększony" - angielskie tłumaczenie

PL

"zwiększony" po angielsku

PL zwiększony
volume_up
{przymiotnik rodzaju męskiego}

zwiększony (też: wzmożony)
volume_up
increased {przym.}
zmiana rozmieszczenia tkanki tłuszczowej, zmniejszenie masy ciała, zwiększony apetyt
fat redistribution, weight decreased, increased appetite
Zwiększony apetyt (niepohamowany apetyt, żarłoczność)
Increased eating (binge eating, hyperphagia)
skrócony całkowity czas przeżycia i zwiększony odsetek zgonów związanych z progresją
shortened overall survival and increased deaths attributed to disease progression at 4 months in
zwiększony (też: powiększony)
volume_up
augmented {przym.}
zwiększony

Synonimy (polski) dla "zwiększony":

zwiększony
zwiększyć

Przykłady użycia - "zwiększony" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishNiebezpieczne kredyty konsumenckie i hipoteczne spowodowały zwiększony popyt na płynność.
Insecure consumer and property loans gave rise to a growing demand for liquidity.
PolishOstatnie słowo: bardzo dużo uwagi poświęcamy także apelowi o zwiększony transfer technologii.
A last word: we also very much focus on the call for enhanced technology transfer.
PolishPrzecież eksport oznacza transport, a zwiększony transport jest bardzo niekorzystny dla światowej emisji CO2.
After all, export means transport, and more transport is very bad for global CO2 emissions.
PolishNa koniec, co nie mniej ważne, wielu obywateli martwi się, że zwiększony kolejowy ruch towarowy spowoduje większy hałas.
Last but not least, many citizens worry that more freight traffic on the railways will bring more noise with it.
PolishZmiany klimatu powodują zwiększony udział demokratyczny społeczeństwa, które kieruje się różnymi wartościami kulturowymi.
Climate change is bringing about broader democratic participation by society, a society which lives with different cultural values.
PolishDlatego uważam, że udział finansowy Wspólnoty powinien zostać zwiększony z progu 50 do 60% rzeczywistych kosztów programów.
I therefore believe that the threshold of the Community's financial involvement must be raised from 50% of the real cost of programmes to 60%.
PolishParlament jednak ma rację: zwiększony postęp zależy od integracji warstwy politycznej z tym procesem, by można było prawidłowo debatować na temat stawek.
But Parliament is right: more progress depends on integrating a political layer to this process, so that the stakes can be properly debated.
PolishPrzyjęcie przedstawionej strategii pozwoli na wydajny pod względem kosztów, zwiększony o wartość dodaną rozwój nowych i innowacyjnych rozwiązań, dlatego poparłam przedstawiony wniosek.
The adoption of this strategy will allow for cost-effective, value-added development of new and innovative solutions, and so I supported this proposal.
PolishGlimepiryd bardzo szybko zwiększa liczbę aktywnych cząsteczek transportujących glukozę w błonie komórkowej mięśni i tkanki tłuszczowej, co powoduje zwiększony wychwyt glukozy.
Glimepiride increases very rapidly the number of active glucose transport molecules in the plasma membranes of muscle and fat cells, resulting in stimulated glucose uptake.
PolishGlimepiryd bardzo szybko zwiększa liczbę aktywnych cząsteczek transportujących glukozę w błonie komórkowej mięśni i tkanki tłuszczowej, co powoduje zwiększony wychwyt glukozy.
Glimepiride very rapidly increases the number of active glucose transport molecules in the plasma membranes of muscle and fat cells, resulting in stimulation of glucose uptake.
PolishZakres zastosowania EFG został zwiększony z dniem 1 maja 2009 r. i obecnie obejmuje pomoc dla pracowników zwolnionych bezpośrednio na skutek kryzysu gospodarczego i finansowego.
From 1 May 2009, the remit of the EGF has been expanded and it now includes assistance to workers made redundant as a direct consequence of the economic and financial crisis.
PolishOparte na GDH- PQQ systemy oznaczania stężenia glukozy mogą reagować na obecność maltozy w produkcie ORENCIA, powodując fałszywie zwiększony odczyt stężenia glukozy we krwi w dniu infuzji.
The GDH-PQQ based glucose monitoring systems may react with the maltose present in ORENCIA, resulting in falsely elevated blood glucose readings on the day of infusion.
PolishOczywiście duże znaczenie ma tutaj, aby chirurdzy weterynaryjni byli odpowiednio wyposażeni do przeprowadzania kontroli i by można było tutaj liczyć na zwiększony fundusz weterynaryjny.
Of course, an element of this is that veterinary surgeons are properly resourced in carrying out checks and can be certain of an enhanced Veterinary Fund to rely on for this activity.